Sprawozdanie z działalności statutowej
Miejskiego Przedszkola Nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Lubaczowie za rok 2014/2015

Do głównych zadań przedszkola publicznego należy realizowanie celów i zadań wynikających
z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych
i organizowanie swojej działalności w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, pozostając we współpracy z rodzicami i otaczającym środowiskiem.

Przedszkole funkcjonuje w oparciu o statut, w równej mierze pełni zadania opiekuńcze, wychowawcze jak
i kształcące.

Cele wychowania przedszkolnego realizowane są w obszarach ppwp.

W bieżącym roku szkolnym przedszkole nakierowało swój rozwój na kształtowanie nawyków zdrowego
odżywiania. Działania wychowawcze, dydaktyczne, kształcące mają na celu uwrażliwienie dzieci, rodziców, a także personel na szkodliwość „śmieciowego jedzenia” . Wszyscy interesariusze przedszkola angażują się w budowanie świadomości zdrowotnej przyszłego pokolenia – swoich dzieci.

Od początku roku szkolnego organizowane były działania zmierzające do wytworzenia przyjaznego dzieciom klimatu, niwelującego stres adaptacyjny przy jednoczesnym wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa. W pracy dydaktyczno-wychowawczej kierowano się przede wszystkim dobrem dziecka, pamiętając o indywidualizacji pracy oraz dostrzeganiu i akceptowaniu dziecka takim jakie jest.

Większość dzieci w przedszkolu jest radosna, chętnie uczęszcza do przedszkola, rodzice wyrażają pozytywną opinię o pracy przedszkola zarówno w ewaluacji zorganizowanej jak w spontanicznych rozmowach.

 1. I.STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom od września do lipca roku następnego. Miesiąc sierpień jest okresem przerwy wakacyjnej, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubaczowa Nr 40/2015
z dnia 3 marca 2015r.

 1. Liczba etatów pedagogicznych - 9,81
 2. Liczba etatów administracyjnych – 0,5
 3. Liczba etatów obsługowych – 10,5

Status zawodowy nauczycieli w roku 2014/2015:

 • nauczyciel dyplomowany -4
 • nauczyciel mianowany - 2
 • nauczyciel kontraktowy -2
 • nauczyciel stażysta – 2

Postępowanie awansowe na stopień nauczyciela mianowanego kontynuowały 2 nauczycielki, na stopień nauczyciela kontraktowego również 2 nauczycielki przedszkola.

W lipcu odbyły się dwa postepowania kwalifikacyjne, w czasie których nauczycielki uzyskały akceptację komisji kwalifikacyjnej, zdobywając stopień nauczyciela kontraktowego. W sierpniu jedna nauczycielka uzyskała stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczycielki przedszkola posiadają kwalifikacje podstawowe oraz dodatkowe takie jak: logopedia,
j. angielski, oligofrenopedagogika, terapeuta pedagogiczny.

Od stycznia 2014r. przedszkolu przysługuje tylko 0,5 etatu administracyjnego (referent do spraw biurowych). Zmiana ta wprowadzona została zarządzeniem Burmistrz Lubaczowa Nr 27/2013r. z dnia 19 lutego 2013r.

Zmiana ta jest niekorzystna w istniejącym modelu obsługi administracyjnej, szczególności
w obsłudze bazy SIO.

Wnioskuję o przywrócenie pełnego etatu administracyjnego od stycznia 2015r.

Nadmieniam, że Miejskie Przedszkole 3 w Lubaczowie jest przedszkolem największym w mieście.

(164 dzieci, 20 pracowników). 0,5 etatu referenta nie zapewnia dobrej obsługi biurowej wszystkich interesariuszy przedszkola.

 1. Ilość oddziałów – 6 w tym:
 • 5 oddziałów realizujących świadczenia dodatkowe w czasie 9-cio godzinnego pobytu dziecka w przedszkolu
 • 1oddział 5-cio godzinny, realizujący świadczenia nieodpłatne ppwp.
 1. Ilość dzieci – 164

Z pełnego wyżywienia składającego się z 4 posiłków korzysta 136 dzieci, natomiast z samych obiadów korzysta 3 dzieci. Koszt obiadu dziecka wynosi 2.50, personelu 5.50, koszt dziennego wyżywienia dziecka wynosi 5 zł dziennie

            Przedszkole świadczy usługi dwojakiego rodzaju:

 • Bezpłatne, w godz. 7:30 – 12:30
 • Płatne, w godz. 6:30 – 16:00

Obowiązkiem rocznego przygotowania objętych było 86 dzieci. Zgodnie z założeniami reformy w/w dzieci od 1.09.2015r. powinny rozpocząć edukację w szkole podstawowej. Spośród tej grupy - decyzją dyrektora szkoły- odroczonych zostało 12 dzieci, które ponownie kontynuują edukację przedszkolną.

 1. II.PROGRAMOWA DZIAŁALNOŚĆ RADY PEDAGOGICZNEJ

W bieżącym roku szkolnym działalność dydaktyczno-wychowawcza skierowana była na kulturę i rozwój zdrowotny dziecka. W realizację koncepcji zaangażowane były nauczycielki wraz z dziećmi, rodzice oraz specjaliści z dziedziny żywienia i kultury fizycznej. Treści zdrowotne wdrażane są poprzez realizacje tygodniowych bloków tematycznych, podczas pojedynczych iwentów, przedsięwzięć oraz ciekawych wydarzeń we współpracy ze środowiskiem oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci.

Programy realizowane w przedszkolu:

 1. 1Wiodący „ Od przedszkolaka do pierwszaka”
 2. 2Programy pomocnicze opracowane przez nauczycielki przedszkola
 3. 3Programy ofertowe realizowane przez grono pedagogiczne;
  1. oProjekt „Dzieciństwo bez próchnicy” – w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
  2. oCzyste powietrze wokół nas – profilaktyka palenia tytoniu
  3. oAguafresh – profilaktyka jamy ustnej
  4. 4Projekt przyrodniczy „Las blisko nas” realizowany we współpracy z Nadleśnictwem Lubaczów
  5. 5„Cała Polska czyta dzieciom”.

 

W przedszkolu utworzony został punkt wypożyczania książek z Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Lubaczowie. Regularnie jeden raz w miesiącu zasoby biblioteczne są wymieniane.

Nauczycielki pracujące w przedszkolu posiadają kwalifikacje obowiązkowe oraz dodatkowe. Realizują zatem zajęcia programowe ale też dodatkowe.

Oferta zajęć dodatkowych

W ramach usług bezpłatnych przedszkole realizowało zajęcia programowe wynikające
z tygodniowego rozkładu pracy, w godz. 7:30 – 12:30

            W ramach usług płatnych realizowane były zajęcia dodatkowe:

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAMIŁOWANIA I UZDOLNIENIA DZIECI:

 1. Język angielski – dla dzieci 4,5,6-letnich
 2. Religia – dla dzieci 5,6 letnich
 3. Łamanki papierowe „ Papierowe fantazje” – dla dzieci chętnych
 4. Ruch i rytm „Ruch rozwijający Weroniki Sherborne”- dla dzieci chętnych
 5. Zajęcia integrujące „Zabawy chustą animacyjną” – dla dzieci chętnych
 6. Zajęcia plastyczne „Mały artysta”– dla dzieci chętnych
 7. Gry komputerowe „Komputer w przedszkolu”– dla dzieci chętnych

ZAJĘCIA WSPOMAGAJACE ROZWÓJ DZIECI:

 1. 1.Zajęcia indywidualne prowadzone przez nauczycielki grupy
 2. 2.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone przez terapeutę pedagogicznego
 3. 3.Zajęcia logopedyczne prowadzone przez dwóch logopedów na terenie przedszkola.

DODATKOWO w czasie płatnych godzin dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych realizowanych przez nauczycielki przedszkola, w przygotowaniach do świąt o charakterze rodzinnym, przedszkolnym czy lokalnym, w akcjach i przedsięwzięciach organizowanych przez bliższe lub dalsze środowisko. lokalne, przedszkolaki korzystały z ofert instytucji działających na rzecz dzieci. Organizowane są również wycieczki do miejsc pamięci narodowej, muzeum, galerii, dzieci mają możliwość obserwowania pracy ludzi w różnych zawodach.

W pracy z dziećmi nauczycielki stosowały ciekawe metody pracy jak:

 1. 1.Metoda inicjacji odimiennej Ireny Majchrzak
 2. 2.Metoda Weroniki Sherborne
 3. 3.Metoda Klanzy – pedagogika zabawy.
 4. 4.Edyta Gruszczyk -Kolczyńska – program wspomagania rozwoju dzieci i ich uzdolnień matematycznych
 5. 5.Metoda opowieści ruchowej.
 6. 6.Elementy muzykoterapii, choreoterapii, arteterapii.
 7. 7.Metody aktywne (gry dydaktyczne, dyskusja dydaktyczna, inscenizacja)

 

 1. 1Indywidualne szkolenia dyrektora:
  1. oKonferencja KO, sierpień 2014
  2. oKierunki polityki oświatowej państwa-konferencja PCEN, październik 2014r.
  3. oSzkolenie dla dyrektorów szkól i przedszkoli z zakresu zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli, stanowiącego element wspomagania szkól i placówek-ORE (2-dniowe)
  4. oWykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się – rola dyrektora szkoły – 22 godz.
  5. oSymultaniczno-sekwencyjna nauka czytania - 5 godz.
  6. oArkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych - 16 godz.
  7. oStymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu –
   6 godz.
  8. oPrzeprowadzenie procesu wspomagania szkół – 22 godz.
  9. oPriorytetowe obszary rozwoju szkół – 4 godz.
  10. oProgramowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji – 5 godz.
  11. oProfesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim -36 godz.
  12. oUdział dyrektora w szkoleniach rady pedagogicznej.

 

 1. 2Rejestr indywidualnych szkoleń zewnętrznych podejmowanych przez nauczycielki

TEMAT SZKOLEŃ

Rozmus-Żuk

Anna

Mikłasz Beata

Mikłasz
Beata Ewa

Niedźwiecka - Cybulak Joanna

Jabłońska
Małgorzata

Trojnar
Małgorzata

Skirak Marzena

Roszko Katarzyna

Sopel Teresa

„Tydzień z Chmurką” ORE

 

 

 

6-13

X

2014

 

 

 

 

 

Profilaktyka agresji i przemocy
w szkołach PCEN

 

 

3g

 

 

3g

 

3g

 

Organizacja pomocy psych-pedagogicznej PCEN

 

 

 

 

40g

 

 

 

 

Tydzień z TIK dla najmłodszych” ORE

 

 

 

1-7

XII

2014

 

 

 

 

 

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

 

 

20g

 

 

20g

 

 

 

 

 

Nauczanie języka obcego dzieci
w wieku przedszkolnym

 

 

 

6

 

 

 

6

 

Profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim

 

22g

 

22g

 

22g

 

 

22g

 

22g

 

22g

 

22g

 

22g

 

22g

8 inteligencji a podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

8g

 

 

 

 

8g

 

 

 

 

 

Stosowana analiza zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem

 

 

 

45g

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

 

 

8g

 

 

 

 

8g

 

 

Studia podyplomowe - neurologopedia

 

 

 

 

 

W

trakcie

 

 

 

 

Sesje logopedyczne

 

 

 

 

 

4x4g.

 

 

 

Język obcy w edukacji przedszkolnej –e-warsztaty

1) „Angielski dla starszaków”

2)”Wykorzystanie wierszyków i piosenek”

3)”Zabawy ruchowe w przygotowaniu do nauki j. angielskiego”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2g.

2g.

 

2g.

 

 

W tej zabawie jest metoda.

Mali tropicieli –e-warsztaty

 

 

 

 

 

 

 

 

2g.

 

Wychowanie przez sztukę. Przygoda z uśmiechem –e- warsztaty

 

 

 

 

 

 

 

 

2g.

 

 

W ciągu roku szkolnego 14/15 odbyło się 13 posiedzeń RP w tym 9 szkoleniowych. Nauczycielki przedszkola prowadzą również stronę internetowa przedszkola, na której prezentują osiągnięcia oraz   działalność naszej placówki.

WDN realizowane było:

 • na szkoleniowych posiedzeniach RP
 • w procesie samodoskonalenia nauczycieli
 • poprzez uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach on-line

Nauczycielki omawiały sprawy i tematy wynikające z codziennej pracy. Poszukiwały nowych rozwiązań
metodycznych, programowych i organizacyjnych. Szkolenia realizowane były metodami warsztatowymi
z wykorzystaniem technik komputerowo-informacyjnych (prezentacje multimedialne).

W minionym roku szkolnym przedszkole   uczestniczyło w pilotażowym projekcie wspierania szkół

i przedszkoli – nowy model doskonalenia.

SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 1. 3WDN: tematy szkoleniowych Rad Pedagogicznych – szkolenia z udziałem wszystkich nauczycieli
  1. oAktualności w prawie oświatowym - 26.08.2014 r
  2. oBudowa koncepcji pracy przedszkola ukierunkowanego na rozwój dziecka - 10.09.2014r.
  3. oBudowa rocznego planu wspomagania-wybór obszarów do rozwoju
  4. oSkala ryzyka dysleksji –szkolenie wewnętrzne
  5. oJak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny-8 godz. cz. I – 10.01.2015r.
  6. oWspółpraca z rodzicami” – 31.01.2015r.
  7. oMetody i techniki aktywizujące dziecko – 04.02.2015r.
  8. oSymultaniczno-sekwencyjna nauka czytania – 07.04.2015r.
  9. oStymulacja mechanizmów lewopółkulowych – 19.05.2015r.

 

Efekty kształcenia i wychowania dzieci widoczne są na zajęciach edukacyjnych, podczas obserwacji pracy nauczyciela oraz diagnozujących. Również rodzice dostrzegają osiągnięcia edukacyjne dzieci. Swoje opinie wyrażają podczas ewaluacji wewnętrznej w kwestionariuszach ankiet, podczas częstych rozmów
z personelem przedszkola.

Praca wychowawcza oparta była o program wychowawczy oraz system motywacyjny, zasady i reguły znane i zaakceptowane przez rodziców.

 

 

 1. III.ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGIZNO-PEDAGOGICZNEJ

Organizowanie profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest obowiązkiem dyrektora nałożonym rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. (17 października 2010r. wersja pierwotna).

Wobec powyższego kierunek doskonalenia prowadził do zdobywania przez nauczycielki kwalifikacji niezbędnych do wspierania rozwoju dzieci. Nauczycielki zdobyły następujące kwalifikacje oraz uprawnienia: LOGOPEDA – 2014r, OLIGOFRENOPEDAGOG 2013r, TERAPEUTA PEDAGOGICZNY-2013r, MUZYKOTERAPIA – 2015r oraz 2013r.

Wsparcie realizowane było poprzez indywidualizację wymagań oraz zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne.
Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne udzielane było:

 • dzieciom posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania (autyzm wczesnodziecięcy)
  – 2 dzieci
 • dzieciom posiadającym zaburzenia rozwoju mowy
 • dzieciom z grupy ryzyka dysleksji

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele przedszkola na rzecz dzieci oraz rodziców
w nastającej formie:

 • Wspieranie wczesnego wspomagania – nauczyciele grupy
 • Indywidualizacja zajęć – nauczyciele grupy
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – terapeuta pedagogiczny
 • Logopedia – nauczyciel logopeda
 • Konsultacje z rodzicami – nauczyciele grupy

 

Co najmniej 1 raz w okresie półrocza zespół nauczycieli dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci, określając kierunek wsparcia na kolejny okres pracy.

W podsumowaniu warto dodać, że kadra pedagogiczna jest gotowa na pracę w grupie integracyjnej. Jednak realizacja kształcenia specjalnego wymagałaby szczególnie dostosowania warunków architektonicznych oraz doposażenia w sprzęt i pomoce specjalistyczne.

 

 1. IV.CIEKAWE INICJATYWY wynikające z koncepcji pracy przedszkola

Oprócz kalendarzowych uroczystości i imprez w przedszkolu organizowane są dodatkowe wydarzenia z inicjatywy nauczycieli, rodziców czy instytucji zewnętrznych. Pojedyncze święta wynikają z koncepcji pracy przedszkola. Organizowane są dla wszystkich dzieci lub wybranych grup. Nauczycielki włączają również przedszkole do udziału w oferowanych przez różne organizacje iwentach np.

 1. Dzień Marchewki
 2. Dzień Jabłka
 3. Samodzielne wykonywanie sałatek przez dzieci
 4. Konkurs recytatorski
 5. Święto drzewa
 6. Bicie rekordu Guinnessa w jednoczesnym myciu zębów
 7. Ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy
 8. Udział w programie Aguafresh
 9. Spotkanie z pszczelarzem-degustacja miodu
 10. Międzyprzedszkolny turniej sportowy
 11. Dzień Pluszowego Misia
 12. Cykl zajęć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie.
 13. Cykliczne zajęcia w SP 2 w Lubaczowie
 14. Udział dzieci w imprezach sportowych
 15. Gościnny udział grup w przedstawieniach organizowanych przez rówieśników

 

 1. V.ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI

Uroczystości to bardzo ważne wydarzenia w życiu przedszkola. Zarówno przedszkolne jak i rodzinne mają wymiar emocjonalny, wychowawczy, społeczny. Zabiegamy o to by każda uroczystość była starannie przygotowana. Do przygotowania uroczystości angażujemy cały personel dzieci oraz rodziców.

 

 

Termin

Nazwa uroczystości

Październik

Dzień Edukacji Narodowej

 

Listopad

Narodowe Święto Niepodległości

Magia i czary – zabawy i wróżby andrzejko

Pasowanie na przedszkolaka

Święto Pluszowego Misia

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Grudzień

Miły gość – Mikołaj przyjdzie do dzieci

Kolędy i pastorałki – spotkanie opłatkowe, jasełka

Styczeń

Bal karnawałowy

Dzień Babci i Dziadzia

Marzec

Topienie Marzanny

Kwiecień

Konkurs recytatorski

Maj

Dzień Mamy

Czerwiec

Dzień Dziecka

Święto przedszkol

Zakończenie roku szkolne

 

 1. VI.RODZICE PARTNERAMI

Rada Rodziców ściśle współpracuje z Radą Pedagogiczną, wykorzystując swoje kompetencje opiniuje, doradza, współtworzy koncepcję pracy przedszkola. Nauczyciele pozyskują informacje i opinie od rodziców na temat działalności statutowej przedszkola. Rodzice mają ciągłą możliwość anonimowych kontaktów
z przedszkolem korzystając ze skrzynki „ Stwórzmy wspaniałe przedszkole”.
Podstawą sukcesów przedszkola jest dobrze układająca się współpraca z rodzicami. Nadrzędnym celem tej współpracy jest dobro dziecka, stąd starania o ujednolicenie działań domu i przedszkola. Przedszkole nasze jest placówką otwartą na potrzeby dzieci oraz rodziców. Stwarzamy możliwość kontaktu każdemu, kto potrzebuje rady i pomocy w działaniach wychowawczych.

 1. VII.PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA

Największymi – pozabudżetowymi - sprzymierzeńcami przedszkola są rodzice. Już na początku roku szkolnego rada pedagogiczna wspólnie z radą rodziców planuje działalność dydaktyczno-wychowawczą przedszkola. Rodzice wspierają każdą inicjatywę przedszkola, rada pedagogiczna również włącza się
w realizację inicjatyw rodziców.

Dzięki rodzicom przedszkole posiada atrakcyjny plac zabaw, choć nie w pełni wyposażony. Przedstawiciele rodziców działający w radzie rodziców organizują wycieczki dla dzieci, wydarzenia poza terenem przedszkola. Dzięki rodzicom, na terenie przedszkola powstał ogródek rekreacyjny. Rodzice angażują się również w pomoc w pracach remontowo-porządkowych w obiekcie oraz na terenie przedszkola. W jesieni 2014r. ojcowie dzieci przedszkolnych porządkowali otoczenie przedszkola zagospodarowując 18 wywrotek ziemi pod zasiew trawy.

Działalność przedszkola miałaby zasięg ograniczony gdyby nie sponsorzy i przyjaciela przedszkola.
Największe wsparcie okazują nam rodzice. Zabiegamy również o pomoc od instytucji zewnętrznych tak jak:

 • Nadleśnictwo Lubaczów
 • Dostawcy towarów i usług
 • Odpis 1% podatku

 

Wartość otrzymanych darowizn przekracza kwotę 10.000 zł. Wśród przekazanych darowizn znajdują się:
5 dywanów do sal zabaw, zestaw muzyczny, zabawki dla dzieci, rolety do świetlicy, choinka, mebelki dziecięce, leżaki dla dzieci, drobne zabawki itp.

 1. VIII.AKCJE SPOŁECZNE

Przedszkole uczestniczy w akcjach społecznych organizowanych przez instytucje zewnętrzne. Udział dzieci w n/w projektach ma wymiar wychowawczy, kształtuje postawę społeczną dziecka, uwrażliwia na potrzeby innych, daje poczucie empatii i solidarności, współodpowiedzialności.

Akcje:

 1. 1.Sprzątanie świata
 2. 2.Akcja Nakrętka
 3. 3.Podaruj Misia – Akcja TVN
 4. 4. Gromadzenie zużytych baterii

  IX. INWESTYCJE, REMONTY

W ubiegłym roku szkolnym przedszkole pracowało w zmodernizowanym budynku. Zatem było ciepło, sucho i bezpiecznie. W pobliżu przedszkola powstała zatoczka postojowa dla kierowców. Plac zabaw jest systematycznie wzbogacany o nowy sprzęt dzięki darowiznom rodziców.

Niezbędne remonty:

 1. Remont łazienek
 2. Cyklinowanie podłóg
 3. Wymiana pieców co

 

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl