SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH Z UDZIAŁEM RODZICÓW
W GRUPIE „Misiolandia" W DNIU 25.04.2018r.


Grupa: 7-latki „Misiolandia"
Prowadzące: mgr Małgorzata Trojnar
mgr Joanna Niedźwiecka - Cybulak
Temat: „Jestem dobrze przygotowany do pójścia do szkoły"
Podstawa programowa:
Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
5) uczestniczy w zabawach ruchowych,
7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką
i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni,
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób
i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;
8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty
werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego
dziecka, grupy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: np. tańca, intencjonalnego ruchu, gestów,
2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci
i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
5) odpowiada na pytania,
14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także
w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego.
Cel ogólny:
• Sprawdzenie umiejętności szkolnych dzieci.
Cele szczegółowe:
• Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
• Kształtowanie pojęć matematycznych.
• Rozwijanie więzi z rodziną poprzez wspólne uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach.
• Integrowanie dzieci i ich rodziców.
Cele operacyjne (dziecko):
• Uważnie słuch poleceń nauczyciela,
• Potrafi współpracować w parze, w grupie,
• Czerpie radość z wspólnych zabaw z rodzicem,
• Współpracuje z nauczycielem,
• Wypowiada się na dany temat, zadaje pytania,
• Improwizuje muzykę ruchem,
• Rozpoznaje i nazywa samogłoski,
• Dodaje i odejmuje w zakresie 10,
• Dokonuje analizy i syntezy słuchowej,
• Odczytuje wyrazy,
• Zna liczebniki porządkowe,
• Orientuje się w schemacie własnego ciała,
• Poprawnie ujmuje stosunki przestrzenne.
Metody:
• metoda E. Gruszczyk- Kolczyńskiej,
• Słowna- wypowiedzi dzieci, rozmowa
• Oglądowe – pokaz, obserwacja
• Czynne – zadań stawianych do wykonania
• Aktywizująca– samodzielnych doświadczeń
Formy pracy:
• Indywidualna
• Zbiorowa
Środki dydaktyczne: płyta CD z piosenką, odtwarzacz, karty z samogłoskami, kartoniki z wyrazami, tamburyno, kartoniki z cyframi, tablica magnetyczna, magnesy, wyrazy, rysunek gąsienicy, koperty, kartoniki z działaniami, obrazki, kartka z półeczkami, tablica, pisaki.
Przebieg zajęć:
1. Taniec integracyjny.
2. „Zabawa z samogłoskami" – wybrani rodzice trzymają karty z samogłoskami. Zadaniem dzieci jest odczytanie samogłosek i prawidłowa artykulacja z uwzględnieniem pracy narządów artykulacyjnych.
3. „Jakie to słowo?"-zabawa orientacyjno-porządkowa z elementem syntezy słuchowej wyrazów.
Uczestnicy biegają w rytm tamburyna. Na przerwany sygnał zatrzymują się, prowadząca wymawia słowo głoskami lub sylabami. Zadaniem dzieci jest wypowiedzenie głośno usłyszanego słowa (sylaby: przedszkole, misiolandia, zabawa, głoski: rak, lalka, mama, piłka). Następnie wybrane dziecko odszukuje na stoliku wyraz.
4. „Potrafię dodawać" dzieci zawieszają na szyi cyferki od 1-6 (każde dziecko 1 cyfrę). Następnie na sygnał nauczyciela dobierają się w pary. Zadaniem dzieci jest dodać swoje cyfry i odszukać ich sumy, które trzymają rodzice (cyfry trzymane przez rodziców 1-12).
5. „Rak chodzi wspak" - zabawa językowa - odgadywanie wyrazów: Teraz tak jak chodzi rak, każdy wyraz czytaj wspak:
BARK - KRAB
GRAT - TARG
JAR - RAJ
KAT - TAK
KĘS - SĘK
KOS - SOK
LATEM - METAL
ŁAD - DAŁ
POKAZ - ZAKOP
PORT - TROP
RÓG - GÓR
SĄD - DĄS
KOSZ – SZOK
6. „Gąsienica matematyczna" – każde dziecko z rodzicem otrzymuje kopertę
z działaniami. Zdaniem pary jest obliczenie różnicy cyfr i dopasowanie jej do cyfry znajdującej się na gąsienicy.
7. „Potrafię czytać" odczytywanie wyrazów i dopasowywanie ich do obrazka. każde dziecko z rodzicem otrzymuje kopertę z wyrazami i obrazkami i układają je właściwie na dywaniku.
8. „W sklepie" – dzieci do wykonania zadania wykorzystują obrazki z poprzedniego zadania. Dzieci kolejno biorą arkusz z narysowanymi półkami w sklepie. Nauczyciel podaję polecenie np. Na trzeciej półce w sklepie znajduje się: pomidor, lalka i piłka. Zadaniem dzieci jest ułożenie odpowiednich obrazków na właściwej półce.
9. Ćwiczenia Paula Dennisona – wykonywanie ruchów naprzemiennych według instrukcji nauczyciela:
- Dotknij prawą ręką prawej pięty,
- Dotknij lewym łokciem lewego kolana,
- Dotknij lewą ręką prawego łokcia,
– Dotknij prawą ręką lewego ucha,
- Dotknij prawą ręką lewego kolana.
10. Ewaluacja – rysowanie na tablicy uśmiechniętej buzi ( jeśli zajęcie podobało się dziecku i rodzicowi) lub smutnej ( jeśli się nie podobało).
11. Podziękowanie dzieciom i rodzicom za uczestniczenie we wspólnych zabawach.

 

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl