Profilaktyka i bezpieczeństwo dzieci

Działania profilaktyczne Miejskiego Przedszkola nr 3 „Wesoła Trójeczka" w Lubaczowie w roku szk. 2010/2011

Profilaktyka to nie tylko działanie w chwili, gdy istnieje już konkretne zagrożenie, ale także zapobieganie zagrożeniu zanim ono powstanie. Działania profilaktyczne realizowane
w przedszkolu w swoim założeniu obejmują prace wychowawczo-profilaktyczną nad całością osobowości dziecka  z uwzględnieniem kształtowania sfery psychicznej, duchowej, fizycznej. Działania te kładą szczególnie nacisk na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju zarówno poprzez proponowane treści programowe jak również osobisty kontakt nauczyciela z dziećmi.

Założone działania odpowiadać mają na realne zagrożenia dzieci, z którymi mogą spotkać się na terenie przedszkola i poza nim. Głównym celem realizowanych na terenie przedszkola zajęć jest wykształcenie u dzieci takich zachowań i nawyków, które przysłużą się do ich prawidłowego psychofizycznego rozwoju.

Realizując działania profilaktyczne zwracamy uwagę na to, aby ostrzegając dzieci przed ewentualnym niebezpieczeństwem, prezentować problematykę w taki sposób, żeby nie spowodować demonizacji kontaktów społecznych dziecka. Mogłoby to doprowadzić do zaniku zaufania w stosunku do dorosłych oraz niewłaściwego przeżywania przez nie sytuacji powodujących zagrożenia.

Prowadząc zajęcia wskazujemy i uczulamy wychowanków na symptomy ostrzegawcze pozwalające unikać zagrożenia oraz uświadomić dziecku, że w razie potrzeby powinno bez obaw zwrócić się pomoc do wskazanych osób i instytucji.

W zakresie działań profilaktycznych w pracy z dzieckiem podejmujemy następujące zadania:

 • Znajomość zasad bezpiecznego poruszania się po drodze
 • Znajomość zasad bezpiecznej zabawy w czasie wolnym
 • Bezpieczne wakacje: nad morzem, w górach, na wsi
 • Bezpieczeństwo w czasie podróży
 • Unikanie zagrożeń pogryzienia przez psy, osy, żmije czy inne zwierzęta
 • Uwrażliwianie dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
 • Omówienie zasad dotyczących bezpieczeństwa obsługi urządzeń elektrycznych, przestrzeganie zakazu manipulowania urządzeniami elektrycznymi zasilanymi w sieci
 • Wzmacnianie poczucia wartości, budowa pozytywnego siebie
 • Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju
 • Kształtowanie umiejętności świadomego wyboruKształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów
 • Wspieranie rozwoju dziecka przez kształtowanie prawidłowych zachowań
 • Stwarzanie klimatu zaufania między nauczycielem a dzieckiem
 • Dostarczanie podstawowych wiadomości o systemach wartości
 • Wyrabianie odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo
 • Rozumienie i akceptacja uczuć swoich i innych ludzi

Formy i metody realizacji zagadnień profilaktycznych:

 • Obserwacja ruchu drogowego
 • Obserwacja pokazów ratownictwa medycznego „Pierwsze chwile są najważniejsze"
 • Wycieczka na dworzec PKP, PKSUtrwalanie numerów alarmowych
 • Spotkanie z przedstawicielami instytucji działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego (policja, straż pożarna, pielęgniarka)
 • Pogadanka, instruktaż, wykład, pokazHistoryjki obrazkoweRealizacja projektu „Bezpieczny świat"
 • Symulacja wycieczek do miejsc odległych
 • Uczestnictwo w konkursie plastycznym „Na wesoło, ale z głową"
 • Pedagogizacja rodziców na spotkaniach grupowych
 • Publikacje w kącikach informacyjnych dla rodziców
 • Publikacje na stronie internetowej przedszkola

W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

 • Zrealizowany został  program wychowawczo-profilaktyczny przedszkola
 • W grupie dzieci 5-6 letnich wdrożony został program antytytoniowy „ Czyste powietrze wokół nas"
 • Odbyły się spotkania edukacyjne z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ( policja, straż pożarna)Nauczycielki uczestniczyły w szkoleniach i kursach z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl