Koncepcja pracy

Koncepcja rozwoju Miejskiego Przedszkola Nr 3 „Wesoła Trójeczka" 2017/2018

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:
1. Ustawie o systemie oświaty, ustawie prawo oświatowe oraz aktach wykonawczych do ustaw,
2. Podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
3. Statucie Przedszkola,
4. Rozporządzeniu MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r w sprawie nadzoru pedagogicznego


Opracowanie niniejszej koncepcji poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc koncepcję uwzględniono potrzeby rodziców, dzieci, możliwości przedszkola, kwalifikacje i zainteresowania nauczycieli, bazę, Statut Przedszkola.
Proponowana koncepcja, zawiera takie kierunki działania, które by rozwijały
i poszerzały mocne strony placówki, a w miarę możliwości likwidowały słabe strony jego funkcjonowania.


CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA


Przedszkole funkcjonuje od 1984r.. Jest to przedszkole publiczne. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubaczów. Zlokalizowane jest w okolicach osiedla mieszkaniowego przy ul. Słowackiego. Jest to parterowy obiekt o powierzchni ponad 1000m2. Dużą wagę przywiązujemy do estetycznego wystroju wnętrza pomieszczeń oraz otoczenia placówki. Sale zajęć są przestronne, widne, z węzłem sanitarnym. Znaczną część terenu wokół przedszkola zajmuje plac zabaw.
Dzieci mogą się bezpiecznie i spokojnie bawić w przestronnym ogrodzie przedszkolnym w otoczeniu zieleni. Przedszkolna kuchnia przygotowuje smaczne,
urozmaicone, zdrowe i zbilansowane posiłki. Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego
w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy. Dzieci przydzielone
są do grup o zbliżonym wieku. Pobyt dziecka w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia. Ściśle określone są godziny zabaw, godziny zajęć, pobytu dzieci
na świeżym powietrzu czy odpoczynku.
Oferta zajęć organizowanych w przedszkolu wyczerpuje wymagania zawarte w podstawie programowej oraz propozycje rodziców. Pozostały czas zagospodarowany
jest aktywnie przez same dzieci. Przedszkole współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci realizując zadania dydaktyczno-wychowawczo-profilaktyczne.
Na przełomie 2013/2014 w przedszkolu realizowana była obszerna inwestycja w zakresie termomodernizacji. Przeprowadzony remont wpłynął na jakość świadczonych usług i poprawę warunków pracy. Przedszkole jest czynne we wszystkie dni robocze w godzinach od 6.30 do 16.00. W okresie wakacyjnym organizowane są dyżury opiekuńcze dla dzieci zgodnie z arkuszem organizacji pracy przedszkola na bieżący rok szkolny. Chcąc wychować człowieka mądrego i umiejącego znaleźć się w obecnych czasach, należy zadbać o jego edukację od najmłodszych lat. Staramy się stworzyć optymalne warunki rozwoju dla wszystkich dzieci w atmosferze współpracy z rodzicami. W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno-obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywność w indywidualnym rozwoju dziecka. Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki i wypracowanie strategii jej działania na miarę Twórczego Przedszkola XXI wieku.

MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA
1 Wysokie kwalifikacje kadry
2 Realizacja zajęć specjalistycznych przez nauczycieli przedszkola
3 Język angielski w grupach ćwiczeniowych
4 Terapia logopedyczna w przedszkolu
5 Duża świetlica/sala ćwiczeń
6 Dobre warunki lokalowe
7 Przestronne, dobrze nasłonecznione sale zabaw.
8 Organizacja urodzin na życzenie Rodzica
9 Duży, zmodernizowany plac zabaw


MISJA PLACÓWKI

RUCH I ZABAWA OTWIERAJĄ SERCE I UMYSŁ


Misją naszego przedszkola jest rozwijanie potencjału każdego dziecka, troska i dbałość o wszechstronny rozwój wszystkich dzieci bez względu status społeczny i materialny w oparciu o szeroko pojętą zasadę partnerstwa i przyjaźni.
 W naszym przedszkolu każde dziecko znajdzie dla siebie miejsce.
 Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów,
 Wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.
 Zapewniamy bezpieczeństwo
 Troszczymy się o rozwój wielowymiarowej samodzielności
 Bliskie są nam korczakowskie ideały wychowawcze.

WIZJA PLACÓWKI

Pragniemy, aby przedszkolny świat dziecka integrował się z domem rodzinnym, kojarzył
z beztroskim, zdrowym dzieciństwem, radosną zabawą, poczuciem akceptacji. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Rozwijają zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie, rozwijają umiejętności oraz kształtują samodzielność. Dzieci wyposażone są w wiedzę i umiejętności pozwalające na osiąganie sukcesów na dalszych etapach edukacyjnych.
Dzieci kierują się wartościami uniwersalnymi i postępują zgodnie z katalogiem praw J. Korczaka. Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne dostosowane są do indywidualnych możliwości rozwojowych dzieci. Praca oparta jest na zabawie, która angażuje emocjonalnie , pobudza do twórczego działania, inspiruje do maksymalnego wykorzystania własnych możliwości, a jednocześnie jest źródłem satysfakcji i radości. Pedagodzy w naszym przedszkolu systematycznie obserwują rozwój dzieci, znają potrzeby, zainteresowania i talenty. Do diagnozy wykorzystują autorskie narzędzia diagnostyczne uzupełnione o kwestionariusze. Poszukują nowatorskich
i innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia
ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu nie tylko swojej grupy ale i przedszkola. Przedszkole skutecznie promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływa na jakość pracy z dzieckiem, które ma możliwość doświadczania świata za pomocą wszystkich zmysłów. Wpływa to również na wysoką ocenę środowiska. Jest zarządzane
w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy. Integrujemy środowisko lokalne tworząc i rozwijając pozytywne relacje oraz kultywując tradycje rodzinne i patriotyczne.


Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny


* dzieci chętnie tutaj przychodzą ,
* znakomicie się tu czują, dobrze bawią,
* uczestniczą w zajęciach proponowanych przez przedszkole,

Bardzo ważne jest, by pobudzać i zachęcać dziecko do dobrych czynów, chwalić za nie, nie podkreślać i nie roztrząsać słabości. Jeśli rozwiną się mocne strony osobowości, to słabości znikną lub łatwiej będzie dziecku sobie z nimi poradzić


Dlatego za niezwykle ważną uznajemy potrzebę podmiotowości dziecka, a więc:


• akceptowanie indywidualnych odczuć,
• pomaganie w realizacji pomysłów dziecka,
• unikanie sankcji prowadzących do lęku,
• stawianie zadań na miarę możliwości dziecka,
• liczenie się z wrażliwością dziecka,
• wyrabianie poczucia odpowiedzialności,
• unikanie zakazów - częste nagradzanie w postaci słownej aprobaty dla zwiększania poczucia własnej wartości,

• kształcenia poczucia więzi społecznej i współodpowiedzialności.


Dziecko:


* czuje się akceptowane, szanowane
* ma poczucie bezpieczeństwa,
* jest radosne, wesołe, optymistyczne,
* ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiągania sukcesu,
* z ciekawością podejmuje aktywność, jest kreatywne,
* uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,
* uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,
* poznaje swoje prawa i obowiązki,
* osiąga gotowość do podjęcia nauki w szkole.


Rodzice w naszym przedszkolu:


* współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących procesu wychowania i nauczania.
* otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka,
* współpracują z nauczycielami,
* aktywnie uczestniczą w uroczystościach i imprezach przedszkolnych i rodzinnych;
* otrzymują pomoc specjalistów,
* mają możliwość opiniowania pracy przedszkola
* mogą odwiedzać dziecko w przedszkolu w dowolnych porach dnia, mogą uczestniczyć w zabawach grupowych;
* włączają się w działalność przedszkola
* są partnerami w zarządzaniu placówką w ramach swoich kompetencji


Nauczyciele w naszym przedszkolu:


• Tworzą warunki do swobodnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa
• Świadomie realizują cele i zadania przedszkola
• Wspomagają osiąganie przez dziecko wielowymiarowej samodzielności
• Współpracują w zespołach w realizacji powierzonych zadań
• Ustawicznie podnoszą poziom kompetencji zawodowych,
• Wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
• Twórczo aranżują przestrzeń, gdzie przebywają dzieci
• Efektywnie wykorzystują godziny pracy dydaktycznej przeznaczając je na pracę
z dziećmi,
• Trafnie diagnozują przyczyny i możliwości rozwojowe dziecka,
• Stwarzają możliwości doświadczeń i eksperymentów dziecięcych
• Udzielają porad, konsultacji i wskazówek wychowawczych na rzecz rodziców
• W planowaniu pracy uwzględniają oczekiwania rodziców

4. Sylwetka absolwenta przedszkola


Nasz absolwent jest:
* aktywny, twórczy, samodzielny
* wykazuje chęć i motywację do nauki i wysiłku intelektualnego
* dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
* rozwija swoje talenty,
* cechuje go wrażliwość emocjonalna i estetyczna,
* stosuje zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,
* ma pozytywny obraz własnego „ja",
* kontroluje swoje emocje, panuje nad zachowaniem, umie radzić sobie
w sytuacjach trudnych,
* stosuje zasady bezpieczeństwa i profilaktyki,
* ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
* odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,
* ma poczucie przynależności narodowej oraz europejskiej,
* z powodzeniem uczestniczy w kolejnych etapach edukacyjnych,

5. Wskaźniki efektywności koncepcji – kryteria sukcesu


* poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,
* wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,
* wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,
* zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,
* prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,
* wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,
* stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia.
* zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,
* zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
* upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,


6. Elementy składowe koncepcji


Dążyć będziemy do tego aby elementy koncepcji pracy przedszkola stanowiły wyznacznik zasad wychowania i rozwoju dziecka. Jednocześnie wykazywać będziemy postawę otwartości na informacje zwrotne od rodziców. Uważamy bowiem, że powodzenie procesu edukacyjnego w dużej mierze zależy od pomyślnej współpracy dwóch środowisk bliskich dziecku: domu oraz przedszkola.

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne:


1. Planie rozwoju przedszkola.
2. Programie adaptacyjnym.
3. Programie współpracy z rodzicami.
4. Planie współpracy ze środowiskiem
5. Planie WDN


PRIORYTETY rozwoju przedszkola w roku 2017/2018:


1. Preferowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego
2. Wypracowanie wspólnych form aktywności – rodzic i dziecko
3. Nabywanie przekonania o niekorzystnym wpływie wysokich technologii na rozwój dziecka
4. Rozbudowanie współpracy z placówkami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w wieku przedszkolnym

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl