Koncepcja pracy

Plan pracy przedszkola na rok 2020/2021

Źródła planowania:

 1. Kierunek polityki państwa na rok 2020/2021
 2. Dotychczasowe osiągnięcia przedszkolach i jego tradycja
 3. Wnioski, spostrzeżenia i uwagi z nadzoru pedagogicznego

HYMN PRZEDSZKOLA

I
Przedszkolakiem być to nie jest łatwa rzecz.
Nawet mama, nawet tata o tym wie!
I gdy rano słońce zajrzy przez okienko,
To przywitam je uśmiechem i piosenką.

Ref:
Kto chce niech się smuci
Ja cieszyć się wolę.
Radosny zwiążmy krąg,
„Wesoła Trójeczka” to nasze przedszkole,
to nasz drugi dom.

II
Niechaj wszystkie przedszkolaki o tym wiedzą,
Że gdy radość w swoim sercu dziecko ma
To po tęczy może wspiąć się aż po niebo
I uśmiechem zauroczyć cały świat.

III
Nie potrzeba nam do szczęścia gwiazdki z nieba.
Zaczarować potrafimy każdy dzień
I do zabaw, których chyba tysiąc znamy

Wszystkie dzieci i dorosłych zapraszamy.

SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI KIEROWANIA PRZEDSZKOLEM

Funkcjonowanie współczesnego przedszkola wymaga podejmowania wielu różnokierunkowych działań dotyczących zadań opiekuńczo wychowawczo dydaktycznych,organizacyjnych, finansowych oraz kontaktów i współpracy z rodzicami i środowiskiem w szerokim pojęciu tego słowa. Najistotniejszym zdaniem jest wszechstronnie rozumiana „jakość”. Z jakością nierozerwalnie łączy się pojęcie „klient”. Dlatego wszystkie działania będą skierowane na całościowy rozwój osobowy dzieci i profesjonalnyrozwój nauczycieli, na tworzenie właściwego klimatu sprzyjającego współpracy z rodzicami. Przedszkole musi być „organizacją uczącą się”, organizacją, która stale poszukuje sposobów odnowy poprzez nieustanny proces zespołowej refleksji, oceny dokonań, tworzenia wizji, zasad postępowaniai struktur oraz doskonalenia pracowników z myślą o rozwoju wszystkich interesariuszy przedszkola. Przedszkole powinno być miejscem uczenia się i doskonalenia wszystkich, ponieważ wyniki osiągnięć dzieci są rezultatem całościowego oddziaływania przedszkola na młodego człowieka.

MISJA PRZEDSZKOLA
Stwórzmy wspaniały dom zabaw i edukacji
– to hasło przewodnie koncepcji –
otwartej na potrzeby dzieci, rodziców oraz środowisko lokalne.

Głównym celem koncepcji jest to , aby powierzone przedszkolnej opiece dzieci, czuły się w nim jak w domu – bezpiecznie, spokojnie i aby były akceptowane takimi jakimi są, ponieważ

WYCHOWYWAĆ – TO ZNACZY – KOCHAĆ.
Janusz Korczak, wybitny pedagog i wychowawca dzieci, powiedział iż:
„zmieniają się czasy, zmieniają się ludzie, nigdy natomiast nie zmieni się ich zapotrzebowanie na miłość”

Janusz Korczak nieustannie podkreślał, że dziecko w żadnym momencie swojego życia nie może być przedmiotem manipulacji świata dorosłych. Dorośli nie chcą dopuszczać dzieci do spraw codziennych, tłumacząc, że dzieci są zbyt małe i niedoświadczone. Ale według Korczaka dziecko to samoistna jednostka, która zasługuje na szacunek i przestrzeganie jej praw. Stary Doktor, który cenił wartości: sprawiedliwość, szacunek, godność, piękno, prawdę i miłość do bliźniego, apelował do wychowawców, aby zatroszczyli się o podstawowe prawa dziecka.

Do tych praw zaliczał:

 • prawo do radości
 • prawo do wyrażania swoich myśli i uczuć
 • prawo do szacunku
 • prawo do nauki poprzez zabawę
 • prawo do niepowodzeń i łez
 • prawo do własności
 • prawo do bycia sobą
 • prawo do niewiedzy
 • prawo do upadków
 • prawo do tajemnicy

Przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie i podmiotowo, czuje kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowywane jesto przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami, jest godnym partnerem wychowania.

WIZJA PRZEDSZKOLA

„Wesoła Trójeczka” to dobre przedszkole, które zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój. Program kształcenia i oddziaływań wychowawczych czy opiekuńczych wzbogacony jest o działania innowacyjne nauczycieli, możliwość nauki języka obcego, wyrównanie szans i promocji zdrowia oraz kultywowanie tradycji regionalnych. Przedszkole zapewnia poczucie bezpieczeństwa troszcząc się o zdrowie psychiczne i fizyczne. Respektuje więzi rodzinne w organizacji grup wychowawczych, co znajduje uznanie w ocenie rodziców. Program rozwoju przedszkola ukazuje dynamikę zmian oraz dążenie do wzrastających efektów pracy dzieci i pracowników. Jasno sformułowane cele osiągane są dzięki sprawnemu zarządzaniu i kierowaniu placówką, dzięki wysokim kompetencjom i kwalifikacjom pracowników oraz dzięki wsparciu finansowemu władz samorządowych i aktywności własnej. Baza lokalowa i dydaktyczna przedszkola sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci i nauczycieli oraz ich współpracy.
Kształcenie i doskonalenie nauczycieli prowadzone jest zgodnie z planem rozwoju przedszkola. Zaangażowanie w życie przedszkolne integruje rodziców i nauczycieli, podnosi skuteczność przepływu informacji, łamie dotychczasowe stereotypy, udziału rodziców w fazie planowania, realizacji i oceny programu wychowania przedszkolnego, znacząco wpływa na wzrost kultury pedagogicznej rodziców.
Wnętrza przedszkola są estetyczne i funkcjonalne, systematycznie modernizowane. Godziny pracy oddziałów są dostosowane do potrzeb rodziców. Proponowana oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację zadań podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci. Wypracowany system opiekuńczy powoduje poszerzenie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej. Przedszkole stosuje zasady zdrowego żywienia, uwrażliwia również pracowników przedszkola, rodziców oraz dzieci na jakość żywienia, aktywność ruchową i zajęcia na powietrzu. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka pozwoli wszystkim dzieciom korzystać z usług przedszkola niezależnie od statusu społecznego czy sytuacji materialnej rodziny. Dobra znajomość środowiska lokalnego, potrzeb wychowanków i ich rodziców zapewni prawidłowe działania dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze. Przedszkole ma opracowany program współpracy ze szkołą podstawową, którego celem jest przygotowanie dzieci 6 i 7 – letnich do bezstresowego podejmowania obowiązków szkolnych.
Wykorzystanie potencjału ludzkiego – wysoko kwalifikowanej , doświadczonej kadry pedagogicznej jest wzorem działań nie tylko dla młodych pracowników placówki ale takżei młodych nauczycieli zatrudnianych w innych przedszkolach. Dzielenie się doświadczeniami i posiadanymi predyspozycjami oraz umiejętnościami jest inspiracją do dalszych działań młodego pokolenia nauczycieli – wychowawców a nawet rodziców.

Wymagania ppwp w zakresie edukacji językowej – na koniec edukacji przedszkolnej – dziecko;

 • opwiada o zdarzeniach
 • układa historyjki
 • odpowiada na pytania
 • objasnia kolejnośc zdarzeń
 • wyraża swoje zrozumienie śwaita, zjawisk, rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu
 • poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy
 • mówi płynnie rytmicznie
 • odróżnia świat fikcji od realnej rzeczywistości

Plan pracy przedszkola zatwierdzony uchwałą 8/2020 z dnia 15 września 2020r.

Opracowała
Elżbieta Maksymowicz