Opłata za przedszkole

 1. Przedszkole pobiera opłaty za świadczenia edukacyjne oraz za wyżywienie.
 2. Przedszkole pracuje 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godz. 6:30 – 16:00
 3. Przedszkole prowadzi usługi dwojakiego rodzaju:
  1) usługi bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w godzinach od 8.oo do 13.oo.
  2) usługi odpłatne stanowiące świadczenie wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego i realizowane poza czasem przeznaczonym na jej realizację.
 4. Godzina usługi odpłatnej kosztuje kosztuje 1 zł.
 5. Stawkę za wyżywienie określa dyrektor w drodze zarzadzenia.
 6. Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz rodzaju spożywanych posiłków rodzic przedkłada w deklaracji lub we wniosku o świadczenie usług przedszkolnych.
 7. Opłaty za wyżywienie i świadczenie usług dodatkowych dokonywane są z dołu w terminie od 5-go do 15 – tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest wnoszona.
 8. W/w wpłat należy dokonywać w formie przelewu na konto bankowe przedszkola.
 9. W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola, przedszkolemoże naliczać ustawowe odsetki.

Przelew powinien zawierać następujące dane:

• Nazwa odbiorcy: Miejskie Przedszkole Nr 3 w Lubaczowie

• Nr rachunku : 49 9101 0003 2001 0011 8718 0001

• Kwota ogółem……………………………………………………………

• Nazwa zleceniodawcy…….. (Imię i nazwisko rodzica)

• Tytułem: imię i nazwisko rodzica i dziecka…………………………

Za jaki miesiąc wpłata …………………………….(za miesiąc bieżący)

Opłata za usługę dodatkową …………………………………(kwota)

Koszty wyżywienia ……………………………………………..(kwota)

Należy oddzielnie podać kwotę za wyżywienie i kwotę za świadczenie dodatkowe.

Nie należy zaokrąglać kwot.