Procedura nadania nazwy

Procedura nadania nazwy Miejskiego Przedszkola
nr 3 w Lubaczowie

Tytuł procedury:

Nadanie nazwy przedszkola

Przedszkole:

Miejskie Przedszkole 3 w Lubaczowie

Autorzy procedury:

Dyrektor przedszkola

Zespół do spraw promocji wizerunku przedszkola

Opis procedury:

Procedura została opracowana w formie tabeli, w której wyszczególnione zostały zadania, odpowiedzialni i termin realizacji. Dotyczy podjęcia czynności przygotowawczych, działań związanych z nazwą przedszkola oraz harmonogramu czynności związanych z przygotowaniem uroczystości.

Podstawy prawne :

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2007r. nr 35, poz. 222)
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 1996 r. Nr 7, poz. 329) art.2
 • art. 7 ust. 1, pkt. 8 i art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, tekst jednolity)

Cel podejmowanych działań

Poprzez nadanie nowej nazwy przedszkole:

 • uzyskuje swoistą indywidualność i tożsamość wyróżniającą je spośród innych przedszkoli,
 • promuje swoje działania w środowisku lokalnym,
 • pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z przedszkolem,
 • wzbogaca swoją obrzędowość związaną z nazwą.

Uzasadnienie 

Motywacją do nadania nazwy przedszkola jest jubileusz 25-lecia funkcjonowania Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lubaczowie. Przedszkole nasze posiada wiele atutów, 
między innymi bogate doświadczenie, w oparciu, o które Rada Pedagogiczna występuje 
z wnioskiem o nadanie nazwy.

Dla wychowanków sam numer przedszkola nie ma znaczenia, natomiast przyjęcie 
przez placówkę nazwy z pewnością przyczyni się do tego, że dzieci zaczną utożsamiać się 
ze swoim przedszkolem.

Wybrana nazwa: „Wesoła Trójeczka” 

Wyboru nazwy dokonano w drodze konkursu ogłoszonego wśród przedszkolaków 
i pracowników przedszkola oraz spośród ankietowych propozycji rodziców.

Przedszkole nr 3 w Lubaczowie zlokalizowane jest w okolicy jednego z większych osiedli mieszkaniowych. Wybrana nazwa będzie wyróżnikiem przedszkola. Nawiązuje do najbliższego dzieciom otoczenia, do miejsca zamieszkania oraz rodzinnego środowiska dziecka. Pragniemy, aby przedszkolny świat dziecka integrował się z domem rodzinnym, kojarzył z beztroskim dzieciństwem, radosną zabawą, poczuciem akceptacji. W wesołym świecie dziecka pierwsze sukcesy i osiągnięcia zdobywane są spontanicznie, atrakcyjnymi metodami i formami proponowanymi przez oddanych dzieciom współuczestników procesu edukacyjnego.

Proponujemy więc, by szczęście i uśmiech dziecka rozpatrywane były jako ideał, wartość, czynnik konstytuujący sens wychowania oraz potrzeba psychiczna człowieka.

Założenie, że najważniejszą ludzką potrzebą jest potrzeba radości, służy zwiększeniu indywidualnych i makrospołecznych szans realizacji wychowania w radości życia. Stanowi równocześnie apel o poszanowanie godności i delikatności dziecka.

Przeżywanie radości życia jest dla dziecka zaspokojeniem jego naturalnej potrzeby, bez której trudno się obejść, a nawet żyć.

J. Korczak powiedział: :

„...Pozwólmy dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.

Dzieci chcą się śmiać, biegać, swawolić...”

„... Dziecku potrzebna jest jasność szczęścia i ciepło miłości .

Dajcie mu zapas uśmiechów na całe życie cierniowe.

Niech dzieci się śmieją, niech będą wesołe...”

 

Bardzo ważne jest, by pobudzać i zachęcać dziecko do dobrych czynów, chwalić za nie, nie podkreślać i nie roztrząsać słabości. Jeśli rozwiną się mocne strony osobowości, to słabości znikną lub łatwiej będzie dziecku sobie z nimi poradzić.

Mamy nadzieję, że podejmowane działania przyczynią się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku i promocji przedszkola w środowisku lokalnym.

Kolejność działań zmierzających do realizacji procedury 

 1. Podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną
 2. Wnioskowanie o nadanie nazwy przedszkola przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.
 3. Przekazanie przez dyrektora wniosku o nadanie nazwy przedszkola do organu prowadzącego.
 4. Przygotowanie uchwały w sprawie nadania nazwy przedszkolu.
 5. Podjęcie uchwały przez Radę Miasta Lubaczów.
 6. Organizacja uroczystości nadania nazwy. 
Opis podjętych działań w związku z nadaniem szkole imienia – działania organizacyjne

l. p.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

realizacji

1.

Rozpatrzenie sprawy nadania nazwy przedszkola, ujęcie nazwy w rocznym planie pracy przedszkola.

Rada Pedagogiczna

Wrzesień 2009

2.

Wybór terminu uroczystości

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców

Listopad 2009

3.

Ustalenie harmonogramu działań

Rada Pedagogiczna

Styczeń 2010

4.

Podział Rady Pedagogicznej na zespoły zadaniowe (dekoracja, występ dzieci, udział zaproszonych gości, pozyskiwanie sponsorów, redagowanie pism o sponsoring)

Dyrektor 
Zespół ds. promocji
i wizerunku szkoły

grudzień 2008

Uzyskanie poparcia wśród Rady Rodziców

5.

Przekazanie przez dyrektora z upoważnienia Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców wniosku 
o nadanie nazwy przedszkola do organu prowadzącego.

Dyrektor

Styczeń  2010

6.

Wystąpienie do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z informacją 
o podjętych działaniach nadania nazwy przedszkola

Dyrektor

Styczeń 2010

7.

Zebranie z ogółem rodziców w celu poinformowania o podjętych do tej pory działaniach, zmotywowanie do współudziału w przebiegu uroczystości.

Dyrektor

Luty 2010

Opis podjętych działań w związku z nadaniem nazwy przedszkola

Procedura wyboru nazwy.

 • Projektowanie ankiet dla rodziców, gromadzenie propozycji nazw

Dyrektor,

lider WDN

Listopad/Grudzień 2009

 • Ogłoszenie konkursu wśród personelu przedszkola

Dyrektor,

Styczeń 2010

 • Przeprowadzenie konkursu wśród dzieci

Nauczycielki dzieci 5,6-letnich

Styczeń 2010

 • Wybór drogą głosowania najciekawszej nazwy

Cały personel

Styczeń 2010

Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Jak ciekawie organizować uroczystości przedszkolne”

Rada Pedagogiczna

Grudzień 2009

Konkurs plastyczny dotyczący wybranej nazwy.

Wszystkie nauczycielki

Luty 2010

Ogłoszenie konkursu wśród rodziców na projekt LOGO przedszkola oraz na słowa hymnu przedszkolaka

Beata Mikłasz,

Beata Ewa Mikłasz

Luty 2010

Modyfikowanie koncepcji pracy przedszkola (wizja, misja, hymn, logo)

Rada Pedagogiczna

Styczeń 2010

Konkurs recytatorski tematycznie związany z wybraną nazwą.

Rada Pedagogiczna

Marzec 2010

Harmonogram czynności związanych z przygotowaniem uroczystości

l. p.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

realizacji

1.

Podjęcie decyzji o zlecenie wykonania LOGO, pozyskiwanie sponsorów.

Dyrektor, 
Lider WDN

Luty 2010

2.

Ustalenie scenariusza całej uroczystości.

Rada Pedagogiczna

Luty 2010

3.

Sporządzenie listy gości.

Małgorzata Trojnar

Kwiecień 2010

4.

Dekoracja i wystrój sal.

Cały personel

Maj 2010

5.

Wykonanie zaproszeń.

Beata Ewa Mikłasz

Kwiecień 2010

6.

Prace remontowo-porządkowe

Cały personel

Marzec/Maj 2010

7.

Uroczysty obiad

Kucharki

Maj 2010

8.

Przygotowanie miejsca na wystawienie kroniki, wpisy.

Janina Kowal

Maj 2010

9.

Przygotowanie sprzętu nagłaśniającego.

Małgorzata Jabłońska

Maj 2010

10.

Galeria zdjęć „Historia przedszkola”, „Najciekawsze wydarzenia”

Franciszka Żuk

Barbara Broź

Luty 2010

11.

Przygotowywanie tablic o naszym mieście oraz patronie ulicy.

Franciszka Żuk

Teresa Sopel

Janina Kowal

Małgorzata Jabłońska

Luty 2010

12.

Ekspozycja dyplomów, podziękowań za udział przedszkola przedsięwzięciach zewnętrznych akcjach i przedsięwzięciach

Franciszka Żuk

Na bieżąco

13.

Wystąpienie z wnioskiem do Rady Rodziców o pomoc finansową

Rada Pedagogiczna

Luty 2010

14.

Zakup obrusów

Marzena Skirak

Marzec 2010

15.

Sporządzenie listy sponsorów

Teresa Sopel

Kwiecień 2010

16.

Sporządzenie listy pracowników od początku istnienia przedszkola

Małgorzata Jabłońska

Luty 2010

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl