Misja i wizja przedszkola

MISJA PRZEDSZKOLA

Stwórzmy wspaniały dom zabaw i edukacji to hasło przewodnie koncepcji otwartej na potrzeby dzieci, rodziców oraz środowisko lokalne.

Głównym celem koncepcji jest to , aby powierzone przedszkolnej opiece dzieci, czuły się w nim jak w domu – bezpiecznie, spokojnie i aby były akceptowane takimi jakimi są, ponieważ

WYCHOWYWAĆ – TO ZNACZY – KOCHAĆ

Janusz Korczak, wybitny pedagog i wychowawca dzieci, powiedział iż:

„zmieniają się czasy, zmieniają się ludzie, nigdy natomiast nie zmieni się ich zapotrzebowanie na miłość”

Janusz Korczak nieustannie podkreślał, że dziecko w żadnym momencie swojego życia nie może być przedmiotem manipulacji świata dorosłych. Dorośli nie chcą dopuszczać dzieci do spraw codziennych, tłumacząc, że dzieci są zbyt małe i niedoświadczone. Ale według Korczaka dziecko to samoistna jednostka, która zasługuje na szacunek i przestrzeganie jej praw. Stary Doktor, który cenił wartości: sprawiedliwość, szacunek, godność, piękno, prawdę i miłość do bliźniego, apelował do wychowawców, aby zatroszczyli się o podstawowe prawa dziecka.

Do tych praw zaliczał:

• prawo do radości
• prawo do wyrażania swoich myśli i uczuć
• prawo do szacunku
• prawo do nauki poprzez zabawę
• prawo do niepowodzeń i łez
• prawo do własności
• prawo do bycia sobą
• prawo do niewiedzy
• prawo do upadków
• prawo do tajemnicy

Przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie i podmiotowo, czuje kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowywane jesto przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami, jest godnym partnerem wychowania.

WIZJA PRZEDSZKOLA

„Wesoła Trójeczka” to dobre przedszkole, które zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój. Program kształcenia i oddziaływań wychowawczych czy opiekuńczych wzbogacony jest o działania innowacyjne nauczycieli, możliwość nauki języka obcego, wyrównanie szans i promocji zdrowia oraz kultywowanie tradycji regionalnych. Przedszkole zapewnia poczucie bezpieczeństwa troszcząc się o zdrowie psychiczne i fizyczne. Respektuje więzi rodzinne w organizacji grup wychowawczych, co znajduje uznanie w ocenie rodziców.

Program rozwoju przedszkola ukazuje dynamikę zmian oraz dążenie do wzrastających efektów pracy dzieci i pracowników. Jasno sformułowane cele osiągane są dzięki sprawnemu zarządzaniu i kierowaniu placówką, dzięki wysokim kompetencjom i kwalifikacjom pracowników oraz dzięki wsparciu finansowemu władz samorządowych i aktywności własnej. Baza lokalowa i dydaktyczna przedszkola sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci i nauczycieli oraz ich współpracy. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli prowadzone jest zgodnie z planem rozwoju przedszkola. Zaangażowanie w życie przedszkolne integruje rodziców i nauczycieli, podnosi skuteczność przepływu informacji, łamie dotychczasowe stereotypy, udziału rodziców w fazie planowania, realizacji i oceny programu wychowania przedszkolnego, znacząco wpływa na wzrost kultury pedagogicznej rodziców. Wnętrza przedszkola są estetyczne i funkcjonalne, systematycznie modernizowane. Godziny pracy oddziałów są dostosowane do potrzeb rodziców. Proponowana oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację zadań podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci. Wypracowany system opiekuńczy powoduje poszerzenie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej. Przedszkole stosuje zasady zdrowego żywienia, uwrażliwia również pracowników przedszkola, rodziców oraz dzieci na jakość żywienia, aktywność ruchową i zajęcia na powietrzu. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka pozwoli wszystkim dzieciom korzystać z usług przedszkola niezależnie od statusu społecznego czy sytuacji materialnej rodziny. Dobra znajomość środowiska lokalnego, potrzeb wychowanków i ich rodziców zapewni prawidłowe działania dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze.
Przedszkole ma opracowany program współpracy ze szkołą podstawową, którego celem jest przygotowanie dzieci 6 i 7 – letnich do bezstresowego podejmowania obowiązków szkolnych. Wykorzystanie potencjału ludzkiego – wysoko kwalifikowanej , doświadczonej kadry pedagogicznej jest wzorem działań nie tylko dla młodych pracowników placówki ale także i młodych nauczycieli zatrudnianych w innych przedszkolach. Dzielenie się doświadczeniami i posiadanymi predyspozycjami oraz umiejętnościami jest inspiracją do dalszych działań młodego pokolenia nauczycieli – wychowawców a nawet rodziców.