Statut

 

STATUT

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 „WESOŁA TRÓJECZKA’’

W LUBACZOWIE

(tekst jednolity)

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.     Miejskie Przedszkole Nr 3 zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym

2.     Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Lubaczów.

3.     Siedziba przedszkola znajduje się w Lubaczowie przy ul. Juliusza Słowackiego 16 .

4.     Przedszkolu na wniosek rady pedagogicznej może być nadane imię przez organ  prowadzący.

5.     Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

 

Miejskie Przedszkole Nr 3

„Wesoła Trójeczka”

w Lubaczowie

 

6.     Przedszkole działa na podstawie:

1)      Ustawy o systemie oświaty Dz. U. Nr 256, poz. 2572 (tekst jednolity) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

2)      Aktu założycielskiego.

3)      Niniejszego statutu.

§ 2

  1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność jest finansowana przez :

1)      Gminę miejską Lubaczów.

2)      Rodziców  formie opłat.

2.      Przedszkole może otrzymywać darowizny, które są ewidencjonowane zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

 

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

§ 1

  1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych koncentrując się na :

1) Wspomaganiu dzieci w rozwoju uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.

2) Budowaniu systemu wartości, w tym wychowaniu dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.

3) Kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

4) Rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

5) Stworzeniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

6) W trosce- o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

7) Budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

8) Wprowadzaniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

9) Kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

10) Zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowaniu tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2 . Przedszkole realizuje cele i zadania w ramach następujących obszarów Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumienie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrożenie dzieci do utrzymania ładu i porządku.

3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4) Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7) Wychowanie przez sztukę-dziecko widzem i aktorem.

8) Wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

9) Wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne.

10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.

12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14) Kształtowanie gotowości do nauki i pisania.

15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

3.     Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągniecie dojrzałości szkolnej.

4.     Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na :

1)      Zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.

2)      Uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.

3)      Stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągnięcia celów, podejmowaniu odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.

4)      Rozwijaniu wrażliwości moralnej.

5)      Kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.

6)      Rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażaniu własnych myśli i przeżyć.

7)      Rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

8)      Zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

5.     Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w programie rozwoju placówki, rocznym planie przedszkola oraz planach poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

6.     Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalnych w szczególności:

1)      Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.

2)      Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

3)      Stosuje w swych działaniach obowiązujące przepisy BHP i ppoż.

4)      Współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc

§ 2

1.      Przedszkole prowadzi usługi dwojakiego rodzaju:

1)      Usługi bezpłatne w wymiarze do pięciu godzin dziennie w zakresie podstawy programowej.

2)      Usługi odpłatne polegające na sprawowaniu przez przedszkole opieki wychowawczej nad dzieckiem zleconej przez rodziców, stanowiące świadczenie wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego i realizacji poza czasem przeznaczonym na jej realizację.

3) Wysokość opłat, o których mowa w pkt 2 ustala Rada Miasta w Lubaczowie w drodze uchwały. 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola i ich kompetencje

§1 

1.     Organami przedszkola są :

1)      Dyrektor przedszkola

2)      Rada pedagogiczna

3)      Rada rodziców

2.     Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem. 

§2

1.     Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.

2.     Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

3.      Dyrektor przedszkola wykonuje następujące działania:

1)      Sprawuje nadzór pedagogiczny przez: ewaluację, kontrolę, wspomaganie.

2)      Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

3)      Realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.

4)      Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może zorganizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola.

5)      Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

6)      Systematyczne zapoznaje radę pedagogiczną z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i miejscowego oraz omawia tryb i formę ich realizacji.

7)      Wydaje zarządzenia wewnętrzne w ramach obowiązujących przepisów oraz podjętych przez radę pedagogiczną uchwał.

8)      Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

9) Dyrektor przedszkola stwarza warunki działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna.

4.     Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)       Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.

2)       Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola.

3)       Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń oraz nagród przyznanych przez ministra oświaty i kuratora. 

§ 3

1.     Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2.     W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

3.     Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4.     Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

5.     Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6.     Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

1)     Przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian.

2)     Opracowanie programu rozwoju placówki.

3)     Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu.

4)     Uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej.

5)     Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy.

7.     Rada pedagogiczna opiniuje:

1)     Wnioski dyrektora o nagrody ministra i kuratora oświaty, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli.

2)     Organizację pracy placówki.

3)     Propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

8.     Rada pedagogiczna deleguje jednego przedstawiciela na konkurs dyrektora przedszkola

9.     Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora.

10.  Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.

11. Zebrania mogą być zwołane na wniosek dyrektora, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy organu prowadzącego albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

12. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

13.  Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

14.  Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

15.  Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków, spostrzeżeń z posiedzenia rady.

16.  Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka. 

§ 4 

1.     Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentacje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Rada rodziców jest powoływana obligatoryjnie.

3.     Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

4. Wybory do rady rodziców przeprowadza się corocznie, na pierwszym zebraniu rodziców:

1) Rodzice dzieci każdego oddziału wybierają spośród siebie radę oddziałową.

2) Rady oddziałowe liczą nie mniej niż 3 osoby.

3) Wybory rad oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym.

4) Kandydat uzyskujący największą liczbę głosów staje się automatycznie członkiem rady rodziców przedszkola.

5) W skład rady rodziców powinno wchodzić co najmniej 7 przedstawicieli.

5.     Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

6.     W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

7.     W posiedzeniach rady rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor przedszkola oraz członkowie rady pedagogicznej w roli obserwatora.

8.     Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

9. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, a także do organu prowadzącego przedszkole oraz kuratora oświaty z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących placówki:

1) Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola.

2) Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

10. Rada rodziców może zawierać umowy o dzieło lub umowy zlecenia z osobami fizycznymi albo firmami świadczącymi usługi edukacyjne.

§ 5

1.     Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga Komisja Statutowa w skład której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu :

1)      Organy kolegialne wybierają swojego przedstawiciela do komisji.

2)      Komisja jest powoływana na trzy lata.

3)       Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego na kadencję roczną.

4)      Komisja Statutowa wydaje swe rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków.

5)      Rozstrzygnięcia jej są ostateczne.

6)      Sprawy pod obrady komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skarg organu, którego kompetencje naruszono.

7)      Organ, którego winę komisja ustaliła, musi naprawić skutki swego działania w ciągu trzech miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez Komisję

8)      Rozstrzygnięcie Komisji Statutowej podawane jest do ogólnej wiadomości w przedszkolu.

ROZDZIAŁ IV

Rodzice

§ 1

1.     Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów) dziecka należy:

1)      Przestrzeganie niniejszego statutu.

2)      Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce.

3)      Respektowanie uchwał rady pedagogicznej.

4)      Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

5)      Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych (dłuższych niż 3 dni).

6)      Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów.

7)      Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

8)      Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w wybranej do końca września danego roku przez ogół rodziców firmie ubezpieczeniowej.

2.     Rodzice mają prawo do:

1)      Zapoznania się z programem rozwoju przedszkola, planem rocznym pracy  oraz zadaniami wynikającymi z programów i planów pracy w danym oddziale.

2)      Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.

3)      Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn  trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.

4)      Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.

5)      Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – radę rodziców. O przekazywanych sprawach powinien być powiadomiony dyrektor przedszkola.

3.     Rodzice i nauczyciele są zobowiązani współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określanie drogi jego indywidualnego rozwoju.

4.     Rodzice, za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola, mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora.

ROZDZIAŁ V

Organizacja przedszkola

§ 1

1.    Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2.    Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.

§ 2

1. Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej odbywa się w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych oraz na podstawie programu wychowania w przedszkolu.

1) Nauczyciel dokonuje wyboru programu i przedstawia dyrektorowi przedszkola.

2) Program zostaje zaopiniowany na radzie pedagogicznej.

3) Dyrektor dopuszcza program wychowania przedszkolnego do użytku w danym przedszkolu wpisując program do przedszkolnego zestawu     programów.

2.    Przedszkole na wniosek rodziców organizuje naukę religii.

1)     Nauka religii organizowana jest w oddziałach dzieci 6-letnich.

2)     Zgoda rodziców na udział dzieci w nauce religii wyrażana jest w formie pisemnego oświadczenia.

3.    Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut.

4.    Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych organizowanych przez radę rodziców lub inne podmioty.

1)     Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców.

2)     Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

3)     Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi ok. 15 min dla dzieci 3, 4 –letnich,  ok. 30 minut dla dzieci 5,6 –letnich.

§ 3

1.    Przedszkole może być jedno lub wielooddziałowe.

2.    Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.

1) Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

2) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu dyrektor sporządza aneks, który opiniuje rada pedagogiczna, a zatwierdza organ prowadzący.

3.    W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:

1)     Czas pracy poszczególnych oddziałów.

2)     Liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.

3)     Ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkola.

4.    Dyrektor przedszkola powierza oddział 9-cio godzinny opiece dwóch nauczycielek według godzin z arkusza organizacyjnego.

1)     Oddział 5-cio godzinny powierza opiece jednej nauczycielki.

5.    Do każdej grupy wiekowej przydzielona jest woźna oddziałowa, a do grupy dzieci trzy letnich pomoc wychowawcza.

§ 4

1.    Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji.

1)     Ramowy rozkład uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

2.    Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3.    Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

§ 5

1.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.

2.      Przedszkole czynne jest 9,5 godziny dziennie, od 630 do 1600.

1)      Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rodziców.

2) Dzienny czas pracy przedszkola przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi 5 godz.

3.      Przerwę urlopową w pracy przedszkola, która przypada na lipiec lub sierpień ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

1)     W czasie przerwy urlopowej przedszkola istnieje możliwość zapewnienia dzieciom potrzebującym opieki w przedszkolu zastępczym. 

§ 6

1.    Świadczenia udzielone przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2.    Rodzice dziecka (opiekunowie) pokrywają koszty wyżywienia, stanowiące równą wartość surowców zużytych do sporządzania posiłków w wysokości ustalonej przez dyrektora przedszkola.

1) W przypadku nieobecności dziecka przedszkolu opłata za wyżywienie podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następnym po miesiącu, w którym nastąpiła absencja, za każdy dzień nieobecności w miesiącu poprzednim.

3.    Rodzice dziecka (opiekunowie) ponoszą koszty za świadczenie usług edukacyjnych wykraczających poza przewidziany czas realizacji podstawy programowej - tzn. 5- godzin dziennie – ustalonej przez organ prowadzący.

1) W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za usługi odpłatne podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następnym po miesiącu, w którym dziecko było nie obecne, za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.

4.    Rodzice lub opiekunowie wnoszą odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu w dniach od 7-go do 15-go każdego miesiąca naliczoną z góry.

1)     Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania podpisanej umowy dotyczącej korzystania z usług przedszkola oraz regulaminu przedszkola, a w szczególności do terminowego wnoszenia opłat za przedszkole.

2) Na wniosek rodzica dyrektor przedszkola może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o zwolnienie rodziców z ponoszenia opłaty za usługi odpłatne
z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola.

Wniosek rodzica powinien zawierać załącznik w postaci oświadczenia o stanie sytuacji materialnej rodziny.

Decyzję o zwolnieniu z wyżej wymienionych opłat wydaje organ prowadzący.

5.    Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola za odpłatnością dziennej stawki żywieniowej.

1) Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym ustala zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez dzieci i pracowników przedszkola.

6. Do przedszkola przyprowadza się tylko zdrowe dzieci. Przedszkole posiada wypracowane procedury i określone formy opieki sprawowanej przez nauczyciela i personel w przypadku pojawienia się objawów choroby u dziecka (przeziębienia, grypa).

7. Przedszkole posiada wypracowane główne sposoby pomocy przewlekle choremu dziecku, możliwe do zrealizowania na terenie przedszkola (dziecko z padaczka, cukrzycą, hemofilią, astmą, przewlekle, chore).

ROZDZIAŁ VI

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 1

1.     W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi wieku przedszkolnym oraz pracowników administracji i obsługi.

2.     Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

1)     Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania, wymogi, kwalifikacje, prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze.

2)     Do wykonywania prac administracyjno-gospodarczych zatrudnieni są pracownicy w liczbie uzależnionej od potrzeb w roku szkolnym. Strukturę potrzeb limituje projekt organizacji przedszkola. Liczbę pracowników ustala dyrektor przedszkola, a zatwierdza organ prowadzący.

3) Nauczyciele podczas pełnienia obowiązków służbowych korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

3.     Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1) Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z wybranymi i zatwierdzonymi przez radę pedagogiczną programami.

a) plany pracy z dziećmi nauczyciel opracowuje cyklicznie (tygodniowe,    dwutygodniowe, miesięczne).

2)  Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań:

a)     czytelnych,

b)     plastycznych,

c)     muzycznych.

3)     Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

a)     Każdy nauczyciel w przyjęty przez siebie sposób realizuje zadania związane z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

4)     Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.

5)     Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp. (w czasie wyjść poza teren przedszkola nad bezpieczeństwem dzieci powinny czuwać 2 osoby dorosłe).

6)     Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną.

7)     Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

8)     Dbałość o wzrost poziomu pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń.

9)     Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci.

10)  Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, między innymi przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice.

11)  Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12)  Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.

13)  Czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.

14)  Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturowym lub rekreacyjno-sportowym.

15)  Występowanie z wnioskiem o ocenę swojej pracy.

16)  Współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci.

17)  Współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych.

18)  Przestrzeganie wypracowanych przez radę pedagogiczną zasad i regulaminu obowiązujących we wszystkich oddziałach.

19)  Otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami, w celu:

a)     poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,

c) włączenia ich w działalność przedszkola,

20) Prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy.

21) Szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw.

22) Korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

23) Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

24)  Przeprowadzanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

25) Przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5-letnich, a do końca roku 2011/2012 również dla dzieci 6-letnich

26) Udział w realizacji zadań zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów tworzących zespół należy w szczególności:

a) Rozpoznanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień.

b) Określenie form i sposobów udzielenia dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania.

c) Dokonywanie określonej oceny efektywności pomocy udzielonej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb.

d) Przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem.

e) Opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych.

f) Opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci, mających opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

g) Podejmowanie działań opiekuńczych i wychowawczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych.

h) Organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli.

i) Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców i nauczycieli.

j) Wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse   edukacyjne dzieci.

k) Współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy  psychologiczno – pedagogicznej.

§ 2

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi: referent do spraw biurowych ,intendentka, pomoc wychowawcza, kucharka, pomoc kuchenna,  konserwator i  woźne oddziałowe. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

2.   Obsługę administracyjno – finansową Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Lubaczowie prowadzi Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Lubaczowie

3. Działalność zespołu nie narusza kompetencji dyrektora przedszkola wynikających z odrębnych przepisów.

4.  Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych określa dyrektor przedszkola.

1) Do obowiązków referenta do spraw biurowych należy:

a) prowadzenie bieżących spraw zleconych przez dyrektora, w szczególności   tworzenie projektów pism, korespondencji i dokumentów, przepisywanie ich oraz zbieranie i gromadzenie informacji – zgodnie z celami statutowymi przedszkola,

b)  segregowanie i przechowywanie akt osobowych,

c)  sporządzanie statystyk,

d) właściwe wykorzystanie stanowiska komputerowego,

e)  pobieranie opłat za przedszkole,

f) odpowiedzialność za terminowy obieg dokumentów pomiędzy przedszkolem a MZOO,

g)  dbałość o majątek przedszkola oraz prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

h) wykonywanie innych poleceń dyrektora, związanych z właściwym   wykonywaniem obowiązków należących do Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Lubaczowie.

2) Do obowiązków intendenta należy:

a) zaopatrywanie przedszkola w artykuły żywnościowe i środki czystości,

b) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielenia porcji żywnościowych dzieciom i personelowi,

c) uczestniczenie w ustaleniu jadłospisu,

d) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowo-księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji placówki.

3) Do obowiązków pomocy wychowawczej należy:

a) spełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych stosunku do wychowanków poleconych przez nauczycielki danego oddziału oraz innych wynikających z rozkładu czynności w ciągu dnia,

b) utrzymywanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach,

c) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w placówce.

4) Do obowiązków kucharza należy:

a) punktualne przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków

b) przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych

c) prowadzenie magazynu podręcznego

d) utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych

e) udział w ustalaniu jadłospisu

f) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w placówce

5)  Do obowiązków pomocy kuchennej należy:

a) pomoc kucharzowi w przyrządzaniu posiłków

b)  utrzymywanie czystości kuchni, sprzętu, naczyń kuchennych

c) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w placówce

6)  Do obowiązków woźnej oddziałowej należy:

a) systematyczne sprzątanie i dezynfekowanie sal, łazienek i innych powierzonych pomieszczeń,

b) rozdawanie posiłków i zmywanie naczyń,

c) pomoc w czynnościach opiekuńczych i obsługowych wychowankom, uczestniczenie w spacerach i wycieczkach,

d) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w placówce,

7) Do obowiązków konserwatora  należy:

a)   utrzymywanie czystości na powierzonym jego opiece odcinku bazy   przedszkola,

b)   dbanie o estetykę otoczenia przedszkola,

c)   wykonywanie prac ogrodniczych w ogrodzie przedszkolnym ,

d)   wykonywanie drobnych napraw i remontów na terenie przedszkola,

e) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu grzewczego, instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej,

f) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w placówce. 

§ 3 

1.            Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 roku życia.

2.          Na wniosek rodziców, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku trzech lat, ale skończy 3 lata w tym roku kalendarzowym, w którym zostało przyjęte.

3.            Dziecku, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

4.            Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a)           właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)           szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

c)           ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

d)           poszanowania jego godności osobistej,

e)           poszanowania własności,

f)            opieki i ochrony,

g)           partnerskiej rozmowy na każdy temat,

h)           akceptacji jego osoby,

5. Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i trybie dotyczącym obywateli polskich.

§ 4

1.      Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

2.      Termin i zasady przyjęcia określa regulamin rekrutacji.

3.      Rekrutację prowadzi się w okresie od 1 do 31 marca – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia dzieci do przedszkola.

4.     W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

a)      dzieci sześcioletnie,

b)      dzieci już uczęszczające do Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Lubaczowie,

c)      dzieci pracujących matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci ,matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych,

d)      dzieci obojga rodziców pracujących,

e)      dzieci rodzin wielodzietnych ( troje i więcej dzieci ),

f)        dzieci nauczycieli,

5.    W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, przyjęć dzieci dokonuje dyrektor przedszkola.

6.    W sytuacji , kiedy liczba zgłoszonych dzieci w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola powołuje komisję kwalifikacyjną.

W skład komisji wchodzą:

a)     dyrektor przedszkola – przewodniczący komisji kwalifikacyjnej,

b)    dwóch przedstawicieli rady rodziców,

c)     dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej,

7.     Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

a)     systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole ( za okres 1 miesiąca),

b)     nieobecności dziecka ( ponad 1 miesiąc ) i nie zgłoszenia tego faktu,

c)     nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,

8.     Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice ( prawni opiekunowie ) otrzymują na piśmie z uwzględnieniem  w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od tej decyzji przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

9. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

§ 5

1.    Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności   przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2.          Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się opublikowanie statutu na stronie internetowej przedszkola.

3.    Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

4.    Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.    Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

6.    Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Nr 3/2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Lubaczowie z dnia 24.01.2011r.

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl