Sprawozdanie za rok 2013/2014

Sprawozdanie z działalności statutowej
Miejskiego Przedszkola Nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Lubaczowie za rok 2013/2014

Do głównych zadań przedszkola publicznego należy realizowanie celów i zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych 
i organizowanie swojej działalności w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, pozostając we współpracy  z rodzicami i otaczającym środowiskiem.

Przedszkole funkcjonuje w oparciu o statut, w  równej mierze pełni  zadania  opiekuńcze, wychowawcze jak 
i kształcące.

Cele wychowania przedszkolnego realizowane są w obszarach ppwp.

Głównym celem działalności przedszkola  jest dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki 
w szkole poprzez wspieranie ich rozwoju, naturalnej ciekawości i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które zapewniają lepsze szanse edukacyjne, integrowanie grup najmłodszych, adoptowanie do warunków edukacyjnych.

Od początku roku szkolnego organizowane były działania zmierzające do wytworzenia przyjaznego dzieciom klimatu, niwelującego stres adaptacyjny przy jednoczesnym wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa. W pracy dydaktyczno-wychowawczej kierowano się przede wszystkim dobrem dziecka, pamiętając o indywidualizacji pracy oraz dostrzeganiu i akceptowaniu dziecka takim jakie jest.

Większość dzieci w przedszkolu jest radosna, chętnie uczęszcza do przedszkola, rodzice wyrażają pozytywną opinię o pracy przedszkola zarówno w ewaluacji zorganizowanej jak w spontanicznych rozmowach.

Podstawą sukcesów przedszkola jest dobrze układająca się współpraca z rodzicami. Nadrzędnym celem tej współpracy jest dobro dziecka, stąd starania o ujednolicenie działań domu i przedszkola.

Przedszkole nasze jest placówką otwartą na potrzeby dzieci oraz rodziców. Stwarzamy możliwość kontaktu każdemu, kto potrzebuje rady i pomocy w działaniach wychowawczych.

I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Miejskie Przedszkole Nr 3 czynne jest w godz. 6:30-16:00.

 1.  Ilość etatów pedagogicznych: 8 pełnych, 1 niepełny (katechetka)
 2.  Ilość etatów niepedagogicznych: 11 w tym 10 pełnych, 1 niepełny-1/2

Stan kadry pedagogicznej jest odpowiedni do ilości dzieci.

Stan kadry niepedagogicznej jest niewystarczający. Od stycznia 2013r. nie zatrudnia się pełnoetatowej pomocy wychowawczej w najmłodszej grupie ze względów oszczędnościowych

 1. 3. Ilość oddziałów – 5 w tym:
 • 4 oddziały  9-cio godzinne
 • 1oddział  5-cio godzinny
 1. 4. Ilość dzieci – 150 (25 dzieci przyjętych ponad ramowy statut)

Z pełnego wyżywienia składającego się z 4 posiłków korzystało 120. dzieci, natomiast z samych obiadów  
14 dzieci – dzieci z grupy  „O”

Przedszkole zgłoszone zostało do programów:

 • Comenius
 • Szkoła Współpracy

Niestety nie udało się nam dostać do grona zakwalifikowanych do udziału.

Powodzeniem zakończył się proces rekrutacji do programu profilaktycznego „ Zęby małego dziecka”. Obecnie przedszkole oczekuje na realizację programu.

Przedszkole uczestniczyło w akcji  „Ćwiczyć każdy może”. Za spełnienie wymagań regulaminowych otrzymaliśmy tabliczkę MEN.

II. DZIAŁALNOŚĆ RADY PEDAGOGICZNEJ

Zadania z zakresu kształcenia realizowało 7 nauczycielek w pełnym wymiarze  godzin dydaktycznych, dyrektor w wymiarze 8 godzin dydaktycznych oraz katechetka w wymiarze 2 godziny tygodniowo.

Status zawodowy nauczycieli w roku 2013/2014:

 • nauczyciel dyplomowany -4
 • nauczyciel kontraktowy -3
 • nauczyciel stażysta – 1

Postępowanie awansowe na stopień nauczyciela mianowanego kontynuowały 3 nauczycielki przedszkola.

Jedna nauczycielka uzyskała stopień nauczyciela mianowanego.

Rada pedagogiczna pracowała w oparciu o regulamin, plan pracy RP. Rada Pedagogiczna ściśle współpracowała z Radą Rodziców w zakresie swoich kompetencji.  W  ciągu roku  odbyło się  10 posiedzeń Rady Pedagogicznej w tym 5 szkoleniowych. Rada Pedagogiczna pracowała również w  3 zespołach.

Zespół wczesnego wspomagania: (nauczyciel terapeuta, nauczyciel specjalny oraz logopeda) zajmował się udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom posiadającym opinię lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz dzieciom, u których nauczycielki zaobserwowały obniżony poziom rozwoju psychoruchowego.

Zespół do spraw promocji przedszkola pracował nad zawartością strony internetowej przedszkola.

Zespoły zadaniowe powoływane były również doraźnie do rozwiązywania bieżących problemów placówki.

Nauczycielki zabiegały o wysoką jakość pracy przedszkola. W tym celu uczestniczyły w zorganizowanym procesie dokształcania, doskonalenia i  samodoskonalenia.

WDN realizowane było na szkoleniowych posiedzeniach RP oraz w procesie samodoskonalenia. Nauczycielki omawiały tematy szkoleń wynikające z działalności dydaktyczno-wychowawczej. Szkolenia realizowane były metodami warsztatowymi z wykorzystaniem technik komputerowo-informacyjnych (prezentacje multimedialne.

Dwie nauczycielki uzyskały dodatkowe kwalifikacje z zakresu logopedii oraz oligofrenopedagogiki.

III. DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA

1. Główne kierunki pracy dydaktyczno – wychowawczej w roku szk. 2013/2014 to:

 • Edukacja zdrowotna i ruchowa
 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego
 • Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa

Realizowane na podstawie programów zatwierdzonych do realizacji na bieżący rok szkolny

Szczególny nacisk kładziono na rozwój ruchowy jako warunek zdrowia zarówno dzieci jak 
i dorosłych.

Efekty kształcenia i wychowania dzieci widoczne są na zajęciach edukacyjnych, podczas obserwacji diagnozującej. Również rodzice dostrzegają osiągnięcia edukacyjne dzieci. Swoje opinie wyrażają podczas ewaluacji wewnętrznej w kwestionariuszach ankiet, podczas częstych rozmów z personelem przedszkola.

Praca wychowawcza oparta była o program wychowawczy oraz system motywacyjny, zasady i reguły znane i zaakceptowane przez rodziców.

W pracy z dziećmi nauczycielki stosowały ciekawe metody pracy jak:

 1. Metoda inicjacji odimiennej Ireny Majchrzak
 2. Metoda Weroniki Sherborne
 3. Metoda Klanzy – pedagogika zabawy.
 4. Edyta Gruszczyk  -Kolczyńska – program wspomagania rozwoju dzieci i ich uzdolnień matematycznych
 5. Metoda opowieści ruchowej.
 6. Elementy muzykoterapii, choreoterapii, arteterapii.
 7. Metody aktywne (gry dydaktyczne, dyskusja dydaktyczna, inscenizacja)

Oferta zajęć dodatkowych

W ramach usług bezpłatnych przedszkole realizowało zajęcia programowe wynikające 
z tygodniowego rozkładu pracy, w godz. 7:30 – 12:30

W ramach usług płatnych realizowane były zajęcia dodatkowe:

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAMIŁOWANIA I UZDOLNIENIA DZIECI:

 1. Język angielski – dla dzieci 4,5,6-letnich
 2. Religia – dla dzieci 5,6 letnich
 3. Łamanki papierowe „ Papierowe fantazje” – dla dzieci chętnych grupa SMERFOLANDIA
 4. Świat literatury dziecięcej „Zabawy literackie z Tuwimem”  – dla dzieci chętnych grupa SMERFOLANDIA
 5. Ruch i rytm „Ruch rozwijający Weroniki Sherborne”- dla dzieci chętnych grupa BIEDRONKI
 6. Zajęcia integrujące „Zabawy chustą animacyjną” – dla dzieci chętnych grupa MISIOLANDIA
 7. Zajęcia plastyczne „Mały artysta”– dla dzieci chętnych grupa BAJKOLANDIA
 8. Gry komputerowe „Komputer w przedszkolu”– dla dzieci chętnych grupa MOTYLE

ZAJĘCIA WSPOMAGAJACE ROZWÓJ DZIECI:

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 3. Zajęcia logopedyczne

DODATKOWO w czasie płatnych godzin dzieci uczestniczyły w przygotowaniach do świąt 
o charakterze rodzinnym, przedszkolnym czy lokalnym, w akcjach i przedsięwzięciach organizowanych przez bliższe lub dalsze środowisko lokalne, organizowane były spotkania z przedstawicielami zawodów lokalnych, przedszkolaki korzystały z oferty instytucji działających na rzecz dzieci.

III. REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Obowiązkiem szkolnym objętych  było 101  dzieci w wieku  5 i 6 lat. Z grupy tej 59 dzieci rozpoczęło naukę w szkole podstawowej, 8 dzieci zostało odroczonych, 34 kontynuować będzie edukację przedszkolną jako 6-latki.

Gotowość szkolna  dzieci była analizowana w procesie obserwacji oraz diagnozy. Nauczycielki dokonywały tych czynności zgodnie z założonym planem. Wyniki analizy omawiane były na posiedzeniach rady pedagogicznej, poziomy osiągnięć dzieci klasyfikowane sferami rozwoju psychoruchowego.  W trakcie roku szkolnego nauczycielki dokonywały jakościowej oceny efektów nauczania i wychowania. Na zakończenie roku ocena efektów nauczania miała postać ilościową. Do 30 kwietnia wszyscy rodzice dzieci objętych obowiązkiem otrzymali informację o gotowości szkolnej na druku MEN-wzór z rozporządzenia.

Dzieci wykazujące opóźnienia czy zaburzenia w rozwoju objęte były pomocą psychologiczno-pedagogiczną realizowaną głownie przez nauczycieli przedszkola  a także specjalistów z zewnątrz (logopeda, psycholog)

W celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci korzystały z następujących zajęć wspomagających:

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 2. Zajęcia specjalistyczne - logopedyczne
  • 10 - 6-latków
  • 9 – 5- latków
  • 5- 4-latków

Dwoje dzieci posiadało opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania.

W celu bliższego poznania środowiska szkoły podstawowej dzieci objęte obowiązkiem szkolnym uczestniczyły w realizacji programu współpracy z SP2 w Lubaczowie. Uczestnikami programu były dzieci ze szkoły oraz przedszkola pod kierunkiem swoich nauczycieli.

IV. CIEKAWE WYDARZENIA Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA, WYCIECZKI

 1. „Szczęśliwe ręce dookoła świata” – projekt e-twinning,
 2. Herbatka z Tuwimem – quiz literacki
 3. Opowieść o Afryce – spotkanie integracyjne z dziećmi SOSW w Lubaczowie,
 4. Koncert muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej.
 5. Wycieczka absolwentów przedszkola – do Rzeszowa
 6. Dzień Dziecka w Kresowej Osadzie
 7. Dzień Pluszowego Misia –przygotowane przez grupę MISIOLANDIA
 8. Spotkanie z Mikołajem – przygotowane przez P S Muzyczną w Lubaczowie
 9. Przedstawienia i teatrzyki w wykonaniu  zawodowych aktorów, uczniów gimnazjum oraz dzieci z przedszkola
 10. Wyjścia do Domu Kultury w Lubaczowie-oglądanie spektakli teatralnych dla dzieci
 11. Narodowe Święto Niepodległości
 12. Wycieczki do instytucji ważnych dla społeczeństwa : poczta, sklepy, biblioteki, nadleśnictwo, dom kultury, szkoła muzyczna, ważniejsze obiekty sakralne, galeria, muzeum,  park, wzgórze zamkowe, instytucje ważne dla bezpieczeństwa” policja, skrzyżowanie.

V. ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI

Uroczystości to bardzo ważne wydarzenia w życiu przedszkola. Zarówno przedszkolne jak i rodzinne mają wymiar emocjonalny, wychowawczy, społeczny. Zabiegamy o to by każda uroczystość była starannie przygotowana. Do przygotowania uroczystości angażujemy cały personel dzieci oraz rodziców.

 Termin

Nazwa uroczystości

Wrzesień

Święto przedszkolaka – 20 wrzesień

Wycieczki rekreacyjne

Październik

Dzień Edukacji Narodowej

Listopad

Narodowe Święto Niepodległości

Magia i czary – zabawy i wróżby andrzejkowe

Pasowanie na przedszkolaka

Święto Pluszowego Misia

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Grudzień

Miły gość – Mikołaj przyjdzie do dzieci

Kiermasz świąteczny

Kolędy i pastorałki – spotkanie opłatkowe,

jasełka

Styczeń

Bal karnawałowy

Dzień Babci i Dziadzia

Luty

Tydzień dla kandydatów na przedszkolaka

Marzec

Powitanie wiosny – topienie marzanny

Kiermasz świąteczny

Kwiecień

Konkurs recytatorski

Maj

Dzień Mamy

Święto flagi

Czerwiec

Dzień Dziecka

Święto Przedszkola

Dni Lubaczowa

Zakończenie roku szklonego

VI. PROMOCJA PRZEDSZKOLA

Sukcesy:

 1. 1. Certyfikat za udział europejskim  projekcie: Happy Hands All Over The World (World Children’s Day)  „Szczęśliwe ręce dookoła świata
 2. 2. Pozyskanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli przedszkola LOGOPEDA, OLIGOGRENOPEDAGOG
 3. 3. Pozytywne wyniki badań ankietowych rodziców na temat jakości pracy przedszkola
 4. 4. Modernizacja obiektu przedszkola

Akcje społeczne, w których przedszkole uczestniczyło:

 1. „Czysty Aniołek”
 2. Akcja „Nakrętka”
 3. Akcja :Góra Grosza”
 4. Gromadzenie zużytych baterii

Działania promocyjne:

 1. Systematyczna aktualizacja strony internetowej przedszkola.
 2. Publikacje w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej.
 3. Współpraca z Miejska  Biblioteką Publiczną w Lubaczowie.
 4. Dzielenie się doświadczeniami i osiągnięciami ze studentkami odbywającymi praktyki w naszym przedszkolu.
 5. Udział dzieci w konkursach o zasięgu ogólnopolskim

Mocne strony przedszkola:

 1. Kadra pedagogiczna posiadająca kwalifikacje podstawowe oraz obowiązkowe,
 2. Dążenie nauczycielek do ciągłego rozwoju,
 3. Bogata oferta zajęć programowych i dodatkowych
 4. Atrakcyjna baza lokalowa ( parterowy budynek, duże sale, świetlica, przestrzenny plac zabaw,
 5. Zdrowe, wartościowe posiłki, przygotowywane na miejscu,
 6. Efektywna współpraca z rodzicami, zainteresowanie rodziców życiem przedszkola,
 7. Otwartość przedszkola na inicjatywy rodziców oraz środowiska lokalnego,
 8. Systematyczna współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci: szkoły, biblioteki.
 9. Korzystanie z zasobów środowiska lokalnego: nadleśnictwo, policja, instytucje prywatne o szerokim wachlarzu działalności

Słabe strony przedszkola:

 1. Przepełnione grupy
 2. Niedobór personelu pomocniczego
 3. Brak parkingu
 4. Niedoposażenie sal w nowe pomoce
 5. Nie wyremontowane łazienki
 6. Niedoposażony plac zabaw

V. Przyjaciele i sponsorzy

Dużym wsparciem są dla nas rodzice, którzy pozytywnie odpowiadają na nasze apele, szczególnie dotyczące pomocy w bieżących drobnych remontach, naprawach czy inwestycjach.

Rodzice wykazali dużą pomoc podczas prac porządkowych podczas wymiany okien w salach zabaw oraz pozostałych pomieszczeniach przedszkola.

Rodzice dzieci przedszkolnych posiadają projekt placu zabaw na kwotę około 30 tys. Do tej pory udało się nam zrealizować 1/3 projektu. Inicjatywa jest ciągle kontynuowana, jednak potrzebujemy większego wsparcia. Rada Rodziców zakupiła zabawki dla dzieci na kwotę około 4 000 zł.- sponsorzy zewnętrzni.

VI. Zakupy, remonty, modernizacje, wystrój

W sierpniu 2013r rozpoczął się proces termomodernizacji  obiektu przedszkola. Dodatkowo wykonany został  chodnik wokół przedszkola oraz remont  świetlicy. Remont przebiegał przez kilka miesięcy 
w trakcie roku szkolnego nie przerywając ciągu edukacyjnego.

Potrzeby przedszkola są bardzo duże

 1. Malowanie sal
 2. Modernizacja łazienek
 3. Cyklinowanie parkietów
 4. Plac zabaw

Podsumowując  pracę pedagogiczną oraz całą działalność statutową przedszkola oceniam wysoko.

Zarówno personel pedagogiczny jak i niepedagogiczny angażował się w podejmowane inicjatywy,  dobrze wywiązywał się z obowiązków służbowych, wykazywał dyspozycyjność. Współpraca pracowników pozytywnie wpłynęła na klimat i atmosferę panującą na co dzień w przedszkolu, na relacje na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciele, nauczyciele-rodzice, dyrektor-rodzice, nauczyciele-dzieci.

Rodzice mają możliwość uczestnictwa w życiu przedszkola.

Priorytetowym zadaniem remontowym w kolejnych latach jest modernizacja kompleksu grupowego (sala, łazienka, szatnia) oraz wykonanie parkingu w okolicy przedszkola (kosztem ogrodu przedszkolnego).

W podsumowaniu warto dodać, że kadra pedagogiczna jest gotowa na pracę w grupie integracyjnej. Jednak realizacja kształcenia specjalnego wymagałaby szczególnie dostosowania warunków architektonicznych oraz doposażenia w sprzęt i pomoce specjalistyczne.

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl