SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOLEŻEŃSKICH Z ZAKRESU KSZTAŁTOWANIA GOTOWOŚCI DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOLEŻEŃSKICH Z ZAKRESU KSZTAŁTOWANIA GOTOWOŚCI DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA PRZEPROWADZONEGO  W GRUPIE DZIECI 5, 6 -  LETNICH  DNIA 05.12.2013

Temat: Zabawy z literkami. Zapoznanie ze znakiem graficznym głoski i – literą i, I.

Prowadzące zajęcie: Beata Ewa Mikłasz

Obszar podstawy programowej:

 1. 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: zgodne funkcjonowanie w zabawie  i w sytuacjach zadaniowych.

Zagadnienia programowe:

 • Reguły obowiązujące społeczność grupową
 • Współdziałanie i współpraca

Obszar podstawy programowej:

14. 2. , 14. 4, 14. 6. , 14.7. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

Zagadnienia programowe:

 • Pamięć ruchowa i koordynacja sensoryczno – motoryczna
 • Sprawności percepcyjno – motoryczne – z wykorzystaniem materiału obrazkowego
 • Sprawność manualna
 • Słuch fizjologiczny i fonematyczny
 • Symbole i czytanie

Cel ogólny:

 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu pozytywnej motywacji do nauki czytania i pisania

Cele szczegółowe:

 • doskonalenie procesów poznawczych: analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej;
 • wprowadzenie litery ,,i, I”;
 • wdrażanie do wydłużonego czasu koncentracji uwagi poprzez zastosowanie gier i zabaw językowych;
 • wzmacnianie wiary w siebie poprzez uwzględnienie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka;
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.

Cele operacyjne – dziecko:

 • potrafi obserwować, słuchać i wyciągać wnioski;
 • poprawnie wymawia proponowane słowa;
 • dzieli wypowiadane wyrazy na sylaby;
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wybranych wyrazów;
 • wyróżnia głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie;
 • kojarzy literę z nazwą przedmiotu przedstawionego na rysunku
 • wskazuje ilustrację, w nazwie której jest podana konkretna głoska;
 • zna nową literę „i, I”, podaje wyrazy z nową literą
 • rozpoznaje znak litery „i”, „ I” w wyrazach;
 • odtwarza podany kształt w powietrzu;
 • układa znak litery „i”, „ I” z kolorowych sznurówek;
 • przestrzega ustalonych reguł podczas zabaw;
 • współpracuje z innymi.

Metody (według M. Kwiatkowskiej):

 • słowna – rozmowa
 • percepcyjna – pokaz
 • czynna – zadań stawianych dziecku

Pozostałe metody:

 • elementy odimiennej nauki czytania I. Majchrzak
 • elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa.

Środki dydaktyczne i materiały: nagranie CD utworu: „Wyciszanka”,  ilustracje przedmiotów, których nazwy zawierają głoskę ,,i”, rebusy obrazkowo - literowe, kolorowe sznurówki, karty pracy z serii „Kolorowe szlaczki”, wizytówki z imionami dzieci, opaski do zabawy ,,Klej”, karty do pracy indywidualnej

Przebieg zajęć:

 • Piosenka ,,Wyciszanka”
 • Wyłonienie wyrazu podstawowego ,,igła”.

Rozwiązanie zagadki:

To zagadka bardzo prosta.

Ma je krawiec, jeż i sosna (igły)

Opowiedzcie, jak wygląda i do czego służy igła.

 • „Ukryta literka”

– dzielenie wyrazu ,,igła” na sylaby, liczenie sylab, układanie schematu sylabowego wyrazu

- wymienianie głosek w wyrazie „igła”, liczenie tych głosek, układanie schematu głoskowego wyrazu

 

 • Posłuchajcie teraz krótkiego wierszyka:

,,I” jak igła jest cieniutkie,

nie za długie, nie za krótkie.

Mieszka sobie w igielniku,

jest w iskierce i imbryku.

Nigdy nie chce zdania kończyć,

za to jak imadło łączy.

Wyjaśnienie nieznanych słów.

 • Wyrazy z „i” – wyszukiwanie ilustracji, w których nazwach ukryły się głoski ,,i, I”.
 • Zabawa z elementem ćwiczenia grafomotorycznego – przy wypowiadaniu słów rymowanki przez nauczycielkę, zadaniem dzieci jest wodzenie palcem po karcie pracy               z serii „Kolorowe szlaczki” – jeż, rozpoczynając od strzałki, aż do uzyskania całej postaci jeża przy słowach: ,,jak imadło łączy’.
 • Zabawa ruchowa: skakanka rozłożona na podłodze – przeskakiwanie obunóż, przesuwając się do przodu, tak jak podczas szycia igła  przesuwa się po materiale.
 • Pokaz znaków litery „i”, „ I” drukowanej i pisanej

– z jakich elementów składa się litera ,,i, I”

- układanie wzoru małej i dużej litery z kolorowej sznurówki

- wykorzystanie sznurówki do ćwiczenia manualnego ,,przyszywamy guzik” – złączcie kciuk z palcem wskazującym tej samej dłoni i ,,nawleczcie igłę”, przeciągając przez ,,ucho” sznurówkę. Naśladujcie gestami przyszywanie guzika.

 • Zabawa czytelnicza według I. Majchrzak „Wizytówki”- dzieci szukają w swoich  imionach liter ,,i, I”. Kto ma literę „ I” jest królem, kto „i” księciem.
 • Rebusy obrazkowo – literowe – wspólne odczytanie rebusów przygotowanych przez nauczycielkę
 • Zabawa głoskami „Klej” – nauczycielka wybiera trójkę dzieci. Są to dzieci – „kleje”. Nakłada im na głowy opaski z obrazkami. W rytm włączonej muzyki wszyscy biegają po sali. Na przerwę w muzyce przyklejają się do dzieci – „klei” tylko te dzieci, w imionach których występują głoski rozpoczynające nazwy obrazków, które są umieszczone na opaskach dzieci „klei”. Kiedy prowadzący mówi: ,,hej, hej, puścił klej”, to zaklęcie uwalnia wszystkie dzieci. Zabawa toczy się dalej – ze zmianą dzieci – „klei”.
 • Praca indywidualna z wykorzystaniem kart pracy – kolorowanie ilustracji z głoską ,,i” zaznaczanie czerwonym kolorem miejsca litery ,,i” w wyrazach.

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl