SCENARIUSZ ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIEGO Z ZAKRESU ROZWOJU MOWY I EDUKACJI PLASTYCZNEJ "SZOPKA BOŻONARODZENIOWA"

SCENARIUSZ ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIEGO Z ZAKRESU ROZWOJU MOWY I EDUKACJI PLASTYCZNEJ  

Grupa: 3– latki

Prowadząca: mgr Małgorzata Trojnar

Temat: „Szopka bożonarodzeniowa”

Obszar podstawy programowej:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych (1): 

1)      obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu,

2)      przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 

 • Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci (3):

1)      zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem  artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

2)      mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób;

3)       uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach; 

 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci (5):

4) uczestniczy w zajęciach ruchowych,

 • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne (9):

1)      umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych,

 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania (14):

2)      potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

3)      dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;

Treści programowe:

 • Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej,
 • Motywowanie do radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej,
 • Ćwiczenie oddechu,
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych,
 • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się,
 • Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną,
 • Motywowanie do wypowiadania się w różnych technikach plastycznych oraz rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory,
 • Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do czytania,
 • Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do pisania,

Cele ogólne:

 • wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się świętami,
 • wspomaganie rozwoju mowy,
 • rozwijanie sprawności manualnej,

Cele szczegółowe:

 • powtórzenie informacji dotyczących pory roku: zima
 • wprowadzenie nazw symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
 • wspomaganie rozwoju mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupienia uwagi, spostrzegania oraz świadomego zapamiętywania i odtwarzania.
 • wzbogacanie słownika czynnego dzieci o nowe zwroty.

Cele operacyjne– dziecko:

 • rozumie polecenia nauczyciela i wykonuje je,
 • swobodnie wypowiada się na określony temat
 • wypowiada się an temat ilustracji,
 • chętnie bierze udział w zabawach ruchowych,
 • nazywa elementy charakterystyczne dla Świąt Bożego Narodzenia,
 • rozwija logiczne myślenie,
 • improwizuje ruchem nazwane elementy,
 • porównuje ilustracje z szopką i dokłada brakujące elementy,
 • naśladuje głosem i ruchem zwierzęta,
 • z pomocą nauczyciela składa szopkę bożonarodzeniową z papierowych elementów

Metody:

Słowna- wypowiedzi dzieci, rozmowa
Oglądowe – pokaz, obserwacja
Czynne – zadań stawianych do wykonania
Aktywizująca– samodzielnych doświadczeń

Formy pracy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

Środki dydaktyczne: ilustracje: zima, szopka, rurki do napojów, płatki śniegu z papieru, żyłka, pudełko, gwiazda, bombka choinkowa,  Jezusek, choinka, aniołek, szopka z papieru, zwierzątka z papieru, odtwarzacz CD, płyta CD, choinki: uśmiechnięta i smutna, naklejki, kredki, wata, klej.

 1. Powitanie w kręgu:
  - witam dziewczynki (machają ręką)
  - witam chłopców (machają ręką)
  - witam wszystkich, którzy lubią bawić się w przedszkolu (machają wszyscy)
 2. Rozmowa na temat ilustracji zimowej:
  - jaka pora roku jest na ilustracji?
  - co wskazuje na to, że to zima?
  Dzieci swobodnie wypowiadają się na temat obrazka.
 3. Ćwiczenie oddechowe – „Płatki śniegu”. Wydłużanie toru oddechowego wspomagającego prawidłowy rozwój mowy. Dmuchanie przez długie słomki do napojów na papierowe płatki śniegu zawieszone na żyłce.
 4. „Zaczarowane pudełko”
  Dzieci siedzą w kole. Prowadząca pokazuje „zaczarowane pudełko”, w którym ukryte są świąteczne skarby. Mówi, że lubi zaglądać do tego pudełka, bo skarby w nim ukryte przypominają jej o najpiękniejszych w roku świętach – Świętach Bożego Narodzenia. Pyta dzieci, czy chcą zobaczyć co w nim jest? Dzieci wyjmują po kolei „skarby”, nazywają je. Improwizacja ruchowa nazwanych elementów (gwiazda- składanie i rozkładanie dłoni, bombka – rysowanie w powietrzu kształtu koła, Jezusek- kołysanie dziecka i śpiewanie aaaaa,  choinka – naśladowanie ubierania choinki ze wspięciem na palce, aniołek – machanie skrzydełkami (rękami).  Wprowadzenie dzieci w temat zajęć poprzez opowiedzenie krótkiej historii narodzin Jezusa. Wprowadzenie określenia szopka bożonarodzeniowa.
 5. „Popatrz, ułóżmy  tak samo” – zabawa dydaktyczna; wspomaganie u dzieci zdolności do organizacji pola spostrzeżeniowego celem  lepszego zapamiętywania. Nauczyciel prezentuje ilustrację przedstawiającą szopkę bożonarodzeniową. Na dywanie leży taka sama szopka z brakującymi elementami. Dokładanie elementów do szopki (zwierzątek).

Zabawa dźwiękonaśladowcza wspomagająca rozwój mowy - nazywanie zwierząt i naśladowanie ich odgłosów i ruchów. Ćwiczenia artykulacyjne – naśladowanie picia wody przez zwierzątka. Rozmowa na temat zwierzątek: określanie koloru.

 1. Ewaluacja: naklejanie kolorowej naklejki na szablon uśmiechniętej choinki i smutnej przy piosence „Grająca choinka”.
 2. Zaproszenie dzieci w małych grupach do przygotowania małych elementów szopki:  kolorowania krowy i osła, wyklejanie owieczek watą.

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl