Koncepcja pracy

Plan pracy przedszkola na rok 2019/2020

Źródła planowania:

 1. 1.Kierunek polityki państwa na rok 2019/2020
 2. 2.Dotychczasowe osiągnięcia przedszkolach i jego tradycja
 3. 3.Wnioski, spostrzeżenia i uwagi z nadzoru pedagogicznego

 

HYMN PRZEDSZKOLA

                                                                           I

Przedszkolakiem być to nie jest łatwa rzecz.

Nawet mama, nawet tata o tym wie !

I gdy rano słońce zajrzy przez okienko,

To przywitam je uśmiechem i piosenką.

Ref:

Kto chce niech się smuci

Ja cieszyć się wolę.

Radosny zwiążmy krąg,

„ Wesoła Trójeczka’’ to nasze przedszkole,

to nasz drugi dom.

II

Niechaj wszystkie przedszkolaki o tym wiedzą,

Że gdy radość w swoim sercu dziecko ma

To po tęczy może wspiąć się aż po niebo

I uśmiechem zauroczyć cały świat.

III

Nie potrzeba nam do szczęścia gwiazdki z nieba.

Zaczarować potrafimy każdy dzień

I do zabaw, których chyba tysiąc znamy


Wszystkie dzieci i dorosłych zaprasza

Osiągnięcia przedszkola od 2009 r.;

 1. 1.Nadanie nazwy przedszkola, logo oraz hymnu (2010 r.)
 2. 2.Nadanie nazw grupom (2011r.)
 3. 3.Budowa aktywnej strony internetowej przedszkola.
 4. 4.Rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia : j. Angielskiego, logopedii, terapii pedagogicznej, terapii reki, arteterapii, zajęcia komputerowe,
 5. 5.Uzyskanie Certyfikatu MEN "Przedszkole w ruchu" (2013/2014)
 6. 6.Rozszerzenie stopnia organizacji przedszkola do z 5 do 6 grup (2014r.)
 7. 7.Rozbudowa, doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw: wydzielenie strefy zieleni (2015 r.) i strefy zabawy.
 8. 8.Aktywnej Strefy Sportu dla dzieci starszych (2017 r.)
 9. 9.Utworzenie gabinetu terapii w przedszkolu (2018 r.)
 10. 10.Udział przedszkola w projekcie międzynarodowym E twinning "Szczęśliwe ręce dookoła świata" (2015r.)
 11. 11.Zajęcia wolontariatu ze studentami innych krajów - Realizacja projektów międzynarodowych fundacji AISSEC (2015, 2018.
 12. 12.wspólnie z innymi placówkami rekordu GUINNESSA w kategorii  "Największa liczba dzieci szczotkujących razem zęby" (2014r.)
 13. 13.Realizacja projektów czytelniczych
 • "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" (od 2016r. kolejne edycje)
 • założenie Kącika Przechodniej Książki dla przedszkolaków
 • "Książka przedszkolaka' (2018 r.)
 1. 1.Realizacja projektów w zakresie zdrowia :
 • "Akademia zdrowego przedszkolaka" (2017 r. kolejne edycje)
 • " Edukacja, promocja, profilaktyka" (2016 r. kolejne edycje)
 • Akcji "Laurka - Mamo, tato, kochasz zbadaj się " (od 2017 r. kolejne edycje)
 1. 2.Realizacja projektów społecznych:
 • "Każdy znaczek wspiera misje" (od 2017 r. kolejne edycje)
 • Udział w akcji "Światełko dla Łyczakowa" (od 2015 r. kolejne edycje)
 1. 3.Realizacja programów patriotycznych:
 • "W kraju orła białego" - z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości
  (2018 r.)
 • II Miejsce w międzywojewódzkim konkursie „Garniec” 2018
 • „Przedszkole młodych patriotów” 2018r.

Zaprezentowane osiągnięcia mają wymiar dydaktyczno – wychowawczy ale także organizacyjny, programowy czy remontowo – modernizacyjny.

Przygotowując ofertę dla kandydatów na przedszkolaka przedszkole może wykazać się mocnymi stronami swojej działalności :

 1. 1.Wysokie i szerokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
 2. 2.Bogata i atrakcyjna oferta zajęć
 3. 3.Aktywna strona internetowa przedszkola.
 4. 4.Dobre warunki lokalowe, sale do zajęć grupowych, zespołowych i indywidualnych
 5. 5.Dobra jakość żywienia
 6. 6.Ciekawa aranżacja sal zabaw oraz kącików zainteresowań (sensoryczny, logopedyczny, relaksacyjny, czytelniczy, badawczy, plastyczny itp.)
 7. 7.Duży, zmodernizowany, dobrze wyposażony plac zabaw
 8. 8.Dobrze zorganizowana i realizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna (logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia ręki, arteterapia)
 9. 9.Język angielski w grupach ćwiczeniowych
 10. 10.Duża świetlica/pomieszczenie wielofunkcyjne
 11. 11.Sala terapii „Słyszę, widzę, mówię”
 12. 12.Przestronne, dobrze nasłonecznione sale zabaw
 13. 13.Aktywna strefa sportu
 14. 14.Zajęcia dla dzieci zdolnych: plastyczne, taneczne
 15. 15.Współpraca ze specjalistami placówek udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w wieku przedszkolnym
 16. 16.Zajęcia adaptacyjne dla kandydatów na przedszkolaka
 17. 17.Udział w projektach e – twinning – w języku angielskim
SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI KIEROWANIA PRZEDSZKOLEM

Funkcjonowanie współczesnego przedszkola wymaga podejmowania wielu różnokierunkowych działań dotyczących zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych oraz kontaktów i współpracy z rodzicami
i środowiskiem w szerokim pojęciu tego słowa. Najistotniejszym zdaniem jest wszechstronnie rozumiana ,,jakość”. Z jakością nierozerwalnie łączy się pojęcie ,,klient’. Dlatego wszystkie działania będą skierowane na całościowy rozwój osobowy dzieci  
i profesjonalny rozwój nauczycieli, na tworzenie właściwego klimatu sprzyjającego współpracy z rodzicami. Przedszkole musi być ,,organizacją uczącą się”, organizacją, która stale poszukuje sposobów odnowy poprzez nieustanny proces zespołowej refleksji, oceny dokonań, tworzenia wizji, zasad postępowaniai struktur oraz doskonalenia pracowników
z myślą o rozwoju wszystkich interesariuszy przedszkola. Przedszkole powinno być miejscem uczenia się i doskonalenia wszystkich, ponieważ wyniki osiągnięć dzieci są rezultatem całościowego oddziaływania przedszkola na młodego człowieka.

            Kierunki rozwoju placówki na kolejne lata to przede wszystkim:

 1. 1.Działalność profilaktyczna na płaszczyżnie dziecko-nauczyciel, rodzic-nauczyciel we wspólpracyb ze specjalistami z instytucji zewnętrznych.
 2. 2.Promocja wartości wychowania przedszkolnego,
 3. 3.Rozszerzenie oferty zajęć przedszkola o warcaby oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
 4. 4.Kształtowanie postaw prozdrowotnych dzieci oraz rodziców,
 5. 5.Świadomy udział rodziców w życiu przedszkola,
 6. 6.Rozwijanie potencjału osobowego dzieci,

MISJA PRZEDSZKOLA

Stwórzmy wspaniały dom zabaw i edukacji
– to hasło przewodnie koncepcji -
otwartej na potrzeby dzieci, rodziców oraz środowisko lokalne.

Głównym celem koncepcji jest to , aby powierzone przedszkolnej opiece dzieci, czuły się w nim jak w domu - bezpiecznie, spokojnie i aby były akceptowane takimi jakimi są, ponieważ

WYCHOWYWAĆ – TO ZNACZY - KOCHAĆ.

Janusz Korczak, wybitny pedagog i wychowawca dzieci, powiedział iż:

„ zmieniają się czasy, zmieniają się ludzie, nigdy natomiast nie zmieni się ich zapotrzebowanie na miłość ”

Janusz Korczak nieustannie podkreślał, że dziecko w żadnym momencie swojego życia nie może być przedmiotem manipulacji świata dorosłych. Dorośli nie chcą dopuszczać dzieci do spraw codziennych, tłumacząc, że dzieci są zbyt małe i niedoświadczone. Ale według Korczaka dziecko to samoistna jednostka, która zasługuje na szacunek i przestrzeganie jej praw. Stary Doktor, który cenił wartości: sprawiedliwość, szacunek, godność, piękno, prawdę i miłość do bliźniego, apelował do wychowawców, aby zatroszczyli się o podstawowe prawa dziecka.

Do tych praw zaliczał:

 • prawo do radości
 • prawo do wyrażania swoich myśli i uczuć
 • prawo do szacunku
 • prawo do nauki poprzez zabawę
 • prawo do niepowodzeń i łez
 • prawo do własności
 • prawo do bycia sobą
 • prawo do niewiedzy
 • prawo do upadków
 • prawo do tajemnicy

 

Przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie   i podmiotowo, czuje kochane, akceptowane  
i szczęśliwe. Przygotowywane jesto przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami,

jest godnym partnerem wychowania.

 
WIZJA PRZEDSZKOLA

„Wesoła Trójeczka” to dobre przedszkole, które zapewnia każdemu dziecku podmiotowe  
i indywidualne traktowanie, bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój. Program kształcenia i oddziaływań wychowawczych czy opiekuńczych wzbogacony jest o działania innowacyjne nauczycieli, możliwość nauki języka obcego, wyrównanie szans i promocji zdrowia oraz kultywowanie tradycji regionalnych. Przedszkole zapewnia poczucie bezpieczeństwa troszcząc się o zdrowie psychiczne i fizyczne. Respektuje więzi rodzinne
w organizacji grup wychowawczych, co znajduje uznanie w ocenie rodziców.

Program rozwoju przedszkola ukazuje dynamikę zmian oraz dążenie do wzrastających efektów pracy dzieci i pracowników. Jasno sformułowane cele osiągane są dzięki sprawnemu zarządzaniu i kierowaniu placówką, dzięki wysokim kompetencjom i kwalifikacjom pracowników oraz dzięki wsparciu finansowemu władz samorządowych i aktywności własnej.

Baza lokalowa i dydaktyczna przedszkola sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci
i nauczycieli oraz ich współpracy. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli prowadzone jest zgodnie z planem rozwoju przedszkola. Zaangażowanie w życie przedszkolne integruje rodziców i nauczycieli, podnosi skuteczność przepływu informacji, łamie dotychczasowe stereotypy, udziału rodziców w fazie planowania, realizacji i oceny programu wychowania przedszkolnego, znacząco wpływa na wzrost kultury pedagogicznej rodziców.

Wnętrza przedszkola są estetyczne i funkcjonalne, systematycznie modernizowane . Godziny pracy oddziałów są dostosowane do potrzeb rodziców. Proponowana oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację zadań podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci. Wypracowany system opiekuńczy powoduje poszerzenie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej.   Przedszkole stosuje zasady zdrowego żywienia, uwrażliwia również pracowników przedszkola, rodziców oraz dzieci na jakość żywienia, aktywność ruchową i zajęcia na powietrzu.

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka pozwoli wszystkim dzieciom korzystać z usług przedszkola niezależnie od statusu społecznego czy sytuacji materialnej rodziny. Dobra znajomość środowiska lokalnego, potrzeb wychowanków i ich rodziców zapewni prawidłowe działania dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze.

Przedszkole ma opracowany program współpracy ze szkołą podstawową, którego celem jest przygotowanie dzieci 6 i 7 – letnich do bezstresowego podejmowania obowiązków szkolnych.

Wykorzystanie potencjału ludzkiego – wysoko kwalifikowanej , doświadczonej kadry pedagogicznej jest wzorem działań nie tylko dla młodych pracowników placówki ale także
i młodych nauczycieli zatrudnianych w innych przedszkolach. Dzielenie się doświadczeniami   i posiadanymi predyspozycjami oraz umiejętnościami jest inspiracją do dalszych działań młodego pokolenia nauczycieli – wychowawców a nawet rodziców.

 

 

Zadania programu wynikają z kierunków polityki oświatowej Państwa

ZADANIE I „Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych”

AKADEMIA RODZICA „Mama, tata i ja” to program działań profilaktycznych skierowany do dzieci oraz rodziców. Ideą programu jest szeroko pojęta profilaktyka zdrowia i bezpieczeństwa.

Cel główny

Kształtowanie nawyków profilaktycznych rodziców oraz dzieci

Cele szczegółowe:

 • nabycie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia i bezpieczeństwa
 • wykształcenie nawyków zdrowego i bezpiecznego stylu życia
 • promowanie zdrowego stylu życia
 • budzenie świadomości rodziców w zakresie rozwoju dziecka
 • wzmocnienie poczucia odpowiedzialności rodzicielskiej za zdrowy i bezpieczny rozwój dziecka

Partnerzy projektu:

psycholog, fizjoterapeuta, logopeda, dietetyk, policjant, pedagog,

Forma realizacji: prelekcje, wykłady, ćwiczenia warsztatowe, zabawy interaktywne, dyskusje

Problematyka działań profilaktycznych:

 1. 1.Wysokie technologie we współczesnym świecie – zagrożenia wynikającej

            z nadmiernego ich wykorzystywania

 1. 2.Dziecko uczestnikiem ruchu drogowego – stosowanie zasad bezpieczeństwa : kaski, foteliki, kamizelki, odblaski
 2. 3.Postawa ciała (jakość butów, wkładki do butów, pozycja ciała przy siedzeniu itp.)
 3. 4.Poprawnie mówię – zapobieganie wadom wymowy
 4. 5.Co zamiast komputera ? - aktywne sposoby spędzania wolnego czasu
 5. 6.Otyłość wśród dzieci – kształtowanie nawyków żywieniowych
 6. 7.Ruch na zdrowie – potrzeba aktywności ruchowej dziecka
 7. 8.Bezpieczne wakacje – piknik rodzinny
 8. 9.Wady wzroku, słuchu ?

 

lp.

Data

Temat

Odpowiedzialni

Realizatorzy

Grupa adresatów

Zajęcia z dziećmi

 1. 1. 

