Scenariusz zajęc otwartych dla rodziców prowadzonych w grupie dzieci 5,6-letnich

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców
prowadzony w grupie dzieci 5-6 letnich

Małgorzata Jabłońska

Temat: Mijają dni, miesiące… - dostrzeganie rytmu i stałego następstwa czasu w powtarzających się porach roku, dniach tygodnia.

Cele główne:

  • Poznanie i rozumienie cykliczności pór roku, dni tygodnia
  • Zapoznanie z nazwami i kolejnością dni tygodnia
  • Stosowanie liczebników porządkowych w zakresie siedmiu
  • Całościowe czytanie wyrazów

Cele operacyjne(dziecko):
- Zna nazwy pór roku i dostrzega ich cykliczność.

- Zna nazwy dni tygodnia i potrafi wymienić je w kolejności.

- Posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie siedmiu

- Całościowo czyta wyrazy.

- Współdziała i wymienia informacje.

- Wykorzystuje swoją wiedzę w praktyce.

Obszary podstawy programowej:

Ob.1 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi; zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

Ob.3 Wspomaganie rozwoju mowy dziecka.

Ob.4 Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

Ob.13 Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

Ob.14 Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Treści programowe:

- Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.

- Rozumienie i poznanie stałego następstwa pór roku, dni tygodnia.

- Dysponowanie sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania.

- Uważne słuchanie, pytanie o niezrozumiałe fakty, formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.

- Słuchanie opowiadań, baśni, wierszy, rozmowa na temat ich treści.

Formy aktywności dziecięcej:

- językowa, ruchowa, matematyczna, plastyczna

Formy organizacyjne:

- praca z całą grupą, praca indywidualna

Metody oparte na aktywności N.:
- pokaz, objaśnienia, recytacja, definiowanie, instrukcja

Metody oparte na aktywności Dz.:

- doświadczanie, zadania do wykonania, wypowiedzi dzieci, działanie, pedagogika zabawy

Środki dydaktyczne:

- napisy, studnia Jakuba, kartoniki z krążkami 1-7 dla każdego dziecka, zestaw postaci przedstawiających dni tygodnia dla każdego dziecka, klej, karton, teksty wierszy, sylwety serc, chusta animacyjna, szarfy, tamburyno, ilustracje

Przebieg zajęcia:

  1. Powitanie – zabawa „Witam wszystkich…”
  2. „Rok na karuzeli” – słuchanie fragmentu wiersza M. Majewskiego – utrwalenie nazw pór roku:

Raz w koło, raz w koło

Rok się kręci wesoło.

Karuzeli nic nie wstrzyma

Wiosna, lato, jesień, zima

Powiedz mi, powiedz mi

Jaką porę mamy dziś(…) odpowiedź dzieci.

„Padaj śnieżku” – zabawa z chustą animacyjną.

3. „Kolory pór roku” – zabawa dydaktyczno – ruchowa. W Sali w różnych miejscach rozmieszczone są napisy z nazwami pór roku. N. rozdaje dzieciom szarfy w kolorach oznaczjących daną porę roku: zima – niebieski, wiosna – zielony, lato – żółty, jesień – czerwony. Dzieci poruszają się przy dźwiękach tamburyna, podczas przerwy zatrzymują się i słuchają nazwy pory roku podanej przez N. Dz., które mają odpowiedni kolor szarfy ustawiają się pod napisem danej pory roku.

4. Słuchanie wiersza Jana Brzechwy pt. „Tydzień”, recytowanego przez N. Wyjaśnienie pojęcia – tydzień, całościowe czytanie wyrazu „tydzień” przez dzieci; odpowiedź na pytanie – ile dzieci ma tydzień?; chętne dziecko wyciąga tyle patyczków ze studni Jakuba ile jest dni tygodnia, wspólne przeliczanie. Omówienie, którym z kolei dniem tygodnia jest wymieniony dzień; wybrane dzieci mają przyklejone napisy z nazwami dni tygodnia, chętne dziecko ustawia je w odpowiedniej kolejności.

5. „Cały tydzień” – zabawa rytmiczno – ruchowa: Dz. klaszczą w ręce sylabizując nazwy poszczególnych dni tygodnia. Następnie obracają się drobnymi kroczkami wokół własnej osi mówiąc: „to jest cały tydzień”, wymawiając ostatnie słowo wykonują dwa podskoki w miejscu.

6. „Który to dzień” – zabawa dydaktyczna:

  • N. podaje nazwy dni tygodnia w odpowiedniej kolejności, a dzieci podnoszą do góry kartoniki z odpowiednią liczbą krążków.
  • N. wymawia nazwy dni tygodnia w zmnienionej kolejności, dz. podnoszą do góry kartoniki z odpowiednią liczbą krążków.
  • N. pokazuje kartonik z odpowiednią liczbą krążków, dz. zespołowo podają odpowiednią nazwę dnia tygodnia.

7. Praca indywidualna

Dzieci otrzymują zestaw postaci ilustrujących dni tygodnia z ich nazwami, przyklejają na kartonie według określonej kolejności. Dobrze wykonane zadanie nagradzane jest uśmiechniętą buzią.

8. Ewaluacja. Obserwacja, poprawność wykonania pracy indywidualnej.

„Mój ulubiony dzień tygodnia” – dziecko wraz z rodzicem na tablicy sylwetą serca

zaznacza swój ulubiony dzień tygodnia.

9. Zakończenie.

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl