Deklaracja dostępności

Wstęp do deklaracji dostępności

Miejskie Przedszkole Nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Lubaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Lubaczowie pod adresem www.mp3.lubaczow.pl

Data publikacji strony internetowej: 08.03.2011
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.03.2011 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • część dokumentów archiwalnych została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część plików została opublikowana w postaci skanów,
 • filmy i transmisje nie posiadają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Maksymowicz dyrektor@mp3.lubaczow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 632 91 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek  Miejskiego  Przedszkola Nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Lubaczowie zlokalizowany jest przy ul. Juliusza Słowackiego 16. Jest to budynek jednopoziomowy w zabudowie zwartej.
 2. Budynek posiada 1 wejście główne od ulicy Juliusza Słowackiego oraz 4 wejścia boczne od strony południowej, do których prowadzą wyłącznie schody.
 3. Żadne z wejść nie jest  zabezpieczone bramkami, nie ma obszarów kontroli.
 4. Główne drzwi wejściowe  posiadają zabezpieczenie przed samodzielnym opuszczeniem budynku przez dziecko. Blokada uwalnia sie po naciśnięciu włącznika umieszczonego obok drzwi, na wysokości 170 cm od podłogi.
 5. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 6. Na parkingu przed budynkiem przedszkola nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 7. W budynku nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące, nie ma również pochylni, platform i pętli indukcyjnych.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. Na chwilę obecną w biurze Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Lubaczowie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.