IX
2019

Dziecko uczestnikiem ruchu drogowego

dyrektor

policjant

Zebranie ogólne rodziców

Bez dzieci

 1. 2. 

X
2019

Niekontrolowane spędzanie czasu przed  komputerem czy telefonem - zagrożenia

Anna Krzych, Iwona Preweda, trener sportowy ?

psycholog

Chętni rodzice

Zajęcia sportowe, zabawy integracyjne

 1. 3. 

XI
2019

Co zamiast komputera ?

Beata Ewa Mikłasz,

Małgorzata Jabłońska

Rodzice dzieci 5 i 6 letnich

Warsztaty – zabawy i gry integracyjne rodziców i dzieci

 1. 4. 

XII
2019

Otyłość wśród dzieci

Anna Rozmus-Żuk

Joanna Niedźwiecka -Cybulak

dietetyk

Rodzice dzieci zagrożonych otyłością, chętni rodzice

Wykonywanie zdrowego poczęstunku

 1. 5. 

II 2020

Postawa ciała

Beata Mikłasz

fizjoterapeuta

Zainteresowani rodzice

Ćwiczenia ruchowe, badania postawy dziecka

 1. 6. 

III
2020

Poprawnie mówię

M. Trojnar,

logopeda

I. Tychmanowicz

Rodzice dzieci 3 i 4 letnich zagrożonych wadą wymowy

Wykonywanie pomocy do ćwiczeń logopedycznych

 1. 7. 

IV
2020

Ruch na zdrowie

Katarzyna Roszko, Marzena Skirak

Trener sportowy

chętni rodzice

Ćwiczenia gimnastyczne w strojach

 1. 8. 

V
2020

Bezpieczne wakacje

Wszystkie nauczycielki

Policjant razem z nauczycielem przedszkola

Wszyscy rodzice,

podczas pikniku rodzinnego

Jedna stacja organizacyjna

 

Rozszerzeniem zaplanowanych działań będzie realizacja programów zawartych w przedszkolnym zestawie oraz przedsięwzięć i akcji organizowanych przez instytucje zewnętrzne.

Ewaluacja programu:

 1. 1.informacja zwrotna od rodziców po każdym spotkaniu
 2. 2.obserwacja zachowania dzieci
 3. 3.obserwacja zmian w nawykach dzieci
 4. 4.ankiety anonimowe rodziców chętnych

ZADANIE II „Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów”

Kampania na rzecz matematyki to przedsięwzięcie, którego celem jest doskonalenie praktycznych umiejętności nauczycieli, tak aby zmienić podejście do nauczania matematyki na takie, w którym kładzie się nacisk na samodzielne matematyczne poszukiwania i matematyczne myślenie dzieci, na miarę ich możliwości.

Cele nauczyciel:

 1. 1.poszerzenie praktycznych kompetencji nauczycieli
 2. 2.łączenie umiejętności narzędziowych dzieci z samodzielnym ich rozumowaniem
 3. 3.poszerzanie wiedzy merytorycznej nauczycieli
 4. 4.ograniczanie typowych schematów postępowania nauczycieli
 5. 5.podążanie za tokiem myślenia dzieci w rozwiązywaniu problemów
 6. 6.wykorzystanie naturalnych intuicji dzieci w rozwianiach matematycznych
 7. 7.likwidacja barier i rutyny w nauczaniu matematyki
 8. 8.uznawanie przez nauczyciela innych sposób rozwiązywania zadań przez dziecko

cele szczegółowe

 1. 1.dzieci rozumują, argumentują, wybierają optymalne strategie rozwiązywania problemu matematycznego
 2. 2.są kreatywne i ciekawe
 3. 3.rozwiązują zagadnienie w sposób nietypowy
 4. 4.samodzielnie podejmują decyzje

Formy realizacji:

 • szkolenia rady pedagogicznej,
 • seminaria , szkolenia indywidualne, warsztaty,-nauczyciele chętni,
 • konsultacje nauczyciele awansujący z opiekunami,
 • sieć współpracy nauczycieli ?
 • zajęcia otwarte omawiane – każda nauczycielka co najmniej jedno zajęcie,
 • współpraca z nauczycielem matematyki szkół wyższego szczebla.

Przewidywane efekty: poznanie skutecznych metod i form pracy w zakresie nauczania matematyki na miarę wyzwań współczesnej edukacji oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Nauczycielki będą mogły również zaprezentować umiejętność z zakresu form współpracy.

Tematy szkoleń:

 1. 1.metody nauczania matematyki
 2. 2.komunikacja z dzieckiem
 3. 3.praca w grupach
 4. 4.kodowanie na dywanie

Ewaluacja: obserwacja zajęć, diagnoza umiejętności matematycznych dzieci.

 

 

Opracowała

Elżbieta Maksymowicz

 

 

 

 

 

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl