sprawozdanie z programu "Czysto, zdrowo i aktywnie"

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROZDROWOTNEGO
 „CZYSTO, ZDROWO I AKTYWNIE”
REALIZOWANEGO W GRUPIE „SMERFOLANDIA”
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR3
„WESOŁA TRÓJECZKA”
W LUBACZOWIE

ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 

 AUTOR PROGRAMU

mgr Małgorzata Trojnar

Program prozdrowotny realizowany był w grupie „Smerfolandia” w roku szkolnym 2016/2017.  Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym etapem w kształtowaniu prozdrowotnych wyborów dziecka oraz jego stosunku do środowiska, wobec którego będzie w przyszłości podejmowało decyzje. Budowanie „świadomości prozdrowotnej” poprzez edukację oznacza nie tylko wzbogacenie wiedzy o zdrowiu, ale i „odpowiedzialność” za własne zdrowie. Program był przeznaczony dla dzieci 4,5 letnich w grupie „Smerfolandia”. Treści programu były realizowane od października do czerwca w roku szkolnym 2016/2017 podczas zajęć dydaktycznych, jak również w trakcie swobodnej zabawy, gier i zabaw ruchowych w przedszkolu i na świeżym powietrzu, spacerów, wycieczek, a także podczas czynności porządkowych, higienicznych i samoobsługowych.  Rodzice podczas spotkania ogólnego w dniu 14.09.2016r. zostali zapoznani z ogólnym celem i założeniami programu.

Treści zawarte w programie określały – biorąc pod uwagę możliwości dziecka – poziom aktywnego i świadomego zaangażowania w sprawy zdrowia. W myśl przyjętego założenia zakres tematyczny programu był zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwiec 2016r.). Celami głównymi programu było: propagowanie zdrowego stylu życia, wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, troska o zdrowie dzieci i ich strawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych oraz rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach dzieci z dorosłymi. Realizując założone cele brałam pod uwagę obszary edukacyjne:

 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.
 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci. Wdrażanie do przewidywania skutków swoich zachowań, nie udzielania informacji o sobie obcym osobom.
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Kształcenie umiejętności dbania o swoje zdrowie i orientacji w zasadach zdrowego żywienia; dostrzegania związku pomiędzy chorobą, a leczeniem. Doskonalenie sprawności fizycznej poprzez uczestniczenie w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach
  w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. Wzbogacanie wiedzy o tym jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc; Wyrabianie orientacji w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i rozeznania, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie. Wdrażanie do samodzielnego i bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego w przedszkolu i w domu.

Zrealizowane treści i zagadnienia programu:

I „Czystość”

Formy pracy z dziećmi:

- tygodniowy cykl zajęć na temat dbania o higienę osobistą i czystość w swoim otoczeniu:

- opowiadania, rozmowy kierowane przez nauczyciela,

- wykorzystanie codziennych sytuacji do realizacji treści programowych,

- przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata” 16.09.2016r.,

- codzienne mycie zębów w porze poobiedniej,

- realizacja programu Aquafresh (20.02.- 24.02.2017r.)

- stworzenie kącika czystości w sali,

 

Efekty:( dziecko)

- rozumie konieczność dbania o czystość osobistą i otoczenia,

- samodzielnie korzysta z toalety, każdorazowo spuszcza wodę w toalecie,

- prawidłowo czyści zęby po posiłku, a przybory utrzymuje w należytej czystości,

- posiada nawyk mycia rąk zawsze przed posiłkami i w razie potrzeby,

- samodzielnie składa ubranie np. na zajęcia gimnastyczne,

- zna zasady przygotowania posiłku,

- dba o czystość w sali oraz w swoim miejscu pracy,

- rozumie potrzebę unikania miejsc zakurzonych i brudnych,

- rozumie konieczność wietrzenia pomieszczeń zamkniętych,

- wie, czemu służy akcja „Sprzątanie Świata,”

 

II „Zdrowie”

Formy pracy z dziećmi:

- tygodniowy cykl zajęć na temat zdrowego odżywiania- „Jesień daje nam owoce” (03.10.- 07.10.2016r.)„Jesień daje nam warzywa” (10.10.- 14.10.2016r.):

 • spotkanie z intendentką panią Heleną Rozner -rozmowy na temat przygotowanych posiłków dla dzieci 14.10.2016r.,
 • spacer do przedszkolnej kuchni,
 • wycieczka do sklepu z warzywami i owocami (07.10.2016r.),
 • wykonanie szaszłyków owocowych (05.10.2016r.),
 • praca w grupach – wykonywanie kanapek z warzywami (14.10.2016r),
 •  „Dzień marchewki”  19.10.2016r.,
 • prace plastyczne,
 • inscenizacja utworu J. Brzechwy „Na straganie” przez nauczycielkę (14.10.2016r.),

- realizacja programu antytyniowego „Czyste powietrze wokół nas” (13.03.-17.03.2017r.),

 • spacer, pogadanka,
 • wykonanie plakatów o tematyce antytytoniowej, ekspozycja prac na terenie przedszkola,
 • nauka piosenki,
 • udział w konkursie o tematyce antytytoniowej,

- tygodniowy cykl zajęć „Dbamy o zdrowie” 17.04. – 20.04.2017r.),

- udział w zajęciach badawczych „Szukamy witaminy C” przeprowadzonych przy współpracy z nauczycielką przedszkola pnią Agatą Gołębiowską (23.05.2017r.),

- spotkanie z pielęgniarką panią Małgorzatą Lewkowicz (21.06.2017r.) – rozmowy na temat dbania o zdrowie. Przełamywanie lęku u dzieci przed pracownikami służby zdrowia,

- wykorzystanie codziennych sytuacji do realizacji treści programowych,

- organizowanie zabaw tematycznych i dydaktycznych,

- codzienne spacery w celu zdrowotnym,

- oglądanie wybranych bajek z cyklu „Było sobie życie”

 

Efekty : ( dziecko)

- wie, co oznacza słowo jadłospis,

- rozumie potrzebę spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia,

- rozumie potrzebę powstrzymywania się od jedzenia produktów niesprzyjających zdrowiu
( np. słodycze, coca- cola),

- potrafi kulturalnie spożywać posiłki,

- dba o porządek w swoim otoczeniu,

- rozumie konieczność mycia owoców i warzyw,

- używa form grzecznościowych – proszę, smacznego, dziękuję,

- wie na czym polega praca pielęgniarki/lekarza,

- rozumie znaczenie stosowanych przez pielęgniarkę i lekarzy zabiegów zdrowotnych,

- potrafi podejmować próby w celu pokonywania „własnych” uprzedzeń wobec pielęgniarki oraz lekarzy,

- wie, jak należy dbać o swoje zdrowie,

- potrafi wymienić choroby wywołane przez wirusy i bakterie,

- zasłania usta i nos podczas kaszlu lub kichania,

- rozumie konieczność ubierania się stosownie do pogody,

- rozumie konieczność stosowania się do zaleceń lekarza,

- wie, że dym papierosowy jest szkodliwy,

- poszerza wiadomości na temat skutków palenia,

- rozumienie szkodliwości przebywania w zadymionym środowisku, w pomieszczeniach oraz szkodliwości palenia papierosów dla zdrowia człowieka.

 

III „Aktywność ruchowa”

Formy pracy z dziećmi:

- prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych różnymi metodami (Labana, Orffa, Kniessów, Sherborne) dwa razy w tygodniu,

- rozmowy z wykorzystaniem ilustracji i literatury, mające na celu uświadomienie dzieciom

pozytywnych skutków pobytu na świeżym powietrzu,

- podejmowanie ćwiczeń i zabaw ruchowych w sali i na świeżym powietrzu,

- zabawy na śniegu,

- codzienne spacery w celu zdrowotnym,

- udział w Międzyprzedszkolnej Spartakiadzie Sportowej 2017 – „Żyjmy zdrowo – na sportowo” w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Lubaczowie. Głównymi celami spotkania było: integrowanie przedszkoli z miasta i Wielkich Oczu. Kształtowanie właściwych zachowań prozdrowotnych dzieci w wieku przedszkolnym. Propagowanie bezpiecznych zabaw na powietrzu. Wzbogacanie przeżyć i odporności emocjonalnej poprzez szlachetne współzawodnictwo. Walka o podium była bardzo wyrównana i zaciekła. Dzieciaki z naszego przedszkola wywalczyły II miejsce (14.06.2017r.).

 

Efekty:( dziecko)

- rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku jako źródła zdrowia,

- rozumie konieczność codziennego przebywania na powietrzu,

- wykonuje samodzielnie proste ćwiczenia i zabawy ruchowe,

- dba o prawidłową postawę ciała podczas wykonywania różnych czynności,

- zna zasady bezpieczeństwa, które powinny być przestrzegane podczas zabaw ruchowych w

przedszkolu i poza nim,

- potrafi wskazać zachowania, które stanowią dla innych zagrożenie zdrowia fizycznego lub

psychicznego ( np. przepychanie, popychanie, wyśmiewanie),

- potrafi współdziałać z partnerem w ćwiczeniach i zabawach ruchowych na zasadzie wzajemnej współodpowiedzialności,

- prawidłowo reaguje na umówione polecenia słowne i dźwiękowe nauczycielki,

- dba o zasady poobiedniego odpoczynku,

- rozumie na czym polega aktywny wypoczynek dzieci,

- wie, że należy ubrać się odpowiednio do „zamierzonej aktywności ruchowej”, czyli wkładać do ćwiczeń gimnastycznych odpowiedni strój, który powinien być zawsze czysty,

- potrafi nazwać wybrane obiekty sportowe na terenie szkoły,

- wie jak stosować się do przepisów drogowych w czasie spacerów i wycieczek.

 

Podsumowując realizację programu „Czysto, zdrowo i aktywnie” 26 rodziców dzieci
z grupy „Smerfolandia” otrzymało ankiety dotyczące realizacji programu. Analizując wyniki ankiet stwierdzam, że większość rodziców słyszała o programie „Czysto, zdrowo i aktywnie”. Wszyscy rodzice potwierdzili, że ich dzieci posiadają nawyki higieniczne, chętnie spędzają czas na świeżym powietrzu, biorą udział w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych. Wszystkie dzieci rodziców ankietowanych wspominały o zajęciach prozdrowotnych prowadzonych w przedszkolu (np. tygodniowy cykl zajęć na temat zdrowego odżywiania, cykl zajęć programu antytytoniowego „Czyste powietrze wokół nas”, „Dzień marchewki”, realizacja programu Aquafresh) oraz większość wspominała o zaproszonych gościach np. intendentka, pielęgniarka. Wszystkie dzieci chętnie wykonywały posiłki w trakcie cyklu o zdrowiu co potwierdzili wszyscy ankietowani rodzice. Według rodziców w przedszkolu powinne być realizowane programy prozdrowotne. Ewaluacją programu były również wystawy prac plastycznych, zdjęcia, publikacje działań na stronie internetowej przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl