Opłata za przedszkole 

 1. Przedszkole pobiera opłaty za świadczenia edukacyjne oraz za wyżywienie.

 2. Przedszkole pracuje 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godz. 6:30 – 16:00

 3. Przedszkole prowadzi usługi dwojakiego rodzaju:

  1) usługi bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie w zakresie podstawy programowej

  wychowania przedszkolnego, w godzinach od 8.oo do 13.oo.

  2) usługi odpłatne stanowiące świadczenie wykraczające ponad podstawę programową

  wychowania przedszkolnego i realizowane poza czasem przeznaczonym na jej realizację.

 1. Godzina usługi odpłatnej kosztuje kosztuje 1 zł.

 2. Stawkę za wyżywienie określa dyrektor w drodze zarzadzenia.

 3. Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz rodzaju spożywanych

    posiłków rodzic przedkłada w deklaracji lub we wniosku o świadczenie usług przedszkolnych.

      5. Opłaty za wyżywienie i świadczenie usług dodatkowych dokonywane są z dołu w terminie

      od 5-go do 15 – tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest wnoszona.

      6. W/w wpłat należy dokonywać w formie przelewu na konto bankowe przedszkola.

      7. W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola , przedszkole

     może naliczać ustawowe odsetki.

 

Przelew powinien zawierać następujące dane:

Nazwa odbiorcy: Miejskie Przedszkole Nr 3 w Lubaczowie

Nr rachunku : 49910100032001001187180001

Kwota ogółem.....................................................................

Nazwa zleceniodawcy........ (Nazwisko imię rodzica)

Tytułem: imię i nazwisko rodzica i dziecka..............................

Za jaki miesiąc wpłata ..................................(za miesiąc bieżący)

Opłata za usługę dodatkową .......................................(kwota)

Koszty wyżywienia .....................................................(kwota)

 

Należy oddzielnie podać kwotę za wyżywienie i kwotę za świadczenie dodatkowe

Nie należy zaokrąglać kwot

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl