Witamy na stronie Miejskiego Przedszkola nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Lubaczowie

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w grupach, których liczba nie przekracza maksymalnie 12 dzieci.

 2. Warunkiem przyprowadzenia dziecka do przedszkola jest wcześniejsze zgłoszenie chęci
  i zadeklarowanie godzin pobytu dziecka w przedszkolu (konieczne jest przestrzeganie zadeklarowanych godzin).

 3. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8.30, po jej upływie przedszkole będzie zamknięte z powodu dezynfekcji.

 4. Każde dziecko powinno przynieść do przedszkola siedzisko (wym. max. 80 x 80, niskie, gładkie, np. pianka, mała pufa, puzzle – siedzisko, karimata, itp.). W salach nie będzie dywanów.

 5. Codziennie rodzice przypominają dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu.

 6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 8. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

 9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 10. Rodzice/opiekunowie lub inne osoby przyprowadzające dziecko są zobowiązani przed przyprowadzeniem dziecka do placówki zmierzyć mu temperaturę i jeżeli jest ona wyższa niż 36,6 st. C, telefonicznie poinformować o tym dyrektora placówki.

 11. Nauczyciel może wykonać weryfikację temperatury ciała za pomocą dostępnego w placówce termometru jeżeli rodzic/opiekun wyraził pisemną zgodę.

 12. Przy wejściu umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji, z którego zobligowane są skorzystać osoby przyprowadzające i odbierające oraz dziecko (zgodnie z umieszczoną przy nim instrukcją).

 13. Pod nadzorem rodzica dziecko przebiera się w szatni i myje ręce.

 14. W szatni nauczyciel przyjmuje pod opiekę dziecko od rodzica.

 15. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.

 16. W drodze do i z przedszkola dziecko powyżej 4 roku życia jest zobowiązane mieć dopasowaną do twarzy maseczkę lub inną osłonę nosa i ust.

 17. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je
  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić dyrektora i rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 18. Dyrektor w konsultacji z organem prowadzącym i rodzicem może wezwać zespół ratownictwa medycznego.

Niezastosowanie się do wytycznych GIS może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Art. 15zzzn. Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 1. W razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę naruszającą taki obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną
  w kwocie do 30 000 zł.

 2. Stwierdzenie naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w szczególności na podstawie ustaleń Policji, innych służb państwowych lub innych uprawnionych podmiotów.

 3. W zakresie określonym w ust. 1 nie ma zastosowania art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

 
 

 Kochani Rodzice oraz przyjaciele przedszkola 

 

gorąco prosimy wszystkich o przekazanie na rzecz przedszkola  1 % podatku

Darowizna z roku poprzedniego wynosiła 317 zł i została przeznaczona

na zakup dywanów-puzzli piankowych

do grup : PSZCZÓLKI I BIEDRONKI

 

KRS 0000270261

Z GÓRY DZIĘKUJEMY

POPROŚCIE RÓWNIEŻ INNYCH BY DOŁĄCZYLI SIĘ DO SZLACHETNEJ AKCJI

wizytowka7-1

 

wizytowka7-2

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl