Rada rodziców

Regulamin Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Lubaczowie

Rada Rodziców przy Miejskim Przedszkolu nr 3 „Wesoła Trójeczka”w Lubaczowie
ul. Juliusza Słowackiego 16
37- 600 Lubaczów
NIP: 793-15-82-261

Wpłat na rzecz Rady Rodziców dokonywać należy na konto o numerze:
55 9101 0003 3001 0012 6364 0001 Bank Spółdzielczy Lubaczów

SKŁAD RADY RODZICÓW W MP3 „WESOŁA TRÓJECZKA”W LUBACZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 opublikowany jest na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

IV Zadania i kompetencje Rady

Zadania

 1. Współdziałanie z radą pedagogiczną.
 2. Uchwalenie regulaminu swojej działalności.
 3. Uchwalenie preliminarza budżetowego na bieżący rok.
 4. Uczestniczenie w życiu przedszkola, przyczynianie się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
 5. Wspomaganie działań dyrektora i rady pedagogicznej związane z funkcjonowaniem przedszkola oraz współdecydowanie o tym, co się dzieje w przedszkolu, tak aby interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniem ogółu rodziców.
 6. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczającym do przedszkola, sprawozdania z działalności finansowej.
 7. Składanie corocznego sprawozdania ogółowi rodziców ze swojej działalności, w tym przekazywanie informacji na temat pomocy udzielanej na rzecz przedszkola, wraz z wnioskami pokontrolnymi.

Kompetencje Rady

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • występowanie do wszystkich kluczowych podmiotów działających w szkole lub placówce (dyrektora, rady pedagogicznej) i wokół szkoły (organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny) we wszystkich sprawach placówki,
 • zaopiniowanie wybranych, podstawowych dokumentów placówki : opiniuje projekt planu finansowego przedszkola,
 • opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń,
 • wyrażanie opinii w sprawie prowadzenia eksperymentu pedagogicznego,
 • prawo do wskazania własnego przedstawiciela do komisji konkursowej na dyrektora placówki,
 • prawo wypowiedzenia się ( w ramach konsultacji) w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami placówki lub terenem przedszkola w postaci środków technicznych, które umożliwiają rejestrację obrazu (monitoring),
 • prawo do formowania opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego za okres stażu,
 • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować.