Regulamin Rady rodziców

Regulamin Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lubaczowie

Na podstawie Art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2007r. Nr 80, poz. 542) uchwala się, co następuje:
I Postanowienia ogólne
1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą", reprezentuje ogół rodziców dzieci.
2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.
3. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.
4. Rada jest organem powoływanym obligatoryjnie.
5. Rada może posiadać NIP, REGON, pieczątkę, której nazwa brzmi:
Rada Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Lubaczowie ul. Słowackiego 16
6. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco – doradczy.
7. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.
II Wybory do Rady
1. Wybory do Rady prowadzone są corocznie, we wrześniu na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
2. Rodzice dzieci danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową.
3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.
5. Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.
6. Wybory Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.
7. Kandydat uzyskujący największą ilość głosów w głosowaniu do Rady Oddziałowej staje się automatycznie członkiem Rady Rodziców przedszkola, jeżeli zebranie rodziców nie postanowi inaczej.
8. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
9. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.
10. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
11. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.
III Władze Rady
Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną . Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.
1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań zastępcy ustala przewodniczący.
3. Sekretarz odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem zgromadzonym przez Radę.
5. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady, w tym działalność finansową. Dwa razy w roku Komisja Rewizyjna przedstawia rodzicom sprawozdanie z wykonanego nadzoru.
IV Zadania i kompetencje Rady
Zadania
1. Współdziałanie z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
2. Uchwalenie regulaminu swojej działalności.
3. Uchwalenie preliminarza budżetowego na bieżący rok.
4. Uczestniczenie w życiu przedszkola, przyczynianie się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
5. Wspomaganie działań dyrektora i Rady Pedagogicznej związane z funkcjonowaniem przedszkola oraz współdecydowanie o tym, co się dzieje w przedszkolu, tak aby interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniem ogółu rodziców.
6. Przekazywanie, rodzicom dzieci uczęszczającym do przedszkola, sprawozdania z działalności finansowej.
7. Składanie corocznego sprawozdania ogółowi rodziców ze swojej działalności, w tym przekazywanie informacji na temat pomocy udzielanej na rzecz przedszkola, wraz z wnioskami pokontrolnymi.
Kompetencje Rady
1. Występowanie do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki.
2. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
3. Opiniowanie programów, planów pracy przedszkola, projektów innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla przedszkola.
4. Zawieranie umów o dzieło lub umów zlecenia z osobami fizycznymi lub firmami świadczącymi usługi edukacyjne.
5. Upoważnionymi do otwierania i dysponowania rachunkiem bankowym oraz do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych (np. wzory podpisów na rachunku bankowym) są: Przewodnicząca Rady, Zastępca przewodniczącego Rady oraz Skarbnik Rady.
V Posiedzenia Rady
1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż 3 razy w roku szkolnym.
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Radyco najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu.
4. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad.
5. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej.
6. Zebranie Rady Rodziców jest zdolne do podejmowania uchwał i decyzji, jeżeli w zebraniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady.
7. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
8. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
9. Posiedzenia Rady są protokołowane.
10. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.
VI Podejmowanie uchwał
1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2. Uchwały Rady w sprawie przyjęcia regulaminu Rady lub zmiany jego treści zapadają większością 2/3 głosów oddanych.
3. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
4. Uchwały Rady są protokołowane przez sekretarza.
5. Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
6. Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.
VII Prawa i obowiązki członków Rady
1. Członkowie Rady mają prawo do:
o Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.
o Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
o Rada Rodziców ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania placówki do organów sprawujących nadzór nad przedszkolem.
2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.
VIII Fundusze Rady
1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców i innych darowizn.
2. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na zebraniu ogólnym rodziców.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.
4. Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z Funduszu Rady Rodziców prowadzi skarbnik.
5. Wpłaty, na Fundusz Rady Rodziców dokonywane są na listach zbiorczych wpłat i ewidencjonowanie w księdze wpływów Rady Rodziców na dany rok szkolny.
6. Rada może zlecić zbieranie składek wyznaczonej osobie na podstawie upoważnienia na dany rok szkolny.
7. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w planie finansowym wydatków.
8. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:
o Dyrektor
o Rada Pedagogiczna
o Rady Oddziałowe
9. Środkami zgromadzonymi dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.
10. Środki o których mowa w punkcie pierwszym przeznaczone są w szczególności na:
o Organizowanie imprez kulturalno – oświatowych i wycieczek dla dzieci
o Organizowanie i finansowanie zajęć dodatkowych
o Finansowanie upominków oraz innych imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci
o Finansowanie materiałów piśmiennych i dydaktycznych dla dzieci
o Organizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i rodziców
o Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych
o Inne wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola i Rady Rodziców
IX Postanowienie końcowe
1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
2. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.
3. Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu nowej Rady wszystkie sprawy związane z działalnością Rady Rodziców.
4. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady.
5. W realizacji swoich zadań Rada Rodziców współpracuje z funkcjonującą w placówce Radą Pedagogiczną.
6. Działalność Rady Rodziców jest zgodna z prawem.
7. Jeżeli uchwały i decyzje są sprzeczne z interesami placówki, dyrektor zawiesza ich wykonalność.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl