Dookoła świata - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA RODZICÓW - ZAJĘCIE PRZYGOTOWUJĄCE DZIECI DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA

Prowadząca: mgr Małgorzata Trojnar

Temat: „Dookoła świata”

Obszary podstawy programowej:

(1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi 
i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych (1, 2, 3, )
(3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci (1,2,3,4)
(9) Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne(2)
(14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania (1,2,3,4,5,6)
(15)Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne (3,4,5)

Treści edukacyjne:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi 
  i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych kontakty 
  i więzi emocjonalne w rodzinie (1):

używanie zwrotów grzecznościowych, sztuka prowadzenia dialogu, umiejętność słuchania, nazywanie i wyrażanie uczuć, wspólna zabawa i praca, prawo do inności, tolerancja, samodzielność w różnych sytuacjach, zasada komunikowania się z dorosłymi i rówieśnikami,

 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci (3):

spostrzeganie, nazywanie osób, słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych, wyrażanie swoich myśli i przeżyć w różnych sytuacjach, formułowanie różnych form wypowiedzi, oglądanie, opisywanie ilustracji, ćwiczenia wymawiania głosek i ich połączeń, doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia, wyróżnianie i rozpoznawanie głosek, dbanie o prawidłową budowę zdań,

 • Wychowanie przez sztukę (9):

rysowanie kredkami, farbami plakatowymi, wyklejanka,

 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania (14):

zwracanie uwagi na drobne fragmenty ilustracji tematycznych, układanie obrazków z części, wyodrębnianie pewnych elementów z całości, składanie ich w całość, rysowanie kredkami, farbami plakatowymi, wyklejanka, wyodrębnianie głosek, liczenie głosek w wyrazie, zadania kształtujące pojęcie symbolu graficznego,

 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne (15):

Polska krajem wielu narodowości, dzieci różnych krajów,  różnorodność ubiorów, sposobów porozumiewania się, świadomość własnej tożsamości,

Cele ogólne:

 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
 • kształtowanie umiejętności społecznych: porozumiewanie się z dorosłymi i  dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
 • wzbogacenie wzajemnych kontaktów poprzez radość bycia ze sobą;
 • rozbudzenia zainteresowań państwami świata,
 • kształtowanie szacunku do przedstawicieli różnych narodowości,
 • odczuwanie radości w procesie poznawania,

Cele szczegółowe:

 • uważnie słucha poleceń nauczyciela podczas wykonywania zadań,
 • z pomocą osoby dorosłej nazywa flagi państwa,
 • dobiera odpowiedni podpis do flagi oraz dopasowuje zdjęcie dziecka,
 • wie, że należy szanować i tolerować przedstawicieli różnych narodowości,
 • dzieli wyrazy na sylaby i głoski,
 • wyodrębnia głoski w nagłosie i wygłosie,
 • współpracuje z rodzicem podczas wykonywania albumu z flagami,
 • wykorzystuje różne techniki plastyczne – koloruje, maluje farbami, składa obrazek z części,
 • podpisuje flagę przyklejając w odpowiedniej kolejności litery,
 • współpracuje z rówieśnikami i rodzicami,

Metody:

 • Czynne – zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających,
 • Aktywizująca– samodzielnych doświadczeń
 • Oglądowe – pokaz,

Formy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

Środki dydaktyczne:

 • odtwarzacz CD, płyty CD z nagraniami, plansze z flagami państw, podpisy, zdjęcia dzieci, laptop, prezentacja multimedialna, ciekawostki tematyczne, kartki, kredki, farby, elementy do składania, literki, klej, skoroszyt, kule ziemskie z uśmiechniętą buzia i smutną, naklejki,

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie.
 2. Wprowadzenie do tematu.
 3. Zaproszenie do podróży po Świecie. Zapraszam was do podróży. Posłuchajcie uważnie i powiedzcie, jakim środkiem lokomocji będziemy się poruszać. Nauczycielka zaprasza wszystkie dzieci do wspólnej zabawy „Samolot” wg Klanzy.
 4. „Jakie to państwo?” 
  Znajdujemy się na międzynarodowym lotnisku. Niestety, panuje tu okropny bałagan. Nazwy państw oraz flagi zostały zupełnie wymieszane. Waszym zadaniem będzie zaprowadzić tu porządek.
 •  rodzic wskazuje flagę i podaje nazwę państwa, zadaniem dziecka jest odnalezienie podpisu do danej flagi.
 •  dzielenie nazw państw na sylaby,
 •  liczenie głosek i liter w nazwie państwa.
 •  wyodrębnianie pierwszej i ostatniej głoski,

5. Następnie dopasowywanie zdjęć dzieci do odpowiedniego podpisu i flagi. Omówienie charakterystycznych cech wyglądu ludzi w poszczególnych krajach. Zwrócenie uwagi   na tolerancję do wszystkich ludzi. Odczytanie ciekawostek na temat państw. Prezentacja multimedialna.

6.„Spacer” Wybierzemy się teraz na spacer. Będziemy spotykać wielu cudzoziemców, którzy mówią innymi językami niż język polski. Spróbujcie rozpoznać, w jakim języku usłyszycie powitanie podczas przerwy w muzyce, a następnie powitajcie się ze sobą, w ten sam sposób.
- dzieci poruszają się w rytm muzyki, podczas przerw nauczycielka mówi „dzień dobry” w języku polskim, angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim, przy pomocy rodziców dzieci rozpoznają, z jakiego kraju jest dane pozdrowienie. 
- witają się z sąsiadem, powtarzając powitanie;

7.Zaproszenie wszystkich do wspólnego wykonania albumu „Dookoła świata”

- wspólnie z rodzicem kolorowanie wybranej flagi, każda para wykonuje to jedną techniką: kolorowanie palcami, składanie w całość pociętego obrazka, kolorowanie kredkami,

- podpisywanie wykonanych flag - przyklejanie kolejnych liter.

8. Podziękowanie rodzicom i dzieciom za udział w zajęciach. Ewaluacja – przyklejanie naklejek na kartę z uśmiechniętą buzią na kuli ziemskiej (jeśli zajęcie podobało się) lub smutną ( jeśli się nie podobało).

9.Zakończenie zajęć.

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl