SCENARIUSZE ZAJĘĆ "PRZEDSZKOLE W RUCHU"SCENARIUSZE ZAJĘĆ "PRZEDSZKOLE W RUCHU"

SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU  EDUKACJI RUCHOWEJ I ZDROWOTNEJ 

Grupa: 5,6 – latki

Prowadząca: mgr Małgorzata Trojnar

Temat: „Kolorowa gimnastyka” – zestaw ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu sportowego.

Zadanie i obszar akcji „Ćwiczyć każdy może”:

Zadanie nr 1 - Ruch w przedszkolu
Obszar nr 1 – wychowanie fizyczne- zajęcia edukacyjne

Obszar podstawy programowej:

 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku (2):

2.4) samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci (5):

5.3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
5.4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

 • Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec (8):

8.2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;

Treści programowe:

 • Aktywność ruchowa:

Zabawy i gry skoczne, ćwiczenia gimnastyczne z przyborami typowymi (szarfy, piłki, woreczki), prawidłowa postawa ciała, ćwiczenia zwinności koordynacji ruchów doskonalenie podań i chwytów, ćwiczenia czucia postawy ciała w przestrzeni z wykorzystaniem reakcji równoważnych, wzmacnianie mięśni grzbietu i brzucha, utrwalanie nawyku prawidłowej
postawy.ciała,

 • Ruch przy muzyce:

Zabawy z zakresu techniki ruchu, zabawy uwrażliwiające na różne elementy muzyki,

Cele ogólne:

 • Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych,
 • Uświadamianie korzyści dla organizmu wynikających z ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych,
 • Integrowanie grupy.

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zwinności i zręczności,
 • Kształtowanie pomysłowości oraz inwencji twórczej,
 • Wyrabianie umiejętności działania zespołowego.
 • Dostarczenie dzieciom okazji do spontanicznych działań i wyrażania radości,
 • Wyrabianie umiejętności łączenia ruchu z muzyką.

Cele operacyjne– dziecko:

 • Rozwija swoją naturalną ruchliwość,
 • Wykonuje ćwiczenia ruchowe przy muzyce,
 • Poznaje przeznaczenie sprzętów sportowych,
 • Współpracuje z rówieśnikami,
 • Wyrabia wrażliwość słuchową,
 • Łatwiej nawiązuje kontakty i jest bardziej otwarte,
 • Uważnie słucha poleceń nauczyciela i wykonuje je,

Metody:

Czynne – zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających,
Aktywizująca– samodzielnych doświadczeń 
Oglądowe – pokaz,

Formy pracy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

Środki dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyta CD, szarfy, drążek gimnastyczny, woreczki gimnastyczne, tunel, piłki, chusta animacyjna,

Przebieg:

I Część wstępna:

1. Powitanie: 
"Wszyscy są witam Was, zaczynamy już czas, jestem ja, jesteś Ty, raz, dwa, trzy"
Dzieci witają się klaszcząc dłońmi o swoje ręce w parach, zabawę powtarzamy kilka razy.
2. Marsz po obwodzie koła, rozgrzewka, przygotowanie do zajęć.

3. Zapoznanie z tematem zajęć.

II Część główna

1. Rozdanie dzieciom szarf. Dzieci siedzą w kole, nauczyciel kolejno rozdaje szarfy. Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem szarf:

 • Ćwiczenia rozciągające – dzieci trzymając szarfę przed sobą wykonują skłony, trzymanie szarfy nad głową skręty w prawo i lewo, kołysanie się w prawo i lewo,
 • Ćwiczenie wyprostne – wzmacniające mięśnie grzbietu – dzieci siadają w siadzie klęcznym, podnoszą szarfę w górę, skłaniają się w przód sięgając jak najdalej, 
  a następnie przechodzą do siadu.

Odkładanie szarf wyznaczone miejsce. Dzieci chodzą w kole i kolejno nakładają swoją szarfę na drążek.
2. Rozdanie woreczków gimnastycznych. Dzieci ustawione w rzędzie przechodzą kolejno przez tunel i podchodzą do pojemnika z woreczkami wybierając sobie woreczek. Ćwiczenia z woreczkami gimnastycznymi:

 • „Przeplataniec z woreczkiem”- Dzieci przekładają woreczek gimnastyczny pod kolanem. Leżenie na plecach, przekładanie woreczka pod plecami i nad brzuchem.
 • Ćwiczenia stóp:

- Dzieci stawiają stopę na woreczku gimnastycznym. Na dany sygnał podnoszą woreczek palcami stopy. Ćwiczenie wykonują raz jedną, raz drugą stopą.
- Siad prosty podparty, woreczek leży przy lewej stopie; dzieci chwytają ją palcami prawej stopy i przekładają ją kilka razy przez lewą nogę. Następnie ćwiczenie wykonują drugą nogą.

 • Rzucanie woreczkami do celu. Dzieci rzucają woreczki do dużego pojemnika.

3. Ćwiczenia w parach z wykorzystaniem piłek:

 • Dzieci siedzą na dywanie w siadzie rozkrocznym i toczą piłkę w swoim kierunku.
 • Zabawa z piłką przy muzyce:

Dzieci w parach w rytm muzyki wykonują polecenia, które nauczyciel podaje w trakcie pauzy w muzyce:

-  trzymanie w parach piłki dłońmi,

- trzymanie w parach piłki brzuchami,

- trzymanie w parach piłki czołami,

Po zakończonej zabawie dzieci odrzucają piłki do nauczyciela.

III Część końcowa:

 • Relaks – dzieci kładą się podłodze i przy spokojnej muzyce z cyklu „Muzyka relaksacyjna” wykonują głębokie wdechy nosem oraz wydechów ustami.
 • Ewaluacja: dzieci, którym zajęcia się podobały siadają na chuście animacyjnej na podłodze, a jeżeli się nie podobały to pozostają na dywanie.
 • Podziękowanie za zabawę.
SCENARIUSZ ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH PRZEPROWADZONYCH W GRUPIE DZIECI 5-LETNICH „BAJKOLANDIA” 

Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem niekonwencjonalnych

przyborów -  gazety.

Prowadząca zajęcia:  Beata Mikłasz, Małgorzata Jabłońska

Czas trwania: 30 minut

Miejsce: sala gimnastyczna

Liczba uczestników: 30 dzieci

Zadanie i obszar akcji „Ćwiczyć każdy może”:

Zadanie nr 1 - Ruch w przedszkolu
Obszar nr 1 – wychowanie fizyczne- zajęcia edukacyjne

Treści Podstawa Programowej:

5.Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
5.3  jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości

5.4 uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w sali gimnastycznej

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych

2.4 samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy

Treści programowe:
Aktywność ruchowa i zdrowotna
- wykorzystywanie w zabawach i ćwiczeniach niekonwencjonalnych przyborów (gazety)
- uczestniczenie w zabawach ruchowych
- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
- uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji
- zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
- bezpieczne poruszanie się podczas zabaw ruchowych
- wspomaganie rozwoju ruchowego

Cel ogólny:

 • Rozwijanie ekspresji ruchowej, płynności ruchu, siły, zwinności i umiejętności reagowania na sygnał.
 • Rozwijanie sprawności ogólnej dzieci z wykorzystaniem nowatorskich metod i zabaw znajdujących się w programie.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała
 • rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zwinności i  zręczności,
 • kształtowanie pomysłowości oraz inwencji twórczej,
 • wzmocnienie napięcia mięśniowego
 • doskonalenie koordynacji ciała, poznanie własnego ciała
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz stosowania się do instrukcji słownej
 • wyrabianie umiejętności działania zespołowego

Cele operacyjne:
Dziecko:

 • poznaje możliwości swojego ciała
 • uważnie słucha poleceń nauczyciela
 • wykorzystuje przybory ( gazetę) do ćwiczeń gimnastycznych
 • jest sprawne ruchowo
 • uświadamia sobie własne możliwości psychofizyczne
 • starannie i prawidłowo wykonuje zalecane ćwiczenia
 • samodzielnie zakłada strój do ćwiczeń
 • dba o bezpieczeństwo własne i innych
 • prawidłowo reaguje na sygnał dźwiękowy
 • koncentruje uwagę na wykonaniu zadania
 • czerpie satysfakcję ze wspólnej zabawy

Przybory: gazety.

Forma: indywidualna, zbiorowa

Metody: instrukcja, pokaz, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń.

Przebieg zajęcia:

Część wstępna

1. Czynności organizacyjno – porządkowe.

Dzieci  poruszają się po  sali w dowolny sposób,  między rozłożonymi gazetami. Na polecenie prowadzącej zatrzymują się i każde dziecko podnosi gazetę.

2. Zabawa ożywiająca.

Bieg z wymijaniem i potrząsaniem gazetami trzymanymi oburącz w górze. Na mocne

uderzenie w tamburyno i zapowiedź „burza” dzieci zatrzymują się i przyjmując dowolną

pozycję – chronią się przed zamoknięciem wykorzystując gazetę.

3. Ćwiczenie zwinnościowe – podrzucanie rozłożonej gazety w górę i naśladowanie ciałem ruchu jej spadania.

Część główna

1. Stanie w rozkroku, trzymanie oburącz złożonej gazety – w skłonie w przód wymachy

gazetą w tył i w przód. Po kilku ruchach wyprost i potrząsanie gazetą w górze.

2. Klęk podparty, dłonie na gazecie, skierowane palcami do wewnątrz – przy zgiętych 
w łokciach rękach opad tułowia w przód, dotknięcie gazety brodą i powrót do pozycji wyjściowej. Powtórzone ostatni raz ćwiczenie pozwoli przejść do leżenia przodem za przesuwaną gazetą.

3. W leżeniu przodem unieść gazetę trzymaną za końce oburącz (ręce zgięte 
w łokciach skierowane w bok), dmuchać na gazetę wprowadzając ją w ruch.

4. Usiąść na złożonej gazecie, odepchnąć się piętami i rękami, zakręcić wkoło („karuzela”), a następnie odpychając się rękami z boku, a piętami z przodu wszyscy poruszają się  w dowolnych kierunkach (powtarzamy ćwiczenie łącznie 3 – 4 razy – „karuzelę” i poślizg).

5. Położyć gazetę na podłodze, zwinąć ją po przekątnej w rulon i przeskakiwać przez nią bokiem z jednej strony na drugą, od jednego do drugiego końca.

6. W staniu, rulonik trzymany za końce z przodu – przełożyć nogę przez rulonik, wytrzymać stanie jednonóż wykonując dowolne ruchy wzniesioną nogą, a następnie tą samą drogą przejść do pozycji wyjściowej (ćwiczenie wykonywać prawą i lewą nogą na zmianę).

7. Improwizacja ruchowa – dzieci, wykorzystując rulonik, naśladują różne ruchy –

szermierza, oszczepnika, zamiatacza ulic i inne.

8. Odtwarzanie figur geometrycznych – dzieci biegają w różnych kierunkach, a na sygnał  dobierają się trójkami i swoje ruloniki układają w ten sposób, żeby utworzył się trójkąt, następnie siadają skrzyżnie przed wierzchołkami trójkąta. Na inny sygnał  łączą się w czwórki i układają kwadraty (zabawę należy powtórzyć kilka razy).

9. Ugnieść gazetę tak, aby powstała kula (piłeczka) – rzuty i chwyty kulki w miejscu,

wchodzie, w biegu, rzuty i chwyty z dodatkowymi zadaniami, np.: przed chwytem klasnąć, dotknąć ręką podłogi, zakręcić „młynka” rękami, wykonać obrót itp.

10. W leżeniu przodem – przetaczanie kulki z ręki do ręki, podrzucanie kulki oburącz
i jednorącz.

11. „Przesuwanka” – skacząc na jednej nodze - przesuwanie kulki stopą w różnych

kierunkach (ćwiczyć skacząc na prawej i lewej nodze).

Część końcowa - ćwiczenia korektywne i uspokajające

1. Marsz we wspięciu na palcach z kulką na głowie i przejście do siadu skrzyżnego.

2. W siadzie skrzyżnym – skręty głową w prawo w tył i w lewo w tył.

3. W siadzie podpartym, kolana rozchylone, kulki między stopami – podrzucanie kulki

stopami, chwyty rękami.

4. W marszu, kulki na dłoni (prawej, lewej) – ćwiczenie oddechowe – wdech nosem
i próba zdmuchnięcia kulki z dłoni.

5. Czynności porządkowe: odłożenie kulek na wyznaczone miejsce, omówienie zajęć,

ocena aktywności i inicjatywy twórczej dzieci 

SCENARIUSZ ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH PRZEPROWADZONYCH W GRUPIE DZIECI 5-LETNICH „BAJKOLANDIA” 

Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem niekonwencjonalnych

przyborów -  butelki plastikowe.

Prowadząca zajęcia:  Beata Mikłasz

Czas trwania: 30 minut

Miejsce: sala gimnastyczna

Liczba uczestników: 30 dzieci

Zadanie i obszar akcji „Ćwiczyć każdy może”:

Zadanie nr 1 - Ruch w przedszkolu
Obszar nr 1 – wychowanie fizyczne- zajęcia edukacyjne

Treści Podstawa Programowej:
5.Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
5.3  jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości

5.4 uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w sali gimnastycznej

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych

2.4 samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy

Treści programowe:
Aktywność ruchowa i zdrowotna
- wykorzystywanie w zabawach i ćwiczeniach niekonwencjonalnych przyborów (butelki plastikowe)
- uczestniczenie w zabawach ruchowych
- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
- uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji
- zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
- bezpieczne poruszanie się podczas zabaw ruchowych
- wspomaganie rozwoju ruchowego

Cel ogólny:

 • Rozwijanie ekspresji ruchowej, płynności ruchu, siły, zwinności i umiejętności reagowania na sygnał.
 • Rozwijanie sprawności ogólnej dzieci z wykorzystaniem nowatorskich metod i zabaw znajdujących się w programie.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała
 • rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zwinności i  zręczności,
 • kształtowanie pomysłowości oraz inwencji twórczej,
 • utrzymanie prawidłowej postawy ciała podczas wykonywania ćwiczeń,
 • wzmocnienie napięcia mięśniowego
 • doskonalenie koordynacji ciała, poznanie własnego ciała
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz stosowania się do instrukcji słownej
 • wyrabianie umiejętności działania zespołowego.

Cele operacyjne:
Dziecko:

 • poznaje możliwości swojego ciała
 • uważnie słucha poleceń nauczyciela
 • wykorzystuje przybory ( butelki plastikowe) do ćwiczeń gimnastycznych
 • jest sprawne ruchowo
 • uświadamia sobie własne możliwości psychofizyczne
 • starannie i prawidłowo wykonuje zalecane ćwiczenia
 • samodzielnie zakłada strój do ćwiczeń
 • dba o bezpieczeństwo własne i innych
 • prawidłowo reaguje na sygnał dźwiękowy
 • koncentruje uwagę na wykonaniu zadania
 • czerpie satysfakcję ze wspólnej zabawy

Przybory: butelki plastikowe.

Forma:, praca z całą grupą,  indywidualna

Metody: instrukcja, pokaz, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń

Środki dydaktyczne: plastikowe butelki najlepiej jednakowej wielkości dla wszystkich dzieci

Przebieg zajęcia:

1.      Przekładanie butelki z ręki do ręki – z przodu, z tyłu, nad głową, pod kolanem. stojąc w miejscu, w chodzie i w biegu w różnych kierunkach.

2.      Podrzuty butelki w górę i chwyt oburącz, jednorącz lub dowolnie .Po opanowaniu chwytów można wykonywać dodatkowe zadania przed chwytem: klaśnięcie w dłonie z przodu, z tyłu, wykonanie przysiadu, obrót wokół siebie w prawo, w lewo itp.

3.      W staniu lub siadzie skrzyżnym – podbijanie butelki dłońmi, a następnie toczenie jej po wyciągniętych ramionach /ćwiczyć na zmianę podbijanie i toczenie/.

4.      W staniu, butelka wzniesiona w górę trzymana oburącz – puścić butelkę i złapać zanim dotknie podłoża.

5.      Stanie w rozkroku, butelka w górze trzymana oburącz – skłon w przód z dotknięciem butelką podłoża i wyprost z przeniesieniem butelki w górę nad głowę.

6.      Stanie w rozkroku, butelka w górze trzymana oburącz – skłon w przód i zataczanie kół dookoła jednej i drugiej stopy – rysujemy ósemki /ruch powinien być ciągły, przekazywanie butelki z ręki do ręki zręczne/.

7.  Siad skrzyżny, butelka na głowie, podtrzymywana palcami rąk – skręty tułowia w lewo i w prawo; po kilku powtórzeniach ćwiczenia wykonywać kilka rzutów i chwytów butelki.

8.  Siad rozkroczny, butelka w górze trzymana oburącz – skrętoskłon do prawe4j stopy i próba przełożenia przez nią butelki. Wyprost i wykonanie skrętoskłonu do lewej stopy. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy, zwracając uwagę na trzymanie butelki oburącz i nie zginanie kolan.

9.  Siad klęczny, butelka przed kolanami, dłonie na butelce – odsuwanie butelki szybkim ruchem w przód i przysuwanie do kolan.

10.  Leżenie przodem, ręce zgięte w łokciach, dłonie na podłożu przy barkach, butelka ustawiona w małej odległości od twarzy – głęboki wdech nosem i silny wydech ustami w stronę butelki. Ćwiczący powtarzają ćwiczenie, kilkakrotnie starając się silnym wydechem przewracać butelkę.

11.  Leżenie przodem, butelka w jednej ręce – przekazywanie butelki ruchem okrężnym z ręki do ręki przed twarzą i za plecami w jednym i w drugim kierunku /cały czas ręce proste w łokciach.

12.  Leżenie tyłem, butelka za głową w położeniu poziomym trzymana oburącz – jednoczesny wznos nóg i rąk i dążenie do spotkania stóp z butelką, a następnie powrót do pozycji wyjściowej.

13.  Leżenie tyłem, butelka między stopami pionowo, ręce wzdłuż tułowia – przeniesienie nóg za głowę /leżenie przewrotne/ i dotknięcie butelką podłoża. Powtórzyć ćwiczenie kilka razy.

14.  Leżenie tyłem, nogi wzniesione i zgięte, butelka między kolanami, ręce wzdłuż tułowia – skłon głowy w przód i podciągnięcie kolan w jej kierunku – czoło spotyka się z butelką – i powrót do pozycji wyjściowej.

15.  Siad prosty podparty lub leżenie tyłem, butelka między stopami /pionowo/ - krążenie obunóż w prawo i w lewo, następnie krótki odpoczynek i powtórzenie ćwiczenia.

16.  Siad prosty podparty, butelka w pozycji poziomej leży na nogach – wznos nóg – butelka toczy się w stronę brzucha – opuszczenie nóg i uniesienie bioder w podporze na rękach – butelka toczy się w kierunku stóp. Ćwiczenie należy wykonywać spokojnie, bez pośpiechu. Nie rezygnować i powtarzać kilka razy.

17.  Siad skulny podparty, stopy na butelce – toczenie butelki palcami stóp w przód i w tył, następnie przetaczanie butelki między stopami od lewej do prawej, zwiększając stopniowo odległość.

18.  Siad skulny podparty, butelka między stopami –rzuty butelki stopami, chwyty rękami dowolnym sposobem. Ćwiczący próbują również leżące butelki postawić z pomocą tylko stóp.. Ćwiczyć na zmianę: rzuty i chwyty oraz ustawianie butelek.

19.  Butelka z tyłu, trzymana oburącz w dole – w biegu próba dotknięcia butelki palcami stóp lub piętami.

20.  Postawa, butelka leży na podłodze – różne formy przeskoków przez butelkę: obunóż i jednonóż w przód, w tył, w bok, z półobrotami.

21.  Siad skrzyżny, butelka na głowie poziomo, podtrzymywana palcami rąk – prowadzący podaje rytm na tamburynie, który dzieci starają się zapamiętać, a na sygnał wystukują go o podłogę butelkami.

22. Czynności porządkowe: odłożenie butelek na wyznaczone miejsce, omówienie zajęć,  ocena aktywności i inicjatywy twórczej dzieci.

Scenariusz zajęć ruchowych w terenie

grupa V „Misiolandia”

mgr Małgorzata Jabłońska
mgr Małgorzata Trojnar 

Temat: My się zimy nie boimy.

Cele ogólne:

 • Kształtowanie sprawności ruchowej.
 • Wdrażanie do systematycznego przebywania na świeżym powietrzu.
 • Zachęcanie do zabaw ruchowych w terenie.
 • Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu.
 • Uświadomienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia.

Cele szczegółowe:

 • Jest sprawne ruchowo.
 • Systematycznie przebywa na świeżym powietrzu.
 • Wesoło bawi się na śniegu.
 • Bezpiecznie korzysta z uroków zimy.
 • Wie, że ruch na świeżym powietrzu sprzyja zdrowiu.
 • Hartuje swój organizm.

Obszary podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
5.3) Jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
5.4) Uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej;
6.2) Orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach;
6.5) Próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie;

Zadanie i obszar akcji „Ćwiczyć każdy może”:

Zadanie nr 1 - Ruch w przedszkolu
Obszar nr 1 – wychowanie fizyczne- zajęcia edukacyjne

Przebieg:
1. Wyjaśnienie dzieciom celu wyjścia w teren.
2. Przygotowanie dzieci do wyjścia – sprawdzenie stanu ubrania i obuwia.
3. Zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowanie się podczas drogi.
4. Marsz na teren zajęć. Dzieci idą parami i na pewnym odcinku drogi obserwują tropy na śniegu: „Kto szedł po śniegu”.
5. Zabawy na bezpiecznym, zaśnieżonym placu:

 • śniegowy berek – stójka
 • śniegowy aniołek
 • śniegowe kule
 • lepimy bałwanka

6. Powrót do przedszkola.

Scenariusz zajęć ruchowych opracowanych i prowadzonych przez mgr Małgorzatę Jabłońską

Grupa V „Misiolandia”

Temat: Ruch dla zdrowia – ćwiczenia ruchowe opracowane w oparciu o Metodę Ruchu         
Rozwijającego W. Sherborne.


Cele główne:

 • Uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu dla zdrowia.
 • Kształcenie sprawności fizycznej.
 • Rozwijanie u dziecka pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu.
 • Wdrażanie do przeżywania wspólnego wysiłku fizycznego.
 • Kształcenie umiejętności wyzwalania poprzez ćwiczenia ruchowe nagromadzonych napięć i emocji.
 • Wdrażanie do dbania o swoje zdrowie poprzez ruch.

Cele operacyjne:

 • Rozumie znacznie ruchu, ćwiczeń fizycznych dla zachowania zdrowia.
 • Jest sprawne fizycznie.
 • Zna swoje ciało i kontroluje je.
 • Potrafi nawiązać kontakt i współpracę z partnerem i grupą.
 • Ćwiczy koncentrację uwagi.
 • Dobrze się bawi.

Obszary Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego:
5.3) Jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
5.4) Uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej;

Zadanie i obszar akcji „Ćwiczyć każdy może”:

Zadanie nr 1 - Ruch w przedszkolu

Obszar nr 1 – wychowanie fizyczne- zajęcia edukacyjne


Środki wspomagające działania:

 • odtwarzacz CD
 • płyty CD

Przebieg:

 • Powitanie:
  umowny okrzyk – Cześć!
 • Poznanie własnego ciała:
  - Leżenie na plecach – „Przyklejamy się mocno do podłogi” 
  - Leżenie na brzuchu – „Przyklejamy się mocno do podłogi”
  - Ślizganie się w kółko na plecach
  - Ślizganie się w kółko na brzuchu 
  - Siedząc przemienne przyciąganie nóg zgiętych w kolanach (ręce oparte wzdłuż boków)
  - Siedząc – kręcenie się w kółko na pośladkach 
  - Czołganie się na brzuchu do przodu, z wyciąganiem i zginaniem na przemian rąk i nóg 
  - Czołganie się na plecach do przodu, z wyciąganiem i zginaniem na przemian rąk i nóg
  - W siadzie prostym – rozcieranie i poklepywanie kolan, ud, łokci itp. 
  - Marsz z wysokim unoszeniem kolan
  - Bieg na „gumowych nogach”
  - Siad podparty – uderzanie o podłogę stopami (szybko/wolno)
  - Leżenie na plecach i turlanie się w różne strony

  Poznanie otoczenia fizycznego:
  - Jeździmy po całej sali na brzuchu, na plecach, na pośladkach
  - „Tunel” – chłopcy robią tunel, dziewczynki przechodzą pod nim na czworaka, po przejściu kolejki następuje zmiana ról
  - „Drabina” – chłopcy leżą równolegle w odstępach na dywanie, dziewczynki przechodzą między nimi jak po szczeblach drabiny, po przejściu kolejki następuje zmiana ról

  Nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą:
  - Prowadzenie ślepca – jeden ćwiczący zamyka oczy, a drugi widzący prowadzi go po całej sali 
  - Walka kogutów – dzieci w parach w przysiadzie doskakują do siebie dotykając się dłońmi i odskakują od siebie
  - Taczki – jedno z ćwiczących dzieci przytrzymuje drugie za kostki, dziecko porusza się na dłoniach imitując taczkę
  - Fotelik – pozycja siedząca, kołysanie się w parach
  - Paczka – dziecko zwija się w „kłębek” a współćwiczący próbuje „rozwiązać paczkę” ciągnąc za ręce i nogi 

  Ćwiczenia twórcze:
  - Swobodny taniec przy muzyce wolnej i szybkiej


Zakończenie:
- Wyciszenie przy relaksującej muzyce – leżenie na plecach, swobodny wdech powietrza nosem, wypuszczenie ustami

Scenariusz zajęć ruchowych w grupie dzieci 4,5 –letnich 

Temat: Zimowa olimpiada sportowa

Grupa II - 4,5 –latki „Smerfolandia”

Prowadząca zajęcia: Joanna Niedźwiecka-Cybulak

Obszar podstawy programowej:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: zgodne funkcjonowanie w zabawi 
i sytuacjach zadaniowych.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej.

Zagadnienia programowe:

Dzieci 4 – letnie:

 • Rozumienie i zapamiętywanie prostych poleceń i instrukcji słownych
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole w celu wykonania zadania
 • Poznawanie podczas zorganizowanych zabaw i ćwiczeń gimnastycznych własnych możliwości ruchowych
 • Dostrzeganie mocnych stron a jednocześnie własnych ograniczeń

Dzieci 5-letnie:

 • Rozumienie bardziej złożonych poleceń i instrukcji słownych oraz wykonywanie zgodnie z nimi zadań
 • Wypracowanie wzorców zdrowej rywalizacji podczas zawodów sportowych
 • Rozumienie konieczności dbania o własną sprawność fizyczną poprzez rozwijanie różnorodnych umiejętności motorycznych
 • Rozumienie i akceptowanie własnych możliwości ruchowych
 • Dostrzeganie, że każdy człowiek jest sprawny na swój sposób, a sprawność fizyczna nie stanowi o jego wartości

Cel ogólny: Przybliżenie idei igrzysk sportowych poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach ruchowych

Cele szczegółowe:

- zapoznanie z wyglądem symbolu igrzysk olimpijskich

- doskonalenie koordynacji ciała, poznanie własnego ciała

- wzmocnienie napięcia mięśniowego

- doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz stosowania się do instrukcji słownej

- kształtowanie postawy fair play oraz pożądanych postaw w działaniu indywidualnym 
i grupowym

- wdrażanie do współpracy w grupie

- kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała

 

Cele operacyjne:

- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych

- rozumie polecenia nauczyciela

- prawidłowo reaguje na sygnał dźwiękowy

- poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

- uczy się współzawodnictwa

- koncentruje uwagę na wykonaniu zadania

- stosuje zasadę fair play

- czerpie satysfakcję ze wspólnej zabawy

- zna symbol igrzysk olimpijskich

 

Metody: słowna, czynna ,

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa,

Środki dydaktyczne: symbol olimpiady, woreczki gimnastyczne, szarfy, skakanka, nagranie utworu „Gimnastyka” oraz „Ruch, ruch, ruch”, piłka, medale, rysunki z symbolem igrzysk olimpijskich

Przebieg zajęć:

1. Powitanie dzieci. Wyjaśnienie pojęcia olimpiada, zaprezentowanie i wyjaśnienie symbolu olimpiady. Zwrócenie uwagi na zasady uczciwej rywalizacji. Wyjaśnienie i omówienie pojęcia fair play, zastosowanie przykładów.

2. Rozgrzewka przed zawodami. Wyjaśnienie, że każdy sportowiec przed zawodami musi się rozgrzać, aby sprawnie i bez kontuzji brać udział w zawodach. Wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych zgodnie z instrukcją do utworu „Gimnastyka”.

3. Znajdź swój kolor. Zabawa orientacyjno-porządkowa. Nauczyciel rozdaje dzieciom naklejki w dwóch kolorach. Przy dźwięku dzwoneczków dzieci maszerują po obwodzie koła. Na sygnał nauczyciela odnajdują swoje drużyny według kolorów i stają w małych kołach.

4. Grupowe konkurencje olimpijskie :

 • Przeskakiwanie górek śniegowych obunóż po wyznaczonym torze – na podłodze układamy kilka woreczków gimnastycznych. Zawodnik z każdej drużyny startuje na sygnał nauczyciela przeskakując przez woreczki.
 • Podawanie kuli śniegowej – dzieci stają w rzędzie i podają sobie ponad głową piłkę, z przodu do tyłu. Ostatnie dziecko w rzędzie biegnie na początek i podaje dalej piłkę.
 • Drużynowe skoki narciarskie - dzieci ustawiają się w dwa szeregi. Pierwszy zawodnik wykonuje skok do przodu. Następna osoba wykonuje swój skok z miejsca, w którym wylądował poprzedni zawodnik. Wygrywa drużyna której zawodnicy doskoczą najdalej.

5. Zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki „Ruch, ruch, ruch”. Dzieci tańczą po obwodzie koła. Na przerwę w muzyce dzieci wykonują siad skrzyżny na podłodze.

6. Indywidualna konkurencja olimpijska:

 • · Rzut do celu – każde z dzieci otrzymuje woreczek gimnastyczny i po kolei wrzucają do celu do jednego z dwóch ustawionych na podłodze obręczy.
 • · Tor przeszkód – każde dziecko ma zadanie przejść przez przygotowany tor przeszkód. Dzieci przechodzą na sygnał nauczyciela przez tunel, a następnie obunóż przeskakują wzdłuż rozłożonej na podłodze skakance, przesuwając się do przodu.

7. Uroczyste wręczenie medali olimpijskich wszystkim uczestnikom. Zakończenie olimpiady. Podziękowanie i gratulacje dla wszystkich zawodników. Marsz po kole. Wykonywanie głębokich wdechów i powolnych wydechów.

8. „Olimpijskie koła” – kolorowanie symbolu olimpiady, utrwalenie wiedzy na temat igrzysk olimpijskich. Omówienie wrażeń związanych z uczestnictwem w zawodach.

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl