baj

 Nauczycielki grupy:

mgr Katarzyna Roszko
mgr Anna Krzych 

Pomoc nauczyciela:

Teresa Preweda 

 WYPRAWKA


Artykuły higieniczne:

• Chusteczki higieniczne wyciągane – 2 opakowania po 100 szt.
• Papier toaletowy – 4 rolki
• Wkład do dozownika na ręcznik papierowy (białe listki)- 3 wkłady po 200 listków
• Zapas mydła w płynie min. 500 ml
• Kubeczki papierowe – 100 szt.
• Torebki śniadaniowe papierowe – 1 opakowanie
• Ręcznik papierowy – 1 szt.

Przybory plastyczne i artykuły papierowe:

• Blok rysunkowy biały – 2 szt.
• Blok rysunkowy kolorowy- 2 szt.
• Blok techniczny kolorowy - 2 szt.
• Blok wydzieranka – 2 szt.
• Teczka na gumkę – 1 szt.
• Kredki ołówkowe grube podpisane
• Ołówek- 2 szt.
• Piórnik typu kosmetyczka
• Duży klej w sztyfcie (Astra/Magic)- 1 szt.
• Bibuła w dowolnym kolorze – 1 szt.
• Plastelina Astra -12 kolorów
• Zeszyt 80 kartkowy biały- 1 szt.
• Pędzelek – 1 szt.
• Skoroszyt – 1 szt.

 

Pozostałe:
• komplet ubrań na zmianę dostosowany do pory roku (podpisane w worku)
• pantofle na zmianę podpisane

 

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY IV „BAJKOLANDIA”

W ROKU SZKOLNYM 2020/21

6:30 – 7:00 Schodzenie się dzieci w oddziale I „Pszczółki”.

7:00 – 7:30 Schodzenie się dzieci w oddziale VI „Misiolandia”

7.30  Rozchodzenie się dzieci do swoich oddziałó

7:30 – 8:45 Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna i zespołowa z dziećmi, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, motorykę, wspomagające pracę logopedy oraz innych specjalistów), rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci. Realizacja programów i projektów nauczyciela. Zabawy ruchowe.

8:00 – 9.00 Zajęcia logopedyczne w każdą środę i czwartek

8:45 – 9:00 Przygotowanie do śniadania – kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

9:00 – 9:30 Śniadanie – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, kształtowanie umiejętności estetycznego spożywania posiłku, praca dyżurnych. Przygotowanie do zajęć programowych, czynności organizacyjno – porządkowe.

9:30 – 10:00 Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu

o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne organizowane przez nauczyciela, z dominacją aktywności: językowej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, ruchowej, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Stymulowanie rozwoju intelektualnego, społecznego, kształtowanie sprawności fizycznej, udział dzieci w różnorodnych formach zajęć plastycznych
i muzycznych, obserwacje przyrodnicze.

10.00 – 10.30 Język angielski w każdy poniedziałek i środę

10.30 – 11.00 Zajęcia rytmiczne w każdy wtorek

10:00 – 12:00 Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, spędzanie wolnego czasu
w ogrodzie przedszkolnym – swobodna aktywność dzieci. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Realizacja programów i przedsięwzięć własnych nauczyciela.

12.00 – 12.10 Przygotowanie do obiad

12:10– 12:40 Obiad poprzedzony czynnościami higienicznymi – wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, przestrzeganie zasad zachowania się przy stole, praca dyżurnych.

12:40 – 14:30Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku.Codzienne czytanie bajek. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Ćwiczenia rozwijające sprawność grafomotoryczną dzieci. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą. Realizacja programów własnych i przedsięwzięć nauczyciela. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

14:30 – 15:00 Podwieczorek poprzedzony czynnościami higienicznymi.

15:00 -15:30Zajęcia w zespołach według pomysłów i zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zabawy integrujące. Ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

15:30 – 16:00 Gromadzenie się dzieci w grupie I „Pszczółki”. Ćwiczenia i zabawy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl