Historia

„Od zwykłej piąteczki do Wesołej Trójeczki”

Przedszkole funkcjonowanuje od roku 1984.

Z okazji jubileuszu dnia 28 maja 2010 r. przedszkole obchodziło
niezwykłe święto nadania nazwy przedszkola

„Wesoła Trójeczka”

Tytuł dość wymowny, ponieważ:

  • piąteczką byliśmy w pierwotnej numeracji zgodnie z aktem założycielskim przedszkola
  • funkcjonowaliśmy też jako czwóreczka
  • trójeczką byliśmy do 1. 09. 2010r.
  • „Wesołą Trójeczką” jesteśmy od 1.09.2010r. zgodnie z nowym brzmieniem aktu założycielskiego przedszkola.

Dnia 28 maja 2010r. szerokie grono zaproszonych gości spotykało się by sfinalizować realizowaną przez cały rok szkolny procedurę nadania nazwy Miejskiemu Przedszkolu nr 3 w Lubaczowie. Inspiracją podejmowanych działań było 25-lecie funkcjonowania naszego przedszkola. Już od września 2009r.

Z ogromnym zaangażowaniem krok po kroku cała społeczność przedszkolna przygotowywała się do kulminacyjnego momentu, jakim było uroczyste spotkanie.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Gminy Miejskiej Lubaczów w osobie Burmistrza oraz przewodniczącego Rady Miasta, którzy w obecności wszystkich zgromadzonych na ręce dyrektora przedszkola złożyli podziękowania i gratulacje oraz pamiątkową uchwałę aktu założycielskiego z nową nazwą. Uznanie dla pracy przedszkola w imieniu wszystkich Rodziców wyraził przewodniczący Rady Rodziców. Widownię Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie większości wypełnili rodzice przedszkolaków oraz inni członkowie rodzin. Dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz innych zaprzyjaźnionych instytucji oświatowych, pomimo licznych obowiązków, znaleźli czas aby podziwiać występy przedszkolaków. Grono zaproszonych gości uzupełnili emeryci, absolwenci oraz przyjaciele przedszkola.Obsługę medialną zapewniło nam lokalne radio oraz zaprzyjaźniona firma fotograficzna.

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem pani Franciszki Żuk, która jako emerytowany, 25 – letni dyrektor przedszkola zaprezentowała najistotniejsze wydarzenia z dotychczasowej działalności przedszkola.

Oczekiwany dzień otwarcia – ówcześnie Państwowego Przedszkola nr 5 nadszedł 9 października 1984 r. Do tej pory miasto posiadało cztery przedszkola, które ciągle były przepełnione. Liczba dzieci w oddziałach dochodziła do czterdziestu. Od kilku lat budowano nowe przedszkole. Projekt tego budynku opracowano na wzór szwedzki na zlecenie inspektora oświaty Pana Adama Łazara. Inwestycję realizował Oddział Budownictwa Mieszkaniowego w Lubaczowie. Całością budowy ze strony inspektora oświaty zajmował się dyrektor do spraw administracyjnych oświaty, Pan Władysław Żmurko. Frontowa część budynku, gdzie usytuowana jest kuchnia wraz z zapleczem jest pozostałością po dawnym Nadleśnictwie. Budynek przedszkolny niepozorny na pierwszy rzut oka ciągnie się w głąb ogrodu. Każda sala zabaw posiada oddzielną szatnię, sanitariaty i wejście od strony podwórka. Najmłodsze dzieci – maluchy, udają się do sali znajdującej się obok na odpoczynek poobiedni. Wzdłuż budynku ciągnie się na całą jego długość ogromny hol. Pośrodku znajduje się pokój nauczycielski, a po przeciwnej stronie przestrzenna sala rekreacyjna, w której odbywają się uroczystości przedszkolne, teatrzyki, spotkania, zebrania z rodzicami, szkolenia.

Uroczyste otwarcie tego obiektu nastąpiło w dniu 9 października 1984 r. w obecności przedstawicieli oświaty z województwa Kuratora Oświaty Pana Franciszka Szamańskiego oraz kilku osób towarzyszących. Zaszczycił nas również swoją obecnością ówczesny Minister Oświaty i Wychowania Pan Bolesław Faron. Na spotkaniu inauguracyjnym byli obecni przedstawiciele władz naszego miasta wraz z Naczelnikiem Miasta Panem Antonim Wiśniewskim, nowo zatrudnieni pracownicy Państwowego Przedszkola nr 5, rodzice i dzieci. Następnego dnia przedszkole zawrzało gwarem dziecięcych głosów.

W roku szkolnym 1984/1985 przedszkole obejmowało opieką 120 dzieci. Na dyrektora przedszkola inspektor oświaty powołał nauczycielkę Państwowego Przedszkola nr 1 w Lubaczowie z kilkunastoletnim stażem pedagogicznym w mojej osobie.

Czas pracy przedszkola był dostosowany do potrzeb rodziców – od godz. 6:30 do16:30. Już w następnym roku oraz w latach kolejnych następowały zmiany personalne. W ciągu 25 lat pracowało w przedszkolu około 60 osób. Emeryturę i rentę otrzymało 8 osób. Ze smutkiem wspominamy dwie daty, kiedy odeszły od nas na zawsze dwie koleżanki, obie w wieku aktywności zawodowej, koleżanka Krasińska Stanisława w 1987 r. oraz Ewa Burda w 2000r. Pracownicy zatrudnieni od momentu założenia przedszkola, pracujący obecnie to intendentka Pani Helena Rozner oraz Franciszka Żuk, były dyrektor przedszkola. Aby zadowolić wszystkich rodziców, którzy pragnęli umieścić swoje dzieci w przedszkolu już w roku 1987r. otworzono piąty oddział.

W 1992 r. nasze przedszkole uchwałą władz miasta zostało Przedszkolem nr 4. W tym czasie uczęszczało 178 dzieci, które były przydzielone do 7 oddziałów. W roku 1994 decyzją Rady Miejskiej Miasta Lubaczowa trzy funkcjonujące w mieście przedszkola połączono w Zespół Przedszkoli Publicznych i taka sytuacja utrzymała się do 2004r.

Od 2004 do 2010r. nasza placówka nosiła nazwę Miejskie Przedszkole nr 3. Od września 2010r. posiadamy własną nazwę „Wesoła Trójeczka”. Oznacza to, że do nazwa główna brzmi następująco: Miejskie Przedszkole nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Lubaczowie.

W roku szkolnym 2008/2009 w ramach projektu Kapitał Ludzki „Zwiększanie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci w Lubaczowie” został utworzony oddział dla dzieci 3,4,5-letnich. Do oddziału przyjęto dzieci z całego miasta, a rekrutacji dokonano według kryterium socjalnego. Ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego zakupiono dzieciom z tego oddziału niezbędne do zajęć pomoce i materiały, wyremontowano i wyposażono salę oraz zatrudniono pracowników.

W tym samym czasie realizowany był również projekt „Podwyższanie jakości edukacji i wyrównywanie szans dzieci z przedszkoli w Lubaczowie” w ramach, którego prowadzono bezpłatnie pięć rodzajów zajęć. W bieżącym roku szkolnym oddział ten został włączony w strukturę organizacyjną przedszkola. Obecnie przedszkole posiada 5 oddziałów, do których uczęszcza 143 dzieci i zatrudnia 20 pracowników.

Nasze przedszkole od początków jego istnienia było placówką bazową dla nauczycieli doradców metodycznych. Tu odbywają się wszystkie konferencje, szkolenia, warsztaty. Nasze przedszkole jak większość instytucji komercyjnych zawsze czyni wysiłki w zdobywaniu dodatkowych środków na wspomaganie swojej działalności. Największą pomoc placówka uzyskuje od rodziców uczęszczających dzieci. rodzice wspierają przedszkole świadcząc usługi transportowe przy okazji wycieczek, organizacji imprez i uroczystości, wykonują wiele prac użyteczno – gospodarczych. W miarę swoich możliwości wspomagają również przedszkole sprzętem audio, wyposażeniem oraz dofinansowują zakup zabawek.

Organizacja przedszkola, jego działalność, uwzględnia zarówno założenia reformy systemu oświaty jak i oczekiwania dzieci i ich rodziców.

  • Od 1.09.2010r. przedszkole posługuje się nową nazwą „Wesoła Trójeczka” , posiada hymn oraz logo przedszkola.
  • W czerwcu 2011 roku wszystkie grupy wiekowe otrzymały certyfikaty z nazwami grup.

W roku 2011 dokonany został remont kuchni, głównej jej części.

Od 1 września 2013r. w przedszkolu pracuje lektor języka angielskiego, który realizuje zajęcia j. angielskiego z dziećmi już od 4 roku życia.

W okresie od sierpnia 2013 do stycznia 2014r. w przedszkolu prowadzone były prace w zakresie termomodernizacji. zmodernizowana została instalacja co, wymienione okna, drzwi, docieplone ściany oraz dach. Warunki pobytu dzieci poprawiły się znacząco.

Dokonany został również remont świetlicy przedszkola: ściany wygładzone, pomalowane, podłoga wycyklinowana.

Od września 2014r w przedszkolu funkcjonuje dodatkowo utworzony 6-ty oddział. Nadal jest to największe w mieście Lubaczowie przedszkole, które usługą przedszkolną obejmuje 164 dzieci.

Wokół przedszkola położony został nowy chodnik, teren placu zabaw podwieziony ziemią, zasiany trawą.

W maju 2015r. z inicjatywy Rodziców na terenie ogrodu powstał „kącik zieleni”, zaprojektowany na przez absolwentkę Panią Martę.

Kacik zieleni jest starannie pielegnowany a roślnki ozdabiaja przedszkolne podwórko.

Od 2015r. w przedszkolu pracuje specjalista logopeda prowadząc terapię logopedyczną.

W listopadzie 2016 roku rodzice Ali N zgłosili do Budzetu Obywatelskiego projekt „Aktywna strefa sportu”

Dzięki dużej ilosci głosów mieszkańców Lubaczowa projekt znalazł się na liście zadań do wykonania w 2017r.

W okresie wakacji 2017r. zmodernizowana została kotłownia oraz wyremontowany wiatrolap oraz hol przedszkola.

Od tej pory wejśie do przedszkola wita wszystkich pieknym i nowoczsnym wystrojem, prezentujacym bogate zycie przedszkola.

Od 2017 roku wszystkie dzieci przedszkolne uczą się jezyka angielskiego.

Wspólnie ze specjalistami innych placówek realizujemy również kształcenie dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zespoły zadaniowe spotkają się regularnie w celu efektywnego wsparcia rozwoju dzieci posiadających orzeczenie.

W roku szkonym 2017/2018 do przedszkola ucząszczało 150 dzieci przydzielonych do 6 grup wiekowych.

W związku z liczną grupą absolwentów do przedszkola przyjtych zostało 50 nowych dzieci na rok szk. 2018/2019 a stopień organizacjinprzedszkola

zachowany został bez zmian.

W lipcu 2018 roku wyremontowana została sala Pszczółki. Od wrezśnia najmłodsze dzieci przebywają w estetycznej i pięknej sali.

Od 1 września 2018 w przedszkolu pracuje nowa pani sekretarka.

W roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu były 2 grupy startowe. Powoliła nam na to odpowiednio duża ilość wolnych miejsc w przedszkolu.

Przedszkole rozszerza swoją działalność o projekty e-twinning realizując małe przedsięwzięcia wspólnie z przedszkolakami z innych krajów.

Realizując zadanie z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedszkole uściśla współpracę z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz daieci: SOSW w Lubaczowie, OREW w Oleszycach, PPP w Lubaczowie, inne. Nauczycielki przedszkola zdobyły nowe kwalifikacje z zakresu Terapii ręki, Autyzmu, Oligofrenopedagogiki.

W okresie od 25 marca do 31 czerwca 2020 r. przedszkole realizowało nauczane zdalne. Zarówno pracownicy jak i nauczyciele musieli odnaleźć się w nowej rzeczywisyości.

Od 1 wrześnie 2020r. przedszkole rozpoczęło statutową działalność w zmienionej rzeczywistości, w warunkach pandemii. W związku z tym wdrożone zostały zasady GIS oraz MEN.

Główną zmianą są oddzielne wejścia dla wszystkich grup warunkując w ten sposób zachowanie zasady dystansu społecznego.

Elżbieta Maksymowicz