SCENARIUSZ ZAJĘĆ  Z ZAKRESU EDUKACJI MATEMATYCZNEJ

PRZEPROWADZONYCH W GRUPIE DZIECI 5- 6 LETNICH

 

Prowadząca: mgr Marzena Skirak

Data:

 

TEMAT TYGODNIA: Urządzenia elektryczne

TEMAT ZAJĘĆ: Układam kalendarze, w których są: dni i noce, dni tygodnia, pory roku oraz      miesiące w roku.

Cel ogólny:

 • Dostrzeganie regularności, wychwytywanie powtarzających się układów oraz kontynuowanie ich.

 • Kształtowanie dziecięcych kompetencji w zakresie rytmicznej organizacji czasu.

Cele szczegółowe:

 • Dostrzeżenie rytmu i stałego następstwa dni i nocy, pór roku, dni tygodnia i miesięcy                   w roku.

 • Układanie kalendarzy ( kodowanie) i odczytywanie uwzględnionych tam regularności.

 • Uświadomienie dzieciom znaczenia słowa tydzień: nazwy kolejnych dni zaczynając od poniedziałku lub okres siedmiu dni liczonych od dowolnego dnia.

 • Ćwiczenia w opanowaniu nazw dni tygodnia i nazw miesięcy w roku.

Metody pracy z dziećmi:

 • czynne:zadań stawianych dziecku, kierowania aktywnością

 • metoda Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej

 

Formy organizacyjne: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: kolorowe kartoniki ( kwadraty, prostokąty, koła, trójkąty), tacki papierowe okręgi z papieru, szarfy: żółte, niebieskie, czerwone, zielone, kartoniki z nazwami dni tygodnia, kartoniki z nazwami miesięcy w roku.

Cele operacyjne:

 • dostrzega rytm  następstwa dni nocy;

 • układa kalendarz z kolorowych kartoników: dni i nocy;

 • potrafi odczytać kalendarz zmienności dni i nocy;

 • ustala następstwo pór roku;

 • słucha ze skupieniem opowiadania nauczyciela;

 • tworzy kalendarz z zaznaczeniem pór roku;

 • potrafi odczytać kalendarz związany z porami roku;

 • zna pojęcie tygodnia;

 • wymienia kolejno dni tygodnia,

 • przelicza dni, posługując się palcami;

 • tworzy kalendarz z kolorowych kartoników przedstawiający dni tygodnia, potrafi go odczytać;

 • ustala kolejność miesięcy w roku ;

 • nazywa miesiące i przelicza je;

 • rozumie znaczenie pojęcia: rok

 

Obszar podstawy programowej:

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

1) Rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje sobie radzić z ich przeżywaniem.

3) Przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu np. w nowej grupie dzieci lub nowej grupie starszych dzieci.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

1)Przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób                             i przestrzegając tych wartości nawiązuje relacje rówieśnicze.

7) Respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na indywidualne potrzeby;

8) Obdarza uwagą dzieci i osoby dorosłe;

9) Komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne                               i pozawerbalne, wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

12) Klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczeni, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie.

16)  Posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. : wczoraj, dzisiaj, jutro, w tym nazwami pór roku , dni tygodnia i miesięcy.

15) Przelicza elementy  zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i innych wykonywanych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb.

Przebieg zajęć:

1. Ustalanie stałego następstwa dni i nocy.

Naucz. zaczyna zajęcia w momencie, gdy zaprasza dzieci na środek sali – ustawienie w kole                     i wyjaśnia :

Dowiemy się, jak to jest z dniem i nocą.

Dotyka kolejno dzieci i ustala kto jest dniem, a kto nocą. Rozdaje przy tym szarfy: noce zakładają niebieskie szarfy, dni żółte. Teraz wyraźnie widać przemienność dni i nocy.

2. Opowieść o przemijaniu dnia i nocy.

Słońce wstał, rozpoczyna się dzień. Słońce wędruje po niebie i chyli się ku zachodowi. Dzień się kończy. Ciemnieje i rozpoczyna się noc. Księżyc wędruje po niebie, świecą gwiazdy. Noc przemija, bo idzie dzień i wstaje słońce….

W trakcie słuchania opowiadania przez dzieci - gdy noc się kończy, dzieci z niebieskimi szarfami muszą kucnąć, a z żółtymi wstają, gdy dzień się kończy dzieci z żółtymi szarfami kucają.

3. Układanie kalendarza, w którym są dni i noce.

Naucz. Zwraca się do dzieci: Proszę usiąść na dywanie i ułożyć na okręgu kalendarz. Układamy

z kartoników kolorowych. Trzeba zaznaczyć na kalendarzu dni i noce.

4. Ustalanie następstwa pór roku.

Naucz. Zaprasza dzieci na środek sali, ustawia je w kole. Następnie proponuje:

Dowiemy się jak to jest z porami roku. Teraz mamy jesień. Ty będziesz jesienią, włóż czerwoną szarfę, bo jesienią liście czerwienieją...Ty będziesz zimą , załóż szarfę niebieską. Śnieg jest biały ,             a o zmroku bywa niebieski… Po zimie jest wiosna, ty nią będziesz...( wręcza dz. szarfę zieloną). Wiosną wszystko jest zielone. Po wiośnie lato ( wskazuje na następne dziecko). Włóż szarfę żółtą, bo to kolor słońca. Wszystkie dzieci zostają obdarowane szarfami. Widać rytm charakterystyczny dla pór roku. Dla lepszego uchwycenia stałości następstwa dzieci kładą dłonie na barkach stojących obok: jesień dotyka zimę, zima dotyka wiosnę, wiosna – lato, lato – jesień.

5. Układanie kalendarza z zaznaczeniem pór roku.

Naucz. Zwraca się do dzieci: Proszę usiąść na dywanie i ułożyć na okręgu kalendarz. Układamy

z kartoników kolorowych. Trzeba ułożyć kalendarze z zaznaczeniem pór roku.. Dzieci układają je kierują c się kształtem figur geometrycznych.. Następnie naucz. Proponuje : Przeczytamy to co pokazują wasze kalendarze: jesień, zima, wiosna, lato…. Sporo wiemy o porach roku, proszę odłożyć kartoniki na tacę.

6. Ustalanie znaczenia słowa  tydzień: stała kolejność nazw dni tygodnia i siedem dni, obojętnie od którego dnia zacznie się liczyć.

Naucz. Zaprasza do koła i stwierdza : Za tydzień pójdziemy na wycieczkę do parku. Zastanawiam się, jaki to będzie dzień: poniedziałek, wtorek, czy środa?. Dzieci zastanawiają się. Naucz. Proponuje: Trzeba się dowiedzieć, jak to jest z tym tygodniem. Oznaczę was tak, aby każdy wiedział, jakim jest dniem tygodnia.. Przypina dzieciom karteczki z nazwami dni tygodnia i przeprowadza rozmowę  z dziećmi:

W którym dniu zaczyna się tydzień?/ poniedziałek

Ile dni ma tydzień ?/ siedem

Sprawdzamy, licząc od poniedziałku ( wskazuje dziecko z taką kartką) i liczy kolejno do niedzieli wskazując kolejno dzieci.

Czy tydzień może rozpocząć się w czwartek ?/ nie

Proponuję liczyć od czwartku. Tydzień ma siedem dni. Liczymy i pokazujemy na palcach: piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Zgadza się. Możemy się dowiedzieć, jak to będzie z naszą wyprawą na wycieczką do parku. Mamy się wybrać za tydzień. Dzisiaj jest czwartek. Ty jesteś czwartek ( wskazuje na dziecko z tą karteczką). Liczę, a wy pokazujecie na palcach . Minęło siedem dni, tydzień i znów mamy czwartek. W podobny sposób sprawdzają , kiedy minie siedem dni, jeśli zacznie się liczyć od soboty, środy, czy piątku.. Zanim będą układać kalendarze, trzeba podkreślić stałe następstwo tygodnia, podobnie jak wcześniej:

 • dziecko – poniedziałek kładzie rękę na ramieniu sąsiada i mówi:Po poniedziałku jesteś ty wtorek itd…

7. Układanie kalendarza z zaznaczeniem dni tygodnia.

Przeczytamy to, co wskazują wasze kalendarze...Już wszystko wiemy o przemijaniu dni tygodnia.

8. Ustalanie kolejności i stałego następstwa miesięcy w roku.

Naucz. Proponuje : Dowiemy się jak to jest z miesiącami w roku. Każdemu dziecku przypnę karteczkę z nazwa miesiąca.

W którym miesiącu zaczyna się rok?/ w styczniu

Ile miesięcy ma rok?/ 12

Sprawdzimy, licząc od stycznia.

Czy rok może zacząć się w maju?/ nie

Proponuje to sprawdzić. Zaczniemy liczyć : czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń , luty, marzec, kwiecień, maj - dzieci pokazują palcami liczone miesiące.

9. Układanie kalendarzy pokazujących miesiące w roku.

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl