Zasady  naboru dzieci do przedszkoli

prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

I .  Informacje ogólne

1.Przedszkola są  placówką wychowania przedszkolnego,których organem prowadzącym  jest  Gmina Miejska Lubaczów.

2.Przedszkola zapewniają dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze
5 godzin dziennie. W tych godzinach realizowana jest określona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

3.Pozostałe godziny są odpłatne dla rodziców na zasadach określonych w uchwale
nr 662/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Lubaczów w czasie przekraczającym podstawę programową wychowania(tj. 1,00 zł za każdą godz. zajęć) oraz w uchwale Nr 273/XXX/2016 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 662/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Lubaczów w czasie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego. (tj. opłata dotyczy dzieci w wieku do lat 5).

4.Odpłatność za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłku.

5.W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Miejskiej Lubaczów.

6.Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola w Lubaczowie corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (załącznik nr1).

II.   Zasady i przebieg rekrutacji

1.Do przedszkoli w Lubaczowie przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka złożony do dyrektora przedszkola (załącznik nr 2).

1) Wniosek powinien zawierać:

a) imię i nazwisko dziecka;

b) datę  urodzenia;

c) PESEL dziecka (w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość);

d) imiona i nazwiska rodziców;

e) adres zamieszkania rodziców i kandydata;

f)  adres poczty elektronicznej rodziców;

g) numery telefonów rodziców,

h) wskazanie przedszkola w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

3.Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na kolejny roknależy składać
w siedzibie przedszkola w terminie od 1 do 31 marca  poprzedzającego rok szkolny.

4.W celu rozpatrzenia wniosków rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną.

5.Do zadań komisji rekrutacyjnej należeć będzie:

•ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

•ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych;

•sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;

•przygotowanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata – w przypadku złożenia stosowanego wniosku przez rodzica kandydata.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola. Listę, o której mowa podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem dyrektora  przedszkola.

6.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

7.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka
z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.

8.Rodzic dziecka może wnieść do dyrektoraodwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

9.Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

10.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanieuzupełniające.

11.Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

12.O przyjęciu dzieckaprzedszkola decyduje dyrektor przedszkola.

13.Jeśli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przewyższa liczbę miejsc w przedszkolu, dyrektor przedkłada Burmistrzowi Miastainformację o nieprzyjęciu dziecka.

1) Informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola przekazywane do Burmistrza Miasta Lubaczowa zawierają:

a) imię, nazwisko dziecka;

b) datę urodzenia dziecka;

c)PESEL dziecka (w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość);

d) imiona i nazwiska rodziców;

e) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka.

14. Burmistrz Miasta Lubaczowa jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne miejskie przedszkola, które mogą przyjąć dziecko, podlegające obowiązkowi wychowania przedszkolnego.

Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego 

 

 

Na podstawie art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz art. 131 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) obowiązywać będą następujące zasady rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów.

I ETAP REKRUTACJI

 

1. W przypadku większej liczby kandydatów do przedszkola niż liczba wolnych miejsc
w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:

1)wielodzietność rodziny kandydata;                                        1 pkt.

2)niepełnosprawność kandydata;                                             1 pkt.

3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;                  1pkt

4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;                      1 pkt.

5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;                             1 pkt.

6)samotne wychowanie kandydata w rodzinie;                           1 pkt.

7)objęcie kandydata pieczą zastępczą.                                      1 pkt.

Kryteria te mają jednakową wartość punktową

2.Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych, dołączane do wniosku:

1)oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.";

2)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948, z późn. zm.) - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

3)prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;4)dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz.575, 1583 i 1860z późn. zm. ) - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

 

 

II ETAP REKRUTACJI

 

1.  Ustala się kryteria na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina miejska Lubaczów oraz odpowiadające im liczby punktów:

1)dziecko 5 letnie majace prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego                 3 pkt

2)deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin                                        3 pkt

3)dziecko, którego oboje rodziców/prawnych oiekunów  pracuje

lub uczy się w trybie  dziennym                                                                               2 pkt.

4)Dziecko, którego jeden rodzic/prawny opiekun pracuje

lub uczy się w trybie  dziennym                                                                              1 pkt.

5)dziecko, którego rodzeństwo uczęszczało, uczęszcza do danego przedszkla                  2 pkt.

 

2.  Spełnienie kryteriów następuje na podstawie pisemnych oświadczeń złożonych w przedszkolu  podpisanych przez rodziców/prawnych opiekunów.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata, pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje kandydatom najstarszym

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl