Gabinet specjalistyczny

Miejskie Przedszkole nr 3 w Lubaczowie rozszerzyło dotychczasową ofertę zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej na rzecz dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz rodziców.

Od stycznia 2019 r. zajęcia specjalistyczne prowadzone będą w nowym pomieszczeniu tj. gabinecie specjalistycznym „Myślę, widzę, mówię”. Gabinet stanowić będzie strefę stymulacji wszechstronnego rozwoju dziecka, gdzie prowadzone będą zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, tj. logopedia, terapia pedagogiczna, rewalidacja, arteterapia, terapia reki, wspomaganie dziecka autystycznego, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Gabinet specjalistyczny wyposażony jest w sprzęt i materiał rozwojowy służący realizacji zajęć w małych zespołach lub indywidualnie, w zalezności od ustaleń zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Analiza wyników obserwacji i diagnozy rozwoju dziecka dokonywana systematycznie przez nauczycieli przedszkola wykazuje, że coraz więcej dzieci, już w okresie przedszkolnym, wymaga wsparcia w procesie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Mając świadomość oczekiwań dzieci i rodziców w tym zakresie Rada Pedgogiczna przedszkola ustawicznie rozszerza i podnosi poziom kwalifikacji i kompetencji zawodowych, tak aby w pełni realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Środki na zorganizowanie i wyposażenie gabinetu pochodzą w większości z Fundacji PZU oraz z budżetu przedszkola.
Rezultatem realizacji projektu jest rozszerzenie oferty przedszkola, podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli oraz poprawa komfortu pracy.

Społeczność przedszkola pragnie serdecznie podziekować darczyńcom i wolontariuszom za udział w projekcie i realizację ważnego dla edukacji małych dzieci zadania dydaktycznego.