Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Głównym celem tych zajęć jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności, umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, wspieranie jego wszechstronnego rozwoju oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. Zajęcia te mają także na celu stworzenie dziecku możliwości rozwoju umysłowego i społecznego oraz także emocjonalnego. Celem pośrednim jest zbudowanie u dziecka odpowiedniej samooceny. Zajęcia są ukierunkowane na usprawnienie funkcji zaburzonych (korekcja) oraz na wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się (kompensacja), które mogą być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub w razie potrzeby je zastąpić.

Podczas tych zajęć prowadzonych jest szereg ćwiczeń, które służą korekcji zaburzeń funkcji poznawczych. Dzieci doskonalą pamięć, spostrzegawczość, wyobraźnię. Poszerzają swoje słownictwo, rozwijają umiejętność poprawnych i wyrazistych wypowiedzi. Usprawniają koordynację wzrokowo – ruchową, percepcję słuchową oraz kształtują pojęcia i umiejętności matematyczne. Uczestniczą również w rozmaitych zabawach, które wspomagają rozwój ruchowy, sprawność motoryczną. Ćwiczenia rozwijają umiejętności grafomotoryczne, elastyczność i precyzję ruchów dłoni i palców, kształtują płynność i dokładność ruchów.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne odbywają się w małych grupach, zazwyczaj kilkuosobowych. Ich przebieg jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci w nich uczestniczących. Mogą odbywać się one w formie zabaw zachęcających dzieci do ćwiczenia konkretnych umiejętności lub w formie ćwiczeń, zwłaszcza w przypadku dzieci starszych.

Poprzez właściwie dobierane metody i formy pracy dzieci uczą się wytrwałości, systematyczności, są chętne i zmotywowane to pokonywania wszelkich trudności związanych z nauką. Kształtują umiejętności współdziałania w grupie, nawiązują pozytywne relacje z rówieśnikami.

Wszystkie te działania mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych i pomoc w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.

Pani Beatka