Witamy na stronie Miejskiego Przedszkola nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Lubaczowie

PROCEDURA
(aktualizacja na dzień 31 lipca 2020 r, zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 2 lipca 2020)
bezpiecznego pobytu dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Lubaczowie
zgodnie z wytycznymi dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego.

Procedura ma na celu: zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz bezpośredniej stałej opieki nad

nimi podczas pobytu w przedszkolu i po za nim od momentu podjęcia nad nimi opieki przez nauczyciela

do momentu odbioru przed rodzica/opiekuna/osobę upoważnioną.

Do przestrzegania procedury zobowiązani są: wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor oraz rodzice

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w grupach, których liczba nie przekracza maksymalnie 25 dzieci.
2. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci powinna
    wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5   powierzchnia ulega
    odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
a. powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2,
    jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
b. powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2,
    jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie
3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować
     dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców
     wynoszący min. 2 m.
4. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci przez osoby chore lub przebywające na kwarantannie.
5. Rodzice/opiekunowie lub inne osoby przyprowadzające dziecko są zobowiązani przed
     przyprowadzeniem dziecka do placówki zmierzyć mu temperaturę i jeżeli jest ona
     wyższa niż 36,6 st.C poinformować o tym telefonicznie dyrektora lub nauczyciela.
6. Nauczyciel może wykonać weryfikację temperatury ciała za pomocą dostępnego
     w placówce termometru jeżeli rodzic/opiekun wyraził pisemną zgodę.
7. Zabronione jest przyprowadzanie dziecka chorego lub wykazującego objawy choroby,
     a także jeżeli dziecko lub jakikolwiek domownik jest objęty kwarantanną.
8. Rodzic/opiekun, który przyprowadza dziecko do przedszkola jest zobowiązany podać
     aktualny numer telefonu pod którym możliwy będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach.
9. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia
     dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.
10. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni
     być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki,
     maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np.
     do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
11. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola,
     z zachowaniem zasady- 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica
     z dzieckiem 2 m przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności
     (m.in. stosowanie osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych, dezynfekcja rąk).
12. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
     Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
     w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni
     zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast
     rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawki.
13. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce
     rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki
     z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki
     jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa
     osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).
     Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających
     okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom
     zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m.
14. Przy głównym wejściu umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji,
      z którego zobligowane są skorzystać osoby przyprowadzające dziecko oraz dziecko
     (zgodnie z umieszczoną przy nim instrukcją). Należy dopilnować aby rodzice/opiekunowie
     dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
15. Dziecko w czasie pobytu w przedszkolu objęte jest stałym dozorem i opieką nauczyciela
    lub upoważnionego pracownika przedszkola. Do grupy przypisani są na stałe Ci sami opiekunowie.
16. Zajęcia w danej grupie są organizowane w miarę możliwości w tej samej sali.
17. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8;30 po jej upływie w placówce są dezynfekowane
    klamki i poręcze.
18. Dzieci bawią się w placówce tylko zabawkami, które są możliwe do dezynfekcji.
19. W sali, w której przebywają dzieci są usuwane przedmioty i sprzęty,
     których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Jeżeli do zajęć
     wykorzystywane są przybory sportowe są one dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
20. Rodzice są informowani, aby dziecko nie przynosiło i nie zabierało z przedszkola
      niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
21. Nauczyciele pilnują, aby dzieci nie brały do ust zabawek, a jeżeli to zrobią
      poddają zabawkę dezynfekcji.
22. Sala w której przebywają dzieci jest wietrzona co najmniej raz na godzinę , w czasie przerw
      w zajęciach, a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć.

23. Podczas korzystania z posiłków klamki do drzwi, poręcze oraz stoły są dezynfekowane.
24. Dziecko, które korzysta z toalety pod nadzorem nauczyciela dezynfekuje ręce zgodnie
     z umieszczoną przy umywalkach instrukcją.
25. Podczas pobytu w placówce dzieci nie korzystają ze wspólnych źródeł wody pitnej.
26. Osoby trzecie (inne niż odbierające lub przyprowadzające dzieci) w placówce przebywają tylko
      za zgodą pracownika lub dyrektora przedszkola,  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
      (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

27. Plac zabaw jest dezynfekowany każdego dnia po zakończonej zabawie, korzystać z niego może
      tylko 1 grupa jednocześnie.

28. Jeżeli podczas zajęć opiekę sprawuje więcej niż jeden opiekun powinni oni zachować od siebie
      dystans społeczny min 1,5 m.

29. Dla pracowników w wyznaczonym pomieszczeniu jest dostępny termometr, aby mogli dobrowolnie
      przebadać temperaturę swojego ciała lub zweryfikować  temperaturę ciała dziecka , pomieszczenie
      to traktowane jest również jako izolatka jeżeli dziecko lub pracownik ma podejrzenia zarażenia
     (wysoka temperatura ciała, kaszel, trudności z oddychaniem, rozpalona/zaczerwieniona twarz).

30. W przypadku podejrzenia zarażenia pracownik lub dziecko musi być natychmiast odizolowane oraz musi
      zostać poinformowany rodzic i dyrektor placówki.

31. Dyrektor w konsultacji z organem prowadzącym i rodzicem może wezwać zespół ratownictwa medycznego.
32. Nauczyciele codziennie przed zajęciami pokazują dzieciom jak prawidłowo myć ręce i pilnują, aby dzieci robiły
      to dokładnie i często.

33. Posiłki spożywane są w małych grupach. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce
      z dodatkiem detergentu i wyparzane w temperaturze powyżej min.60 st. C.
34. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
35. W miarę możliwości dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości
      od osób trzecich,- optymalnie na terenie podmiotu, a  gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie
      tereny rekreacyjne. Na terenie placówki rozmieszczone są plakaty informacyjne oraz instrukcje
      wskazujące  prawidłowe postępowania, a także numery alarmowe.

36. W placówce dostępny jest numer telefonu komórkowego do dyrektora oraz przedstawiciela organu
      prowadzącego pod które nauczyciel może zadzwonić w nagłych  sytuacjach nie objętych procedurą.

Niezastosowanie się do wytycznych GIS może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Art. 15zzzn. Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  1. W razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku
    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę naruszającą taki obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30 000 zł.

  2. Stwierdzenie naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w szczególności na podstawie ustaleń Policji, innych służb państwowych lub innych uprawnionych podmiotów.

  3. W zakresie określonym w ust. 1 nie ma zastosowania art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
    o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

 
 

 Kochani Rodzice oraz przyjaciele przedszkola 

 

gorąco prosimy wszystkich o przekazanie na rzecz przedszkola  1 % podatku

Darowizna z roku poprzedniego wynosiła 317 zł i została przeznaczona

na zakup dywanów-puzzli piankowych

do grup : PSZCZÓLKI I BIEDRONKI

 

KRS 0000270261

Z GÓRY DZIĘKUJEMY

POPROŚCIE RÓWNIEŻ INNYCH BY DOŁĄCZYLI SIĘ DO SZLACHETNEJ AKCJI

wizytowka7-1

 

wizytowka7-2

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